Deel 2 van de Gezin in Gevaar verkiezingsmonitor

Deel 2 van de Gezin in Gevaar verkiezingsmonitor

De redactie van Gezin in Gevaar heeft alle verkiezingsprogramma’s geanalyseerd van de partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. We hebben scherp gekeken naar de focus (of het ontbreken daarvan) op gezin, huwelijk, recht op christelijk onderwijs, fiscale discriminatie, bescherming van kinderen tegen pornografie en seksuele indoctrinatie in schoolboeken. Nu in deel 2: SP, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SGP, DENK, 50PLUS en Forum voor Democratie.

SP

De Socialistische Partij is een van de promotors van seksueel revolutionaire standpunten in het parlement. SP-Kamerleden Peter Kwint en Jasper van Dijk zijn er altijd als de kippen bij als het gaat over ‘seksuele diversiteit’ en ‘lhbt-emancipatie’. Niet verwonderlijk dat zij daarom in hun verkiezingsprogramma aangeven dat artikel 23 van de Grondwet “op de schop” moet. “Elke school dient elke leerling te accepteren en mag deze niet weigeren op basis van de levensovertuiging of geaardheid. Ook mag bijvoorbeeld de geloofsovertuiging geen reden zijn om een docent niet aan te nemen.”

Kwint youtube

Wat hier in feite gebeurt, is dat christelijke scholen gediscrimineerd zullen worden, terwijl de SP ook juist discriminatie op basis van religie wil aanpakken. Deze twee zaken bijten elkaar. Prof. Kinneging beschrijft in zijn boek De onzichtbare Maat dat dit een doodlopende weg is: “De gelijkheid - non-discriminatie - wordt ruimer en ruimer geïnterpreteerd, waardoor de vrijheid - van meningsuiting, van contract, van vereniging en vergadering, van religie et cetera - meer en meer afneemt. Aan het eind van die ontwikkeling staat onvermijdelijk de gecentraliseerde tirannie.” Dat is wat er gebeurt als socialisme de overhand krijgt.

Lees ook: De staat gebiedt: scholen moeten ‘seksuele diversiteit’ onderwijzen

Partij van de Arbeid

Het verkiezingsprogramma van de PvdA resoneert goed met het programma van de SP. Veel socialisme, geen christelijke principes. In het hoofdstuk over de zorg staat een ogenschijnlijk positief punt: “We helpen HIV en seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) voorkomen.” Betekent dat sodomie verbieden? Kuisheid en huwelijkse trouw onderwijzen? Homoseksuele propaganda uit schoolboeken en media-uitingen weren? Nee. De PvdA doet dit door de toegang tot HIV-tests laagdrempelig te maken en het PrEP-medicijn dat “helpt HIV voorkomen” toegankelijk en betaalbaar te maken. De immorele daden kunnen voortgezet worden, de negatieve gevolgen moeten met beleid en techniek weggenomen worden. Althans, uit een Australisch onderzoek bleek dat de vrije beschikbaarheid van PrEP juist leidde tot meer soa’s onder homoseksuelen.

Canal Parade Amsterdam Euro Pride 2016 Pvd A 28225700064

Lees ook: Overheid zwicht voor homolobby: bezuinigt op medicijnen, maar gaat wel hiv-pil verstrekken — die juist tot meer soa’s leidt

De Partij van de Arbeid wil uw kinderen – evenals D66 en GroenLinks – van uw aandacht en zorg onttrekken en ze de hele dag elders onderbrengen middels gratis kinderopvang. “Hier kunnen ze de hele dag terecht, ongeacht wat hun ouders doen.” De ouders worden dan alleen nog haal- en brengpersoneel dat slechts wat eten in de kinderen hoeft te stoppen en hen op bed te leggen.

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Wat het onderwijs betreft schrijft de PvdA dat “Burgerschapsonderwijs wordt een belangrijker criterium bij het beoordelen van scholen door de onderwijsinspectie.” Want “voor het aanpakken van maatschappelijke problemen als racisme, discriminatie en uitsluiting, is het noodzakelijk dat burgerschap belangrijker wordt in het onderwijscurriculum.” Ook de PvdA wil artikel 23 van de Grondwet aanpassen, want “sommige scholen keren zich tegen universele waarden als de gelijkheid van man en vrouw, van homo en hetero.” Het nieuwe artikel 23 luidt: “ieder kind heeft recht op onderwijs en kan elke school kiezen. Scholen hebben de plicht om kinderen te accepteren.”

