GiG_Logo_Naam_Transparant

Houd genderpropaganda uit de schoolboeken!

Petitie aan Minister Van Engelshoven

8 januari 2020

Rutgers: abortuspromotie, gedwongen winkelnering, concurrentievervalsing en héél veel subsidie

De overheid wil tienerzwangerschappen voorkomen. Daar komt een speciaal plan voor, het ‘Stimuleringsplan seksuele en relationele vorming in het onderwijs’, maar nu al wil staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) daarop vooruitlopen. Via ‘Gezonde School’ (een integraal gezondheidsprogramma voor scholen, dat ook seksuele voorlichting omvat) en met een stevige financiële injectie (een half miljoen) heeft hij honderden scholen bewogen in te schrijven op het thema Relaties en Seksualiteit en op het verwante thema Welbevinden.

Meerdere petten

Allemaal mooi en aardig, maar hoe wordt dit concreet in het vat gegoten? Bij bespreking hiervan in het Kamerdebat van de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 december zette Kees van der Staaij (SGP) een aantal kritische kanttekeningen bij de rol die ‘kennisinstituut’ Rutgers hierbij speelt. Want Rutgers draagt vele petten tegelijk.

Zoals Van der Staaij het beschrijft, lijkt het erop dat scholen die op dit aanbod ingaan, in feite een fuik inzwemmen. Zij moeten zich namelijk bedienen van erkende lesmethodes via ‘Gezonde School’ en verplicht een GGD adviseur in de arm nemen. Ze moeten een docent ‘Gezond School-coördinator’ aanwijzen, die – ook weer verplicht – op cursus moet. Scholen zijn daar niet blij mee, volgens Van der Staaij, want zij ervaren dit als “tijdrovende en kostbare rompslomp.” Een docent op cursus kan immers geen les geven.

Lees ook: De staat gebiedt: scholen moeten ‘seksuele diversiteit’ onderwijzen

Gedwongen winkelnering

Veel geld, aldus Van der Staaij gaat bovendien naar de ondersteuningsstructuur van GGD’s. En nu komt het: de seksuele vorming bij ‘Gezonde School’ en GGD is “al jaren het domein van één grote marktpartij: Rutgers.” Een gevalletje van gedwongen winkelnering dus: scholen hebben weinig keus. Als zgn. kennisinstituut ontvangt Rutgers bovendien van de overheid een instellingssubsidie. Die wordt o.a. gebruikt om zelf lesmaterialen te ontwikkelen. Daardoor ligt Rutgers ver voor ligt op de concurrentie, dat wil zeggen: op andere aanbieders van lesmethoden, die het zonder subsidie moeten stellen.

Lees ook: “Volstrekt ongepast”: Nederlandse lessen over zelfbevrediging creëren ophef in Engeland

Deze concurrentievervalsing is zo krom, dat het ministerie van VWS het blijkbaar zelf inziet. Althans, uit de woorden van Van der Staaij blijkt dat VWS al sinds 2017 in gesprek is met Rutgers of die instellingssubsidie eigenlijk geen vorm van ordinaire staatssteun is. Alleen, waarom moet het zo lang duren voor dit uitgemaakt is? Is dit overleg puur voor de bühne en vindt men het eigenlijk wel prima zo? Zijn er bij VWS krachten die Rutgers de hand boven het hoofd houden? Van der Staaij vraagt dan ook terecht wanneer hij op dit punt een antwoord van de minister kan verwachten.

‘Gezonde school’

De bevoorrechting van Rutgers door de overheid gaat nog verder, zo blijkt uit het relaas van Van der Staaij. Scholen kunnen om zich te onderscheiden een vignet ‘Gezonde School’ halen. Daarvoor moeten zij hun lesmaterialen inzake seksuele vorming overleggen. En wie beoordeelt die? Rutgers! Deze concurrent mag dus over de producten van zijn eigen mededingers beslissen. Heeft u het ooit zo zout gegeten?

