Minister Pia Dijkstra wil schade door transgenderbehandeling niet onderzoeken

Minister Pia Dijkstra over omstreden pandemieverdrag: niets aan de hand, het kabinet ondertekent het hoe dan ook. (Beeld: screenshot Tweede Kamer)

Minister Pia Dijkstra wil schade door transgenderbehandeling niet onderzoeken

THEMA'S:

De plotselinge toename van mensen, met name kinderen en pubers, die menen in een lichaam van het verkeerde geslacht te zijn geboren, is voor ChristenUnie en SGP een punt van zorg. Temeer daar deze ontwikkeling plaats vindt onder invloed van ‘sociale besmetting’ door de genderideologie, terwijl authentieke genderdysforie - de stoornis dat het zelfgevoel van mensen niet met hun geslacht overeenstemt - vanouds maar zeer zelden voorkomt.

Dutch protocol omstreden

Met name in Nederland is het hormonale blokkeren van de normale geslachtelijke ontwikkeling (internationaal bekend als het Dutch protocol) ontwikkeld bij minderjarigen die aan genderdysforie menen te lijden. ‘Menen’, omdat maar al te vaak blijkt dat het om een voorbijgaande illusie gaat die met het geslachtsrijp worden te maken heeft. 80 tot 95% van deze jongeren groeit er overheen. Dat levert tal van spijtoptanten op, waarbij de aangerichte lichamelijke of geestelijke schade niet meer is te herstellen. Om die reden is in tal van landen (Engeland, Zweden, Noorwegen en Finland) al pas op de plaats gemaakt met transgenderbehandelingen en in het bijzonder bij het inzetten van puberteitsremmers.

Duidelijkheid over langetermijneffecten

Kijkend naar het buitenland is in Nederland meer zorgvuldigheid dus dringend gewenst, vinden ChristenUnie en SGP. Het kwaliteitskader voor transgenderzorg wordt binnenkort herijkt. Daarom, zo vinden deze