Lees ook: PvdA opent aanval op christelijk onderwijs

Volgens de PvdA ziet een “saamhorig Nederland” er zo uit: “Zien dat je dochter zich fijn en veilig beweegt over straat zoals zij dat wil: alleen, hand in hand met haar vriendin, of met een hoofddoek.” In die samenleving is ook “gelijke behandeling van man en vrouw, hetero en homo, trans en queer.” De PvdA zegt op te komen voor “de vrijheid om te geloven wat je wilt”, maar stelt daar wel een voorwaarde aan: “zolang we ook samen streven naar emancipatie, gelijkwaardigheid en de vrijheid van een ander.”

Verder wil de PvdA een “Nationaal Actieplan tegen Seksueel Geweld”. Dat lijkt bijna op de roep van Gezin in Gevaar voor een Nationaal Actieplan tegen Pornografie. Zouden ze dat bedoelen? Wij betwijfelen het.

ChristenUnie

In de inleiding van haar verkiezingsprogramma zegt de ChristenUnie pal te staan voor “(geestelijke) vrijheden, zoals vrijheid van godsdienst en onderwijs.” De CU wil geen “dictatuur van de meerderheid”, die er op onderwijsgebied wel lijkt te komen. Eigenlijk is die er feitelijk al, wat zichtbaar werd toen ChristenUnie-minister Arie Slob op het matje geroepen werd bij zijn coalitiepartners VVD, CDA en D66 toen hij durfde te stellen dat reformatorische scholen het “grondwettelijke recht” hebben ouders te vragen een verklaring te ondertekenen waarin ze een homoseksuele levenswijze afkeuren. Het Openbaar Ministerie kondigde zelfs aan de uitspraken van de minister te gaan onderzoeken op strafbaarheid.

Lees ook: Minister Slob kiest voor homoactivisme en laat christelijk onderwijs vallen

Ondanks dat de ChristenUnie het christelijk onderwijs wil beschermen, wil men wel artikel 1 van de Grondwet uitbreiden, “zodat ook expliciet wordt benoemd dat je mensen niet mag discrimineren vanwege hun beperking of seksuele geaardheid.” Dus de CU maakt het daarmee zelf onmogelijk dat haar eigen onderwijsminister ooit nog iets dergelijks kan zeggen zoals hierboven is genoemd. De implicatie van een dergelijke grondwetswijziging is ook dat een gekende pedofiel niet geweigerd mag worden als medewerker van een kinderdagverblijf.

De ChristenUnie pleit voor een goed gezinsbeleid: “Gezin en familie zijn in onze ogen heel belangrijk. Opgroeien in een stabiel gezin geeft kinderen een stevige basis voor het leven. Veel ouder(s) combineren de opvoeding van hun kinderen met werk en leveren daarnaast vaak nog een andere bijdrage aan de samenleving. De ChristenUnie wil meer aandacht en zorg voor de situatie van (jonge) gezinnen. We willen dat de overheid de omstandigheden schept waarin ouders ruimte ervaren om hun kinderen op te voeden. Daarom willen we een eerlijker belastingklimaat voor gezinnen.”

Minister, stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

Opvallend is dat het CDA expliciet noemde echtscheidingen te willen voorkomen, maar ChristenUnie vraagt alleen aandacht “voor ouders en kinderen die een scheiding meemaken.” Ook pleit CU voor “scheiden zonder schade” en “voorkom vechtscheidingen”. Opvallend dat men echtscheidingen an sich niet expliciet zegt te willen voorkomen. Dat blijkt ook uit de wens van het CU voor een regeling over deelgezag voor samengestelde gezinnen. Feitelijk faciliteert ChristenUnie het gescheiden verder leven. Wel is de CU tegen een wettelijke regeling van meerouderschap of meerouderzorg, want dit “staat haaks op het uitgangspunt van biologisch ouderschap.”