Ten slotte traint Rutgers ook nog eens de genoemde adviseurs van de GGD, die scholen verplicht in de arm moeten nemen, willen ze aan het thema Relaties en Seksualiteit van Gezonde School deelnemen. Wat voor ideologische visie op seksualiteit zullen die door Rutgers getrainde ‘adviseurs’ hebben? Wiens lesmaterialen zullen die aanbevelen?  

Lees ook: Hoe Rutgers de aanval opent op vaderschap – én moederschap

Voortrekpositie

Met het oog op deze feiten verzoekt Van der Staaij de staatssecretaris om eens kritisch te kijken naar “alle petten” die Rutgers op heeft en een einde te maken aan de “voortrekpositie” die deze instelling bij de politiek heeft. De abortus-promotiepet die Rutgers óók nog eens draagt, noemt Van der Staaij dan niet eens, hoewel het merkwaardig is dat zo’n abortusvoorvechter betrokken is bij de voorkoming van zwangerschappen.

In het debat van 18 december werd meteen duidelijk wat de politieke steuntroepen van Rutgers zijn. Op het kalme, maar inhoudelijk toch tamelijk onthutsende betoog van Van der Staaij, volgde direct een interruptie van GroenLinks, in de persoon van Corinne Ellemeet. Omdat zij de juistheid van Van der Staaij’s feiten kennelijk niet kon ontkennen, probeerde zij een tegenaanval. Zij attendeerde Van der Staaij op vermeende belangenverstrengeling bij anti-abortusorganisaties, een aantijging die Van der Staaij vrijwel meteen kon ontzenuwen.

Patroon

Belangrijker is het patroon dat we in dit alles kunnen herkennen. Rutgers is een sterk ideologisch gekleurd instituut dat een eenzijdig globalistische visie op seksualiteit uitdraagt, zoals die door internationale organen als de Verenigde Naties en een oerwoud aan ongrijpbare NGO’s als Rutgers gepushed wordt. Zij kunnen rekenen op geestverwanten binnen overheidslichamen, die opdrachten veilig stellen én de subsidiëring ervan. Zo verandert, zonder dat de burgers zich daarvan bewust zijn, een grotendeels ongekozen elite van bovenaf een samenleving in de richting van een globalistische eenheidsmoraal, die op gespannen voet staat met de natuurwet en die een omkering behelst van de traditionele christelijke zedelijkheid.

20 december 2019

Overheid dringt ‘seksuele diversiteit’ op: christelijke scholen krijgen nu ‘intensieve controles’

De Nederlandse overheid dringt steeds meer aan op homo- en gender-ideologie in het onderwijs. Reformatorische scholen krijgen “intensieve controlebezoeken”, schrijft oud-hoofdredacteur C.S.L. Janse in Reformatorisch Dagblad. Vooral “gevoelige vakken” als burgerschap worden onder de loep genomen. Het doel: acceptatie van ‘seksuele diversiteit’, een eufemisme voor seksuele perversie.

Burgerschap

De invulling van burgerschap is open, conform de godsdienstvrijheid die er in Nederland (nog) is. Te open, vindt onderwijsminister Arie Slob. Daarom komt hij met een wetsvoorstel, dat “kennis en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat” tot opdracht van het vak burgerschap maakt. Maar onder “democratische rechtsstaat” verstaat men tegenwoordig voornamelijk de mensenrechten, die dan weer uiterst liberaal ingevuld worden. “Abortus en het homohuwelijk behoren dan ook al gauw tot de rechten van de mens”, aldus C.S.L. Janse.

Seksueel-revolutionaire newspeak

Deze tendens is ook zichtbaar bij Curriculum.nu, een initiatief dat op last van het ministerie van Onderwijs het gehele onderwijscurriculum herziet. Daar wordt bij burgerschap een belangrijke rol toebedeeld aan “seksuele diversiteit”, seksueel-revolutionaire newspeak voor de promotie van allerlei perversies, sommige zo ranzig dat geen normaal mens zijn kinderen eraan wil laten blootstellen. Maar de ouders wordt uiteraard niets gevraagd.

