Verkiezingen komen eraan: dit vinden partijen van onderwijsvrijheid en seksuele indoctrinatie van schoolkinderen

Verkiezingen komen eraan: dit vinden partijen van onderwijsvrijheid en seksuele indoctrinatie van schoolkinderen

Door de oprukkende lhbt-dwang zijn steeds meer partijen gedwongen een standpunt in te nemen over de genderideologie. De effecten van deze antichristelijke dwaalleer zijn het grootst op kinderen en hun onschuld. Nu de verkiezingen in aantocht zijn, zet Gezin in Gevaar uiteen wat de plannen van partijen zijn over de vrijheid van onderwijs en het opdringen van seksuele immoraliteit aan jonge kinderen.

Belang van Nederland (BVNL)

In het verkiezingsprogramma van de partij van Wybren van Haga laat hij weten geen voorstander te zijn van “opgedrongen seksuele vorming van jonge kinderen op lagere scholen.” Van Haga stelde ten tijde van de Lammers-affaire ook Kamervragen. Hij vroeg zich hardop af waarom uitgerekend Pim Lammers, die pedofiele lectuur schrijft, voorgedragen wordt door Kinderboekenweek. In een interview met campagneleider Hugo Bos benadrukte hij dat kinderen hiertegen beschermd moeten worden. BVNL is uitgesproken tegenstander van schoolkinderen lastigvallen met lhbt-gedram.

BoerBurgerBeweging (BBB)

In het partijprogramma van fractieleider Caroline van der Plas wordt opvallend genoeg met geen woord gerept over de vrijheid van (bijzonder) onderwijs of hoe ze denken over seksuele voorlichting. Hun opvattingen over de genderideologie beloven echter niet veel goeds. Daarnaast stemde de partij in 2021 vóór de afschaffing van identiteitsverklaringen van scholen. Ze zijn dus tegen christelijke scholen die ongelovige leerlingen of docenten mogen weigeren. Hieruit kunnen we concluderen dat mensen die voor het behoud van christelijk onderwijs zijn geen steun zullen vinden bij BBB.

Lees ook: Onderwijsvrijheid wijkt voor lhbt-dwang

Christen-Democratisch Appèl (CDA)

“Het CDA koestert de vrijheid van onderwijs.” Het is een veelbelovend begin van het onderwijsgedeelte in het verkiezingsprogramma van de Christendemocraten. Deze woorden klinken echter nogal hol wanneer we ontdekken dat deze zelfde partij vóór de afschaffing van identiteitsverklaringen heeft gestemd. Daden spreken immers luider dan woorden. Volgens het verkiezingsprogramma wil het CDA het vak burgerschap – waarmee D66 alsnog regenboogpropaganda het klaslokaal van uw kind infietst – tot een “volwaardig vak” maken “met heldere leerdoelen en een bijpassend toetsingskader.” Hun partijprogramma gaat niet specifiek in op hun standpunt omtrent Artikel 23, of hoe ze denken over seksuele voorlichting die opgedrongen wordt aan jonge kinderen. Maar hun stemgedrag en opvattingen over de genderideologie beloven niet veel goeds. Het CDA spreekt met grote woorden over onderwijsvrijheid. Maar nergens verdedigen ze het recht van christelijke scholen om hun identiteit als zodanig vorm te geven. Sterker nog, ze stemmen er tegen!

ChristenUnie (CU)

Net als het CDA zegt de CU “pal voor” bijzonder onderwijs te staan. Ze erkennen dat onderwijs niet neutraal is maar “vanuit een onderwijskundige of levensbeschouwelijke basis” werkt. Anders dan het CDA spreken zij zich wel expliciet uit tegen de wijziging van Artikel 23 in de Grondwet. Dat gezegd hebbende, het was wel CU-onderwijsminister Arie Slob die het verzet van het Gomaruscollege tegen lhbti-sering “volkomen onaanvaardbaar” noemde. Als een van de weinige partijen spreken zij uit dat ze voorstander zijn van thuisonderwijs “mits zij voldoen aan wettelijke waarborgen rond kwaliteit, veiligheid en burgerschap.” Helaas blijkt hieruit dat CU nog steeds de Staat als hoofdverantwoordelijke beschouwt voor het onderwijs van uw kinderen. Linkse partijen staan te popelen om via ‘burgerschapsonderijs’ alsnog kinderen te bereiken met lhbt-propaganda. Ook pleiten ze voor proportioneel toezicht op ouders die hiervoor kiezen. Anders dan het CDA spreekt de ChristenUnie zich wel uit tegen de afbraak van Artikel 23. En waar het CDA tegen identiteitsverklaringen stemde, is de CU juist voor. Toch is van principieel verzet – zoals zo vaak bij deze partij – niet echt sprake.

