PvdA opent aanval op christelijk onderwijs

PvdA opent aanval op christelijk onderwijs

Kirsten van den Hul (PvdA) pleit voor een verbod op de christelijke huwelijksleer. Dat blijkt uit een dubbelinterview van het Reformatorisch Dagblad met haar en SGP-Kamerlid Roelof Bisschop. Van den Hul: “In artikel 1 van onze Grondwet staat heel duidelijk dat discriminatie verboden is”.

Identiteitsverklaringen

Het PvdA-Kamerlid hekelt de identiteitsverklaringen van enkele reformatorische scholen die homoseksuele handelingen afwijzen als zonde tegen Gods scheppingsdoel. “Voor mij staat het afwijzen van een homoseksuele levenswijze haaks op respect tonen voor en veiligheid bieden aan lhbt-leerlingen.” Ook doen leraren volgens haar “negatieve uitspraken” over homoseksualiteit en transseksualiteit.

Subsidies

Over homoseksualiteit en transgenderisme mag dus volgens haar alleen maar positief gesproken worden. ‘Lhbt-acceptatie’ is al verplicht gesteld op het middelbaar beroepsonderwijs. Lobbyclub COC heeft daar lang voor gepleit en het is door onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) in een wetsvoorstel uitgewerkt en sinds 9 september 2019 in de wet verankerd. Dit is slechts een doorzichtig één-tweetje geweest tussen de door het ministerie van OCW gesubsidieerde lobbyclub en de minister. In een eerder artikel hebben wij laten zien hoe deze instanties met elkaar verstrengeld zijn. De overheid betaalt lobbyclubs om te pleiten voor beleidsaanpassingen bij… de overheid.

Lees ook: Lhbt-lobbyclubs leven voor bijna 100% van subsidies

Grondwet

Hierbij wordt de bekende salamitactiek ingezet. Laagje voor laagje wordt het christenen steeds moeilijker gemaakt om vast te houden aan de christelijke huwelijksleer, totdat het volledig verboden wordt en strafbaar gesteld is. ‘Discriminatie’ en ‘gelijkheid’ zijn hierbij de revolutionaire credo’s om dissidenten de mond te snoeren. Artikel 1 van de Grondwet is de stok bij uitstek om christenen mee te slaan. “In artikel 1 van onze Grondwet staat heel duidelijk dat discriminatie verboden is,” zegt Van den Hul. “De identiteitsverklaringen maken in mijn ogen een ongeoorloofd onderscheid en zorgen niet voor een veilig en respectvol klimaat voor lhbt-leerlingen.”

Principieel bezwaar

Een opmerkelijk verweer van Bisschop tegen de voorstellen van Van den Hul ging over het tijdstip. “Het moment waarop mijn collega dit aan de orde stelde [in een Tweede Kamerdebat, red.], vond ik onjuist”, zegt hij. “We zijn helemaal nog niet toe aan concrete invulling van de kerndoelen. Dat komt in een later stadium pas aan de orde.” Dit mag wel zo zijn, maar dat is een procedureel bezwaar. Terwijl de zaak principieel is. De PvdA-feministe heeft haar pijlen gericht op christenen en durft daar zelfs de Heilige Schrift voor te gebruiken. De kritiek op haar standpunten moet dan ook van fundamentele aard zijn. Haar voortdurende nadruk op gelijkheid kan bijvoorbeeld met steekhoudende argumenten bestreden worden.

Strijd mee! Voor de toekomst van uw kinderen

Mensenrechten

Bisschop schiet meermaals in de verdediging en vraagt in feite voorzichtig of de christenen nog het recht van vrijheid van onderwijs mogen uitoefenen. Ook verwijst hij naar de internationale verdragen waarin volgens hem homo’huwelijken’ nergens tot mensenrechten gerekend worden. Mensenrechtenverdragen zijn echter niet leidend in een christelijke beschaving. Leidend zijn Gods geboden. Bovendien zijn seksueel-revolutionairen bij de Verenigde Naties drukdoende om het homo’huwelijk’ en andere perversies in mensenrechtenverdragen te gieten. Het zal ze waarschijnlijk lukken ook. Veel zelfbenoemde mensenrechtenactivisten en -experts zijn al van mening dat sodomie en andere perversies ‘mensenrechten’ zijn. Dit is onverenigbaar met elke maatschappij die zichzelf ziet als beschaafd. Bisschops beroep op de mensenrechten kan de verdediging van huwelijk en gezin daarom lelijk bijten.

Rotte wortel

Het gedachtegoed en de daaruit voortvloeiende taal van progressieve activisten zoals Van den Hul moeten ontmanteld worden. Christelijke politici moeten de rotte wortel aanwijzen die ten grondslag ligt aan de afbraak van de christelijke beschaving, tradities en moraal. Die rotte wortel is de verwerping van God als Schepper en bron van leven. De verwerping ook van de scheppingsorde waarin God de mens geschapen heeft als mannelijk en vrouwelijk. Een man en vrouw die in de heilige en onverbreekbare verbintenis van het huwelijk nieuw leven kunnen verwekken.

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

Misstanden

De ideologie van Van den Hul leidt juist tot de misstanden die zij christelijk onderwijs verwijt. Zo ontstaat er ‘seksuele onveiligheid’ door het promoten van onkuise daden. Hoeven een gehuwde man en vrouw die trouw zijn aan elkaar zich ooit zorgen te maken over seksueel overdraagbare aandoeningen? Of moeten zij een zwangerschap als een risico zien? Volstrekt niet!