Lees ook: De staat gebiedt: scholen moeten ‘seksuele diversiteit’ onderwijzen

Slob stuurt onderwijsinspectie op scholen af

In december 2019 meldde Slob aan de Tweede Kamer dat hij de Onderwijsinspectie heeft afgestuurd op scholen die onvoldoende ‘seksuele diversiteit’ leren. Deze controles zijn niet nieuw. De laatste jaren dringt de overheid steeds meer aan op doorvoering van lhbt- en gender-ideologie op scholen. Vooral de scholen die daar door godsdienstige overtuiging anders over denken.

Nashville-ondertekenaar krijgt overheid over zich heen

Bij de overheidsbezoeken worden ad hominems niet geschuwd. Toen Wim de Kloe, bestuurder van het Driestar College, in 2019 als privépersoon de Nashville-verklaring tekende, kreeg hij ambtenaren van het ministerie van Onderwijs op zijn kantoor. Of zijn school wel ‘veilig’ was voor transgenders en homo’s. Het zal De Kloe allerminst een ‘veilig’ gevoel gegeven hebben. Gelukkig hield de Driestar-bestuurder zijn rug recht. Maar we weten nu al wat het ministerie van Onderwijs bij de volgende inspectieronde bij de Driestar noteert onder de kop “seksuele diversiteit”…

Lees ook: Wim de Kloe ondertekende de Nashville-verklaring – en kreeg daardoor ambtenaren op zijn dak.

13 december 2019

Fiscale discriminatie gezin gaat gewoon door: tot zes maal zwaarder belast!

Belastingdiscriminatie is in Nederland al jarenlang een feit. Deze discriminatie gaat ook volgend jaar weer verder. Alleenverdieners, dus kostwinners van een gezin, betalen tot ruim zes maal zoveel belasting.

Extra boeten

Of liever gezegd, echtparen met een gebruikelijke rolverdeling in het gezin, worden fiscaal voor die keuze gestraft. En zwaar ook. Terwijl ze omwille van hun kinderen en de samenhang van het gezin toch al genoegen nemen met minder inkomen dan tweeverdieners, laat de overheid ze daar nog eens extra voor boeten.

‘Langs de kant’

Om geen andere dan ideologische redenen: vrouwen moeten werken, of ze nu moeder zijn en voor kinderen te zorgen hebben of niet. Zoals premier Balkenende – nota bene een christendemocraat – ooit in de Tweede Kamer uitriep: “Teveel vrouwen staan nog langs de kant!”.

“Langs de kant”. Dit is een slag in het gezicht van de Nederlandse huismoeder, die niet zelden ook nog taken in de mantelzorg heeft of ander sociaal vrijwilligerswerk doet. Voor de overheid telt blijkbaar alleen het betaalde werk. Niet een huishouden voeren en het opvoeden van kinderen.

Zes keer zoveel

Een eenverdienersgezin (met minimaal één kind onder de twaalf jaar) en een jaarinkomen van € 40.000,- draagt komend jaar daarvan € 9302,- aan de fiscus af. Een tweeverdienersgezin, waarvan beide echtelieden (of – als ze niet getrouwd zijn – ‘partners’) gezamenlijk € 40.000,- euro loon ontvangen, hoeft maar € 1476,- euro te betalen.

Het verschil bedraagt maar liefst € 7826,-. Het eenverdienersgezin moet dus 6 keer zoveel geld afstaan aan de schatkist.

Splitsingsstelsel

Nergens in Europa is dit verschil groter dan in Nederland, stelt hoogleraar Jos Teunissen tegenover het Reformatorisch Dagblad. “Duitsland en Frankrijk kennen een splitsingsstelsel. In Duitsland worden de belastbare inkomens in een huishouden bij elkaar opgeteld, waarna het totale gezinsinkomen fiscaal worden gesplitst in twee gelijke delen. De onderlinge inkomensinbreng is dus niet relevant.”

Fundamentele bedenkingen

Teunissen: “Bovendien wordt op beide inkomensdelen een basisaftrek toegepast. Afschaffing van de overdraagbare heffingskorting, zoals in Nederland het geval is, zou daar ondenkbaar zijn omdat ze dit strijdig vinden met de Grondwet.” Dit zijn fundamentele bedenkingen, waar de Nederlandse regering geen enkele last van heeft. Die laat zich – onafhankelijk van politieke samenstelling – al jarenlang enkel door ideologische overwegingen leiden. Traditionele gezinnen betalen het gelag.