Bescherm kinderen tegen seksuele indoctrinatie door COC!

D66

Het zal u niet verbazen dat de antichristelijke partij bij uitstek geen spaan heel wil laten van Artikel 23. De partij wil dat “alle scholen onderwijzen over seksuele diversiteit” en pleiten ook voor een harde aanpak van “lhbtiq+ discriminatie” (lees: de christelijke leer over seksualiteit). Hierbij moet volgens D66 ook aandacht worden besteed aan “een brede definitie van ‘seks’.” De partij is dan ook fel tegen een identiteitsverklaring op scholen. Dit willen ze dan ook verbieden. “De onderwijsinspectie ziet daar strikt op toe”, voegt D66 daar op dreigende toon aan toe. D66 wil dat alle kinderen gedwongen worden om hun totaal immorele visie op seksualiteit als normaal te beschouwen.

DENK

De partij van Stephan van Baarle is betrekkelijk nieuw in de strijd tegen lhbt-dwang. Hoewel ze in 2021 tegen identiteitsverklaringen op scholen stemden, maken ze nu duidelijk dat ze niets moeten hebben van opgelegd seksueel onderwijs. DENK wil niet dat “jonge kinderen op scholen worden geconfronteerd met regenboogdwang of geseksualiseerd onderwijsmateriaal.” Het is volgens de islamitische partij aan de ouders of zij hun kinderen hieraan willen blootstellen of niet. De partij staat ook achter Artikel 23. Ze willen niet tornen aan “het recht op religieus en bijzonder onderwijs.” In het verleden heeft DENK meegestemd met de vijanden van bijzonder onderwijs. Echter, nu lijkt de partij wakker te zijn geworden. Laten we hopen dat ze de komende jaren de daad bij het woord voegen.

Forum voor Democratie (FvD)

Regel 5 van hun “12 regels voor Nederland” pleit voor een verbod op “transgender-propaganda” voor kinderen op school en in de media. Ze pleiten bovendien voor een onafhankelijke commissie die linkse vooringenomenheid van schoolboeken gaat onderzoeken. Zij zijn namelijk van mening dat “woke-propaganda” de “normale ontwikkeling van kinderen” verstoort. Ze zijn voor bijzonder onderwijs en scholen mogen volgens de partij “hun aannamebeleid blijven baseren op religieuze achtergrond.” Ze pleiten daarnaast ook voor thuisonderwijs. Zij waren ten tijde van de ophef over de Week van de Lentekriebels de partij die via sociale media en in de Kamer de perversiteit van lhbt-activisten publiekelijk aan de kaak stelde. FvD staat pal voor onderwijsvrijheid en tegen het opdringen van homopropaganda. Het is echter wel de vraag in hoeverre de partij afstand neemt van eerdere uitspraken waarin ze kerken die lhbt-kritisch zijn willen sluiten.

Lees ook: Frans Timmermans wil uw kinderen opvoeden: staatsopvang vanaf twee jaar

GroenLinks-Partij van de Arbeid (GL-PvdA)

Als het aan de partij van Frans Timmermans ligt, krijgt het vak burgerschap – waar het volgens het verkiezingsprogramma draait om ‘inclusiviteit’ en ‘diversiteit’ – “een prominente rol in het onderwijscurriculum”. Het is volgens de partij “hoog tijd” om artikel 23 “te moderniseren” (lees: uithollen, betekenisloos maken). Het wordt scholen “nadrukkelijk verboden om kinderen of leraren te weigeren op basis van hun geloof”. Heeft u daar als christelijke ouder bezwaar tegen, en wilt u overstappen naar thuisonderwijs? Dan heeft GL-PvdA slecht nieuws voor u: zij willen leerplichtontheffing op grond van geloofsovertuiging verbieden. Het moge duidelijk zijn dat de groenrode behemoth van Frans Timmermans de regenboog van Noach wil vervangen met de valse regenboog van de lhbt-lobby.