Over het burgerschapsonderwijs zegt de CU: “Bij het toezicht op deze opdracht wordt de vrijheid van scholen om vanuit hun eigen identiteit invulling te geven aan deze opdracht gerespecteerd. Het toezicht door de inspectie op de ontwikkeling van burgerschapsvaardigheden en de zorgplicht voor de schoolcultuur heeft een terughoudend karakter.” Belangrijk punt, want het was toch echt de Onderwijsinspectie onder de verantwoordelijkheid van CU-minister Slob die op christelijke scholen werd afgestuurd om te controleren of er wel genoeg ‘seksuele diversiteit’ werd onderwezen.

Lees ook: Overheid dringt ‘seksuele diversiteit’ op: christelijke scholen krijgen nu ‘intensieve controles’

Over de Onderwijsinspectie zegt CU verder: “De inspectie is rolvast en heeft tot taak de kwaliteit van het onderwijs te bewaken op grond van deugdelijkheidseisen. De inrichting van het onderwijs is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de schoolgemeenschap zelf, op basis van haar identiteit en visie.”

Strijd mee! Voor de toekomst van uw kinderen

Partij voor de Dieren

Het mens- en wereldbeeld van de PvdD is zodanig verstoord dat men dieren gelijkstelt aan – ja zelfs verheft boven – de mens. “Dieren zijn echter net als mensen individuen en hebben bewustzijn en gevoel. We delen hetzelfde leefgebied, maar toch is er sprake van ernstige rechtsongelijkheid.” De rechten van dieren moeten volgens de PvdD zelfs in de Grondwet worden erkend en vastgelegd.

“Vissen voelen pijn” is een van de kopjes in het verkiezingsprogramma. Tegelijkertijd is op de website te lezen: “De Partij voor de Dieren is voorstander van een ruim zelfbeschikkingsrecht voor ouders, zoals belichaamd in de huidige abortuspraktijk.” Dus: vissen zijn zielig, maar mensen moeten het recht hebben hun eigen nageslacht te kunnen ombrengen in de baarmoeder. Deze absurditeit is al realiteit: op het roven van een kievitsei staat 2 jaar gevangenisstraf of geldboete van ten hoogste € 20.000 euro (bron: Vogelbescherming). Maar het doden van een embryo kan legaal op kosten van de overheid!

Abortus kievitsei 768x419

Vergis u niet dat de Partij voor de Dieren een onversneden links-marxistische partij is. Op het gebied van onderwijs willen zij “voorlichting over sekse-, gender- en seksuele diversiteit”. Als scholen hierin te kort schieten dan moet de onderwijsinspectie optreden.

Opvallend: “Er wordt in het gehele onderwijs naast de lichamelijke ontwikkeling ook ruimte toegekend aan de geestelijke ontwikkeling om bijvoorbeeld compassie te verhogen.” Vast voor de vissen.

Onder de kop “racisme en discriminatie” staat: “Alle paren krijgen dezelfde rechten als heteroseksuele paren. Ook vormen van meerouderschap worden wettelijk erkend, met dezelfde rechten.” En: “De overheid voert een krachtig LHBTIQA+-emancipatiebeleid en investeert in LHBTIQA+-emancipatie in het onderwijs. LHBTIQA+-leerlingen en -leraren zijn welkom op iedere school.”

De genderideologie wordt bij de PvdD omarmd. “We schaffen de officiële geslachtsregistratie af. Tot die tijd krijgt iedereen die daar behoefte aan heeft een laagdrempelige officiële erkenning van hun sekse en/of genderidentiteit.”

SGP

Van PvdD naar SGP, het contrast kan bijna niet groter. De Staatkundig Gereformeerde Partij wijdt het eerste hoofdstuk van haar verkiezingsprogramma aan jeugd en gezin. “Het klassieke gezin van man en vrouw, vaak verrijkt met kinderen, is als vanouds dé pijler en belangrijkste levenskring van de hele maatschappij. […] Waar gezinnen floreren, bloeien mannen en vrouwen en kinderen op. Dat is een soort natuurwet die in de Schepping is gelegd, en dat geeft vertrouwen. Wat dat betreft zou het een prachtig signaal zijn als de Grondwet die waardering voor het klassieke gezin zou uitdrukken in een speciale passage.”