Fiscale beboeting

Het is duidelijk dat hier de infiltratie van feministische ideologie achter zit, waarmee de overheid zich inmiddels identificeert. Niet alleen wordt die ideologie met belastinggeld verspreid, echtparen mogen ook geen eigen keuzes meer maken (laat staan traditionele), op straffe van fiscale beboeting. Dit onlangs steeds luider wordende protesten uit de samenleving dat belastingheffing ‘levensvormneutraal’ dient te zijn.

Petitie aan Wopke Hoekstra, minister van Financiën:
Stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

29 november 2019

NPO en Rutgers blijven kinderen seksualiseren met nieuwe videoserie

Bron afbeelding: YouTube

In samenwerking met het liberale kennisinstituut Rutgers publiceert de NPO een nieuwe serie video’s gericht op jonge kinderen waarin op platte en vulgaire wijze ‘seksuele voorlichting’ wordt gegeven bij monde van ‘Dokter Corrie’. De video’s verschijnen op televisie en het YouTube-kanaal van NPO Zapp, de kinderzender van de NPO.

Alle leeftijden

De video’s zijn bedoeld voor kinderen vanaf 9 jaar en gaan over seksuele omgang “en alles wat daarbij komt kijken”. Dit alles in een “taal die past bij de ontwikkelingsfase van kinderen”. In de praktijk betekent dit platvloers taalgebruik over geslachtsdelen en het hebben van seksuele gemeenschap.

“Is dit wel voor kinderen”, vraagt iemand zich af. Blijkens de officiële reactie van de NPO Zapp-redactie is het niet slechts voor kinderen vanaf 9 jaar maar voor alle leeftijden.

Lhbt-propaganda

Als ‘Dokter Corrie’ dan uitlegt wat geslachtsgemeenschap is, begint ze op banale wijze te vertellen dat twee vrouwen dat kunnen hebben, daarna dat twee mannen dat kunnen hebben en dan pas komt de natuurlijke omgang tussen een man en een vrouw aan bod. Echte propaganda van Rutgers dat het afbreken van de ‘heteroseksuele normativiteit’ en ‘traditionele rolpatronen’ als doelstelling heeft.

Lees ook: Hoe Rutgers de aanval opent op vaderschap – én moederschap

Prostitutie: “heel normaal”

De natuurlijke neiging van kinderen om abnormale zaken abnormaal te vinden wordt door de videoseries van Dokter Corrie vakkundig bewerkt. De boodschap van een video uit een eerdere jaargang is bijvoorbeeld dat prostitutie heel normaal is. “Zoals je ook een brood koopt of een nieuwe trui”, verzekert Dokter Corrie de onbevangen kinderen.

In die video komt een prostituee aan het woord die het “heel leuk” vindt, “die interactie met mensen”. “Ik vind niet dat ik iets doe waarvoor ik me moet schamen”, maar over een mogelijk andere werkgever zegt ze: “Als je moet kiezen uit honderd mensen, kies je niet iemand die achter het raam heeft gezeten”. Misschien toch iets om je voor te schamen?

Het imago van de prostitutie wordt keurig opgepoetst door een prostituee op de Wallen aan het woord te laten die er relatief gewoon uitziet, in tegenstelling tot de onzedelijke presentatie die normaal is bij publieke vrouwen achter het raam. De boodschap aan kinderen: dit is de normaalste zaak van de wereld.

Rolmodellen

Mochten kinderen – en vooral jonge jongens – nog twijfelen over prostitutiebezoek op latere leeftijd dan zijn daar twee mannelijke bekende rolmodellen om die twijfel weg te nemen: de stoere racecoureurs Tim en Tom Coronel. Zij geven allebei ruiterlijk en zonder schaamte toe in het verleden “het met een prostituee te hebben gedaan”. Het is “niet iets om je voor te schamen” zegt Tim, waarop Tom aanvult: “Het is toch gewoon normaal?”.