JA21

Het partijprogramma van JA21 gaat in het geheel niet in op onderwijsvrijheid of seksuele indoctrinatie van schoolkinderen. Maar aangezien woorden van politici berucht zijn om hun betrekkelijkheid, is het ook zinvoller om te kijken naar hoe de partij heeft gestemd. Dan blijkt dat JA21 consequent met de pro-gezinspartijen heeft meegestemd, waaronder vóór het behoud van identiteitsverklaringen. JA21 lijkt op dezelfde lijn te zitten als FvD, maar zijn minder expliciet. Hun prioriteiten liggen bij andere zaken.

Nieuw Sociaal Contract (NSC)

Net als het CDA waar Pieter Omtzigt ooit bij hoorde spreekt de fractieleider van NSC vol lof over de vrijheid van onderwijs: “We hechten zeer aan artikel 23 van de Grondwet…” Maar dan volgt er een stevige ‘maar’: “…maar de vrijheid van onderwijs mag niet worden misbruikt.” Wat ze daarmee bedoelen wordt vrij snel duidelijk. Een paar regels verder in het verkiezingsprogramma van NSC komt de lhbt-aap uit de mouw. De partij belooft zich namelijk in te zetten voor “een volwaardige acceptatie van LHBTI’ers op school”. ‘Discriminatie’ op grond van “seksuele diversiteit en genderdiversiteit” willen ze naar eigen zeggen bestrijden. Het is dan ook niet verrassend dat Kamerlid Omtzigt in 2021 voor het afschaffen van identiteitsverklaringen van scholen heeft gestemd. Het is teleurstellend dat NSC volledig ten dienste staat van de genderlobby, maar daar niet open en eerlijk over is zoals D66 en GL-PvdA.

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Partij voor de Dieren (PvdD)

De dierenpartij staat erachter om scholen te verplichten voorlichting te geven over “sekse-, gender- en seksuele diversiteit.” Ook willen ze dat docenten tijdens hun opleiding hierin worden getraind. De PvdD wil ook dat hier streng op wordt toegezien: “Als scholen hierin [het indoctrineren van schoolkinderen, red.] tekortschieten, treedt de Onderwijsinspectie op.” Net als NSC vindt de PvdD dat de vrijheid van onderwijs niet gebruikt mag worden om te ‘discrimineren’. “Intentieverklaringen die homoseksualiteit en genderdiversiteit afwijzen zijn onacceptabel. Artikel 23 van de Grondwet wordt aangepast.” Net als de rest van de linkse partijen wil PvdD schoolkinderen indoctrineren met lhbt-propaganda. Het feit dat ze niet alleen leerlingen maar ook leraren willen indoctrineren maakt ze zelfs een stukje erger dan de rest.

Partij voor de Vrijheid (PVV)

De partij van Geert Wilders staat vóór Artikel 23 maar pleit tegen onderwijs “dat haaks staat op de belangrijkste uitgangspunten waarop onze samenleving is gebaseerd”, waaronder gelijkwaardigheid tussen mensen die “heteroseksueel of LHBTI” zijn. Dat ze daarmee (hoofdzakelijk) het islamitisch onderwijs bedoelen maken ze expliciet in hun verkiezingsprogramma: “Dat betekent dat wij islamitisch onderwijs geen plek in ons bestel geven en daarom verbieden.” Ze willen “onderwijs dat vrij is van politiek activisme.” Hierbij benoemen ze expliciet “genderwaanzin”. Volgens de PVV is “vorming in levensvisie en politiek (…) aan de ouders, niet aan de school.” Vooral Wilders is uitgesproken tegenstander van de genderideologie in het onderwijs. “Hou toch alsjeblieft op met die gekkigheid!” reageerde hij verontwaardigd tijdens een debat over Paarse Vrijdag. “Laat onze kinderen kinderen blijven!”. Het moge duidelijk zijn dat de PVV niet gediend is van lhbt-indoctrinatie in het onderwijs. Hun pleidooi voor toezicht op religieus onderwijs beperken zij tot islamitisch onderwijs wat zij – begrijpelijkerwijs – als een bedreiging zien voor onze christelijke samenleving. Toch zal dit terechte onderscheid tussen het christendom en de islam niet kunnen rekenen op steun van de meeste partijen.