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

Het huwelijk tussen man en vrouw neemt in dit hoofdstuk een prominente rol in. De SGP schrijft: “Het huwelijk is een verbond voor het leven, geen contract voor zolang als het wederzijds voordeel oplevert. Wetgeving mag daarom niet voorsorteren op een (echt)scheiding, laat staan dat deze (echt)scheiding faciliteert. De algehele gemeenschap van goederen van gehuwden moet weer de wettelijke norm worden. In ieder geval moeten echtgenoten die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen dit eenvoudig en zonder extra kosten kunnen doen.”

In tegenstelling tot de ChristenUnie vindt de SGP een regeling van deelgezag onwenselijk: “De veronderstelde voordelen van (gedeeltelijk) ouderlijk gezag voor meer dan twee ouders wegen niet op tegen de te verwachten juridisering en het getouwtrek rond kinderen. Het schept voor kinderen meer verwarring terwijl hun opvoeding juist gebaat is bij stabiliteit.”

Ook in contrast met de CU zegt SGP wel expliciet huwelijken te willen beschermen en echtscheidingen te voorkomen: “De samenleving zou er bij gebaat zijn als zij actiever de verwachting uitspreekt dat gehuwden en partners proberen bij elkaar te blijven en hun relatie te verbeteren.”

Bescherm onze kinderen tegen porno. Teken voor een Nationaal Actieplan tegen Pornografie

Over opvoeding en opvang zegt de SGP: “De meest unieke relatie hebben kinderen met hun eigen ouders. Papa en mama zijn onvervangbaar, hoe blij we ook zijn als anderen hen (vaak uit nood) vervangen. Het is een slecht signaal als de overheid alleen maar oog heeft voor betaald werk en ouders met drang ertoe beweegt om de zorg voor hun kinderen uit te besteden aan anderen.”

De bevindingen uit onze publicatie Seksuele indoctrinatie in schoolboeken lijken rechtstreeks in het partijprogramma beland te zijn: “Nog kwalijker is het wanneer de overheid actief aan de slag gaat om ideologische opvattingen over seksualiteit, huwelijk, gezin en rolpatronen tussen de oren van burgers en leerlingen te krijgen, onder andere via zogenaamd onafhankelijke media en lesmateriaal op scholen. De regering moet zich verre houden van indoctrinatie door het zogenoemde concept van gendermainstreaming en de gedachte dat iemands geslacht een vrije, individuele keuze zou zijn. Het gezin van vader, moeder en kinderen is geen ‘genderstereotiep beeld’ of een ‘sociaal construct’, maar een eeuwenoud gegeven en de natuurlijke praktijk in alle samenlevingen. Daar is niets mis mee. Integendeel, het is een Bijbelse scheppingsorde. Door dat te ontkennen, roepen we ontwrichting van de samenleving over ons af.”

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Een gevolgtrekking hiervan is dat de SGP vindt dat de GGD minder eenzijdig moeten leunen op programma’s en materiaal van organisatie Rutgers. “De regering dient de instellingssubsidie aan deze verre van neutrale stichting stop te zetten en zal na moeten gaan of het materiaal van Rutgers de toets van objectiviteit kan doorstaan en of het voldoet aan degelijke wetenschappelijke standaarden.”

Lees ook: Rutgers: abortuspromotie, gedwongen winkelnering, concurrentievervalsing en héél veel subsidie

De SGP pleit voor een fiscaal stelsel dat gezinsvriendelijk is. “Een gezin waarin iedereen zich geborgen voelt, is voor de samenleving een goudmijn, geen kostenpost. De overheid moet deze gezinnen dus (financieel) steunen in plaats van straffen.”

Als enige partij legt de SGP de vinger op het te lage geboortecijfer in Nederland. “Het gemiddeld aantal kinderen per vrouw daalt steeds verder en is veel te laag voor een gezonde opbouw van de bevolking.” Daarom wil de partij financiële middelen die gezinnen nodig hebben om te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften vrijstellen van belasting. Ook wil de SGP de miljarden belastinggeld die nu bestemd zijn voor de kinderopvangtoeslag, gebruiken om álle gezinnen te ondersteunen middels het verhogen van het kindgebonden budget en de kinderbijslag.