Uitsluiting

Ook worden in haar ‘inclusieve’ discours leerlingen en docenten uitgesloten, die niets van de seksuele perversies moeten hebben die zij zo graag promoot. Tevens werken de mensenrechten die zij graag van stal haalt, juist tegen haar. In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt de overheid verplicht om het gezin te beschermen. Artikel 16.3 stelt: “Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.”

Lees ook: Overheid dringt ‘seksuele diversiteit’ op: christelijke scholen krijgen nu ‘intensieve controles’

Kinneging

De egalitaire maatschappij die links-progressieve politici voorstaan is hoogst problematisch, laat prof. Andreas Kinneging in zijn pas verschenen boek De onzichtbare Maat zien. Hij schrijft: “De gelijkheid - non-discriminatie - wordt ruimer en ruimer geïnterpreteerd, waardoor de vrijheid - van meningsuiting, van contract, van vereniging en vergadering, van religie et cetera - meer en meer afneemt. Aan het eind van die ontwikkeling staat onvermijdelijk de gecentraliseerde tirannie.”

Natuurwet

Dit is ook wat Bisschop erkent als hij in het interview zegt: “Het alternatief is dat er een soort staatspedagogiek komt.” Massale wetgeving, toezicht en heropvoeding van staatswege zullen nodig zijn om volledige gelijkheid te bewerkstelligen. Dat komt doordat het diametraal tegen de natuurwet en de hiërarchische ordening van de schepping ingaat. “Het is de wereld op zijn kop gezet”, zegt Kinneging. Vrijheid en gelijkheid – de afgoden van de Verlichting en Romantiek – zijn de antithese van de Europese traditie die op het christendom gefundeerd is. Zelf meester zijn en niemand boven je hebben, dat is de wens van de moderne mens. Kinneging: “[V]olgens de Europese Traditie dé oerzonde”, uitgedrukt in de zondeval van Adam en Eva. “Zelf kunnen bepalen wat ze doen en gelijk zijn aan God, dat is wat Adam en Eva ten val brengt.” Zelf meester willen zijn en niemand boven zich hebben is ook wat Lucifer ten val bracht.

Bijbel

Van den Hul, gehuwd met een moslim, probeert Bisschop klem te zetten en claimt “uit diezelfde Bijbel” inspiratie te putten voor haar standpunt. “Jezus Christus kwam op voor mensen die buiten de samenleving staan. Hoe verhoudt zich dat tot het uitsluiten van mensen die een bepaalde levenswijze hebben?”, houdt zij haar SGP-collega voor. Dat is het vrijzinnige progressieve discours waarin ‘uitsluiting’ een zonde is, en oordeel en afkeuring ook. Jezus Christus kwam ook op voor de overspelige vrouw (Joh. 8), maar keurde haar daden geenszins goed. Sterker nog, hij veroordeelde het door te zeggen: “Gaat heen en zondig niet meer”.

Lees ook: Betrapt: academisch rapport tegen ‘genderstereotypering’ in schoolboeken is besteld door D66-minister Van Engelshoven

Utopisch

Kinneging maakt ook korte metten met deze inclusie-fantasie: “‘Inclusiviteit’ is een utopisch begrip, dat in de praktijk alleen maar gemeenschappen kapotmaakt, zonder dat het de uitsluiting wegneemt.” Uitsluiting is volgens hem de keerzijde van elk gemeenschapsgevoel en is niet weg te nemen. “Een gemeenschap is ondenkbaar zonder de tweedeling insider-outsider, wij-zij. Voor veel moderne mensen is dit dé reden om tegen gemeenschappen te zijn, gemakshalve vergetend dat ook de markt en de staat op hun manier uitsluiten: wie de prijs niet kan betalen respectievelijk niet aan de regels voldoet, wordt uitgesloten.”

Tolerantie

Dat geldt in Van den Hul’s ‘inclusieve’ droomwereld net zo goed. Iedereen die de revolutionaire credo’s niet omarmt, zal buitengesloten worden. Dat gebeurt nu al. Zelfs tolerantie is niet genoeg. Iets tolereren is verdragen wat men sterk afkeurt. Maar dat mag in de heerlijke nieuwe regenboogwereld niet. Je moet positief spreken over homoseksualiteit. Je mag niet op de gevaren wijzen.

1984

Het is daarom ook helemaal niet verrassend dat het woord ‘tolerantie’ nauwelijks nog gebezigd wordt door de seksueel revolutionairen. Dat is helemaal niet wat ze willen. Ze willen totale onderwerping aan de Seksuele Revolutie. Wie niet meewerkt, zal door de machtige staat in de juiste vorm ‘gekneed’ worden. George Orwell’s 1984 schetst hier een akelig realistisch beeld van.

Totalitair

Daarom moet die ideologie ontmaskerd worden, zodat iedereen inziet dat onder het vernis van ‘diversiteit’ en ‘inclusie’ een totalitaire agenda uitgerold wordt. Gezin in Gevaar neemt hier het voortouw in door artikelen als deze te publiceren, maar ook door boeken uit te geven zoals onze recente uitgave Genderideologie: diversiteit of totalitarisme van de 21e eeuw? die u HIER kunt bestellen.

Laatst bijgewerkt: 28 november 2023 08:53

Doneer