Tim en Tom Coronel zijn bekende en in materieel opzicht succesvolle rolmodellen voor jongens. De tweelingbroers, beiden racecoureur en ondernemer, vertellen basisschoolkinderen zonder gêne dat prostitueebezoek volstrekt normaal is.

Protest

In 2013 was er veel ophef over het programma van Dokter Corrie dat deel uitmaakte van het Schooltv Weekjournaal dat vanwege de grote educatieve waarde ook veel op christelijke scholen gebruikt wordt. Meer dan 8.000 ouders ondertekenden een petitie om het programma te stoppen. De SGP en ChristenUnie stelden meerdere Kamervragen die toenmalig staatssecretaris Sander Dekker (Media) wegwuifde door de rubriek van Dokter Corrie “informatief en best grappig” te noemen.

Kinderen seksualiseren

Rutgers heeft decennialang gepleit voor legale seksuele omgang met kinderen. In het programma van Dokter Corrie worden kinderen als mensen met volwaardige seksualiteit benaderd. De enige regel die nog telt is dat je ‘nee’ moet kunnen zeggen, alle andere grenzen zijn opgeheven.

De seksuele revolutie heeft alle regels rondom seksuele omgang weggeslagen en teruggebracht tot het credo “als er maar ‘consent’ is”. Dokter Corrie leert de kinderen dat je ‘nee’ mag zeggen.

Lees ook: 7 tekenen dat pedofilie in opkomst is

Teken de petitie

Rutgers en de NPO gaan met belastinggeld schaamteloos verder met deze subversieve uitzendingen. De onschuld van basisschoolkinderen wordt bewust afgebroken en afwijkend en losbandig seksueel gedrag wordt gepromoot. Teken daarom onderstaande petitie aan Arie Slob (ChristenUnie), minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media om deze videoserie onmiddellijk te stoppen!

Signings

0

Goal

0

13 november 2019

Betrapt: academisch rapport tegen ‘genderstereotypering’ in schoolboeken is besteld door D66-minister Van Engelshoven

Nederlandse schoolboeken bevatten teveel traditionele voorstellingen van gender en etniciteit. Dat beweert professor Judi Mesman van de Universiteit Leiden in de media, op basis van haar academisch onderzoek. Wat er niet bij gezegd wordt: het onderzoek is besteld en betaald door D66-minister Van Engelshoven, met als doel om de genderideologie en het multiculturalisme in de schoolboeken te krijgen.

Natuurwetenschapper is vaak man

Mesman heeft onderzoek gedaan naar ‘stereotyperingen’ in Nederlandse schoolboeken. In de boeken is een natuurwetenschapper vaak man en wijden vrouwen zich aan huishoudelijke taken. Allochtonen hebben in schoolboeken vaak een lagere maatschappelijke status. Een feitelijke weergave van de werkelijkheid die nu onacceptabel is verklaard.

Schoolboeken zijn juist politiek-correct

De campagne Cultuur onder Vuur heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar schoolboeken, maar ziet juist het tegenovergestelde: allochtonen en vrouwen worden vaak op onrealistisch-positieve wijze voorgesteld. De blanke man moet het vaak bezuren: hij is lui, lelijk en dik. Op dezelfde manier worden moslims voorgesteld als wijs en vreedzaam en christenen als achterlijke barbaren.

Universiteit pakt flink uit

Toch blijft politiek-correct links volharden in de illusie dat schoolboeken juist vol staan met ‘traditionele stereotypen’. De Universiteit Leiden, waar Mesman doceert, pakt dan ook flink uit met haar onderzoek. Dat verschijnt prominent op de voorpagina:

Aansturing door ministerie van Onderwijs

De linkse media schrijven het persbericht van de universiteit kritiekloos over. Hadden ze de rapporten van Mesman opengeslagen, dan zouden ze in het voorwoord al ontdekt hebben dat het onderzoek aangevraagd, aangestuurd en gefinancierd is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).