“De school is van de ouders, niet van de staat.” De SGP wil artikel 23 van de Grondwet behouden en vindt dat de vrijheid van onderwijs materieel niet verder onder druk gezet mag worden. Ook vindt de partij dat bijzondere scholen bij het toelaten van leerlingen en benoemen van personeel eisen moeten kunnen blijven stellen die nodig zijn om recht te doen aan de identiteit van de school. Het is volgens de SGP niet aan de Onderwijsinspectie om te beoordelen of scholen de juiste opvattingen hebben over bijvoorbeeld klimaat of seksuele diversiteit. Burgerschapsonderwijs moet volgens de SGP “gericht zijn op respectvolle bejegening van alle mensen en erkenning van de democratische rechtsstaat. Het is ontoelaatbaar dat de overheid opvattingen van scholen gaat censureren.”

Schadelijke media-uitingen, waaronder reclame voor overspel, tabak en pornografie, moeten volgens de SGP worden tegengegaan. De partij wil hier een helder wettelijk kader voor. Ook vindt de SGP dat Nederland serieuzer werk dient te maken van de Europese norm dat minderjarigen niet met pornografie geconfronteerd mogen worden en wil de leeftijdsgrens hiervoor verhogen van 16 naar 18 jaar.

DENK

Het partijprogramma van DENK komt erg schreeuwerig over door op iedere pagina kreten af te drukken die eindigen met een uitroepteken. “Trots op diversiteit!”, “Een minister van Inclusie!”, “Harde aanpak tegen stereotypes en discriminatie in lesmaterialen!”. Het leest als een manifest van minister Van Engelshoven, met een islamitisch sausje. Het staat vol met ‘diversiteit’, ‘inclusie’, ‘non-discriminatie’ en ‘acceptatie’. Wat dat betreft is er geen verschil met de programma’s van andere linkse partijen.

50PLUS

Vanuit Gezin in Gevaar is het programma van 50PLUS niet zo interessant. De partij strijdt met name voor punten die ouderen aangaan. 50PLUS zegt de acceptatie van en tolerantie ten opzichte van de LHBTIQ-gemeenschap te willen bevorderen. Verder spreekt ze zich niet uit over het gezin, de vrijheid van onderwijs of fiscale discriminatie.

Forum voor Democratie

Net als PVV, SGP, CDA en CU wil Forum voor Democratie de huidige vrijheid van onderwijs behouden. Het christelijk onderwijs vormt volgens FVD “een onmisbare hoeksteen van het Nederlands onderwijslandschap.” Om bijvoorbeeld radicalisering binnen islamitisch onderwijs tegen te gaan wil FVD dat onder andere scholen de waarden onderschrijven van de ‘Wet Bescherming Nederlandse Waarden’. Die is ingestoken om de islam in te dammen, maar die stelt dat wanneer religieuze leefregels conflicteren met de Nederlandse wet, de Nederlandse wet altijd voorgaat. Dat kan problematisch zijn voor christenen.

FVD wil strengere waarborgen op kwaliteit van het onderwijs, in het bijzonder bij islamitische scholen. Om hun identiteit te bewaren, mogen scholen in het bijzonder onderwijs volgens FVD hun aannamebeleid blijven baseren op religieuze achtergrond.

FVD is tegenstander van identiteitspolitiek en wil daarom “geen subsidies voor organisaties die een bijzondere ‘identiteit’ vertegenwoordigen, geen verplichte diversiteitsquota en geen speciale LHBTI-convenanten.”

Wat betreft werk en inkomen wil FVD lagere belastingen door de overheid te verkleinen, overheidsuitgaven te verlagen en de btw te verlagen van 21 naar 19% en van 9 naar 6%.

Dit was het tweede deel, goed voor 46 zetels in de huidige Tweede Kamer. Deel 1 behandelde de VVD, PVV, CDA, D66 en GroenLinks, en kunt u hier lezen.

Laatst bijgewerkt: 19 maart 2021 15:37

Doneer