Socialistische Partij (SP)

De partij van Lilian Marijnissen windt er geen doekjes om: “Artikel 23 gaat op de schop.” Ze vinden dat leerlingen niet geweigerd mogen worden, ook niet op grond van “levens- of geloofsovertuiging”. Vandaar dat ze ook voor het afschaffen van de identiteitsverklaring van scholen hebben gestemd. Net als bij hun standpunt over de genderideologie maken ze er weinig woorden aan vuil, maar stemmen ze in alles mee met de regenboogmaffia.

Lees ook: ‘Kleutertransgenders’ en 15 andere redenen om het ‘Genderdoeboek’ van scholen te weren

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Zoals men van de SGP mag verwachten spreken zij zich nadrukkelijk uit tegen het opdringen van lhbt op scholen. De partij van Chris Stoffer gaat zelfs een stap verder. De oudste nog bestaande politieke partij van Nederland vindt dat de regering moet “stoppen met het verstrekken van subsidies die uitdrukkelijk bedoeld zijn om de genderideologie aan burgers en leerlingen op te dringen.” Volgens de SGP moeten scholen het burgerschapsonderwijs “vanuit hun eigen identiteit” kunnen uitwerken. Ook pleiten ze voor thuisonderwijs, zeker op grond van levensovertuiging. Waar de CU en vooral het CDA hun christelijke wortels verraden, staan de christelijke waarden van de SGP als het gaat om de waarborging van christelijk onderwijs als een paal boven water.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

De oud-regeringspartij wil “de acceptatie van LHBTIQ+’ers op scholen stimuleren (…) door landelijke initiatieven, zoals paarse vrijdag te ondersteunen.” Niet verrassend wil de VVD Artikel 23 “wijzigen” omdat “de vrijheid van onderwijs niet het gelijkheidsbeginsel mag ondermijnen.” De recente lhbti-sering van Artikel 1 werpt zijn rotte vruchten al af. Thuisonderwijs vanwege “richtingsbezwaar” wil de VVD afschaffen, evenals identiteitsverklaringen “want iedereen moet veilig zichzelf kunnen zijn.” Deze laatste clausule geldt volgens de VVD uiteraard niet voor christelijke kinderen die geloven dat God hen uitsluitend voor een huwelijk met het andere geslacht bedoeld heeft. Het is dieptriest dat de VVD – die zich zo laat voorstaan op zijn liberalisme – christenen wil dwingen om een dwaalleer uit te dragen die haaks staat op de Heilige Schrift en het getuigenis van de Kerk der eeuwen. De VVD is daarom met recht een antichristelijke partij te noemen.

Volt-Nederland

De door George Soros gefinancierde partij vindt dat op “álle basis- en middelbare scholen les moeten worden gegeven over seksuele en genderdiversiteit. Op iedere school hoort inclusieve seksuele voorlichting aan bod te komen.” Artikel 23 zal dan ook op de schop moeten. Sterker nog: ze willen ophouden met “het financieren van religieus onderwijs”. Ook deze partij wil alle kinderen van Nederland dwingen om scha(n)delijke lhbt-propaganda tot zich te nemen. Ook basisschoolkinderen worden niet ontzien.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Benieuwd hoe politieke partijen tegenover de genderideologie staan? Klik hier voor een overzicht.

Klik op deze link voor het overzicht van de opvattingen van de partijen over huwelijk, gezin en man-vrouwverhoudingen.

Nieuwsgierig naar hoe pro-life de partijen zijn? Bekijk dan de partij analyses van Stirezo:

> Dit vinden partijen van abortus

> Dit vinden partijen van (kinder)euthanasie

Laatst bijgewerkt: 1 november 2023 15:07

Doneer