Plannen dateren van 2018

Het zat allemaal in de planning. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) kondigde in 2018 al met haar Emancipatienota aan “in gesprek” te willen gaan met uitgevers van schoolboeken over genderstereotypering. “Waarom moeten we altijd het traditionele gezin zien?”, luidde de veelzeggende toelichting van de minister. Van Engelshoven benaderde voor de uitvoering Judi Mesman, zo vernamen we in maart 2019 uit een voortgangsrapport:

Partijdige onderzoekster

Mesman is – we verzinnen het niet – hoogleraar ‘interdisiciplinair onderzoek naar maatschappelijke uitdagingen’ en leidt een ‘laboratorium’ met de veelzeggende naam het Diversity in Parenting Lab. Mesman stelt zich weinig onpartijdig op: ze verschijnt geregeld als genderideoloog in de media om het afbreken van traditionele seksevoorstellingen te bepleiten.

Wie betaalt, bepaalt

Mesman heeft haar onderzoek dus op aanvraag en op kosten van Van Engelshoven verricht. Waarbij van meet af aan duidelijk was welk resultaat de betalende minister wilde. En wie betaalt, bepaalt. Waarom lezen we hier niet over in de media? Of in het enthousiaste persbericht van de Universiteit Leiden? Hoe objectief is onderzoek waarvan de minister op voorhand al wil dat het haar politiek-correcte denkbeelden bewijst? Het zijn zoal vragen voor Tweede Kamerleden om aan Van Engelshoven te stellen.

Ollongren ging Van Engelshoven voor

De gelijkenissen dringen zich op met een ander onderzoek: dat van onderzoekers aan de Universiteit van Amsterdam, naar ‘nepnieuws’. Dat onderzoek is ook besteld door een D66-ministerie, namelijk Kajsa Ollongren. Ook dat onderzoek is bedoeld om opvattingen die afwijken van de D66-marsrichting zwart te maken.

Lees ook: Rapport van Ollongren: kritische berichtgeving over subsidie aan Jerry Afriyie is “hyperpartijdig”.

Kwetsbare kinderen

Maar Ollongren richt zich tegen nieuwssites die door volwassenen gelezen worden. Van Engelshoven en haar uitvoerster Mesman richten zich op kwetsbare kinderen. Die moeten politiek-correct bewerkt worden om hun common sense-opvattingen van man en vrouw los te laten en de genderideologie aan te nemen. Uiteraard op kosten van de Nederlandse belastingbetaler.

11 november 2019

“Enorme rijkdom”: Almere neemt “transgenderzebrapad” in gebruik

Foto: Twitter

Wethouder Jerzy Soetekouw (PvdA) in Almere heeft een “transgenderzebrapad” geopend. Het is de eerste in Europa en volgens de wethouder “een enorme rijkdom”.

Niet volgens de regels

Dat dergelijke oversteken niet aan de verkeerswet voldoen en volgens verkeerspsychologen geen goed idee zijn, weerhoudt de homolobby er niet van om alsmaar aan te dringen op meer gekleurde oversteekpaden in Nederlandse gemeenten. Sinds 2013 zijn in Nederland in meer dan 30 steden en gemeenten “regenboogpaden” aangebracht.

“Leervrouw”

De Almeerse Suzanne van de Laar heeft de opening van het “transgenderzebrapad” georganiseerd. Zij is naar eigen zeggen “panseksueel”, een “echte leervrouw” en een “fetisjfotografe”. Zij is verkozen als Ms. Leather van Nederland, als onderdeel van een competitie die “opkomt voor de homogemeenschap en zich inzet voor meer tolerantie”. Fetisjisme valt onder parafilie en wordt vaak gelinkt aan sadomasochisme.

Politiek gewin

Dergelijke activisten willen hun gedrag en seksuele perversies genormaliseerd zien. Onder de noemer van “diversiteit” en “tolerantie” werken verschillende politieke partijen daar graag aan mee. Zwaaien met regenboogvlaggen en het openen van afwijkende zebrapaden levert hen ‘diversiteitspunten’ op. Ook vertegenwoordigers van de Almeerse CDA liepen mee in de “Pride Walk” door de stad.

Lees ook: “Weerzinwekkend: bibliotheek Enschede stelt kinderen bloot aan travestieten”

Patroon

Zoals in een eerder artikel van Gezin in Gevaar over een “regenboogvoorleesuur” in de bibliotheek van Enschede eveneens bleek, wordt het radicale en perverse activisme tactisch verborgen gehouden achter een sluier van “veelkleurigheid” en “inclusie”. Reacties op social media over de opening van het “transpad” laten zien dat veel mensen hier helemaal niet op zitten te wachten. Iemand schrijft “Het gaat vooral om de uitzonderingen. Waarom zoveel aandacht daarvoor?” en “Dit benadrukt hokjesdenken juist!” of “Ga de belasting centen eens zinvol besteden”.

Publiek domein

De veelkleurige zebrapaden hebben voor de lhbt-gemeenschap een grote symbolische waarde. Het zijn als het ware ‘ankers’ in het publieke domein, zodat de politieke boodschap continue aan zoveel mogelijk mensen opgedrongen kan worden. Vlaggen, markeringen, posters en reclame-uitingen zijn voor de seksuele revolutie belangrijk om de totale omkering te realiseren van de christelijke visie op seksualiteit.

De weerstand hiertegen neemt toe en de steun aan Gezin in Gevaar ook. Wordt ook donateur en steun ons werk!

15 oktober 2019

Weerzinwekkend: bibliotheek Enschede stelt kinderen bloot aan travestieten

In het kader van de ‘Regenboogdagen’ in Enschede organiseerde de plaatselijke bibliotheek op 9 oktober een voorleesmiddag door ‘dragqueens’ voor kinderen van 4 t/m 8 jaar. Eén van de aanwezige ‘dragqueens’ uit zich op perverse wijze op sociale media en wil naar eigen zeggen met zijn optredens mensen doen kokhalzen.

Onder het mom van ‘diversiteit’ worden perverse mannen opgetrommeld die zich kleden als prostituees en kinderen voorlezen over jongetjes die meisjes willen zijn en vice versa. Bron afbeelding: Twitter
(meer…)
9 oktober 2019

De staat gebiedt: scholen moeten ‘seksuele diversiteit’ onderwijzen

De reformatorische lesmethode “Wonderlijk gemaakt” ligt onder vuur van de Tweede Kamer omdat deze “niet in lijn is met de leerdoelen over diversiteit”. Minister Slob wordt gesommeerd een onderzoek in te stellen naar deze lesmethode. SP-kamerlid Kwint hekelt het “tegengeluid aan het moderne denken over seksualiteit” dat deze methode biedt.

Eerder dit jaar werd het voor mbo-scholen verplicht om aandacht te schenken aan alle vormen van ‘diversiteit’. Het kabinet heeft in december 2018 ingestemd met een wetswijziging zodat “het voor iedereen duidelijk is dat er aandacht moet worden besteed aan acceptatie van etnische, religieuze, seksuele en gender diversiteit op mbo-scholen”. Homolobbygroep COC heeft hier lang voor gepleit en ziet deze wens eindelijk in vervulling gaan. Het komt voort uit het Regenboog Stembusakkoord dat het COC in 2017 met acht politieke partijen sloot.

(meer…)

Over Gezin in Gevaar


De campagne Gezin in Gevaar zet zich in voor de bescherming van het gezin, dat bestaat uit vader, moeder en kinderen. Wij verzetten ons tegen de losgeslagen seksualisering en schadelijke gender-ideologie. Gezin in Gevaar is een campagne van Stichting Civitas Christiana, dat de christelijke beschaving wil verdedigen vanuit de principes van traditie, familie en privé-eigendom.

Peiling


Op deze thema's wil ik dat Gezin in Gevaar actie voert:

Een campagne van Civitas Christiana

Blijf op de hoogte en volg ons op social media! >

Contact

Postadres: Civitas Christiana
Pastoor Rabouplein 5
6564 BP Heilig Landstichting
KvK-nummer: 60350776
info@geziningevaar.nl

U kunt ons op werkdagen van 9 tot 5 bereiken op dit telefoonnummer: 024-7820 504

Help ons in de strijd voor het gezin!

Uw donatie is meer dan nodig.

Doneer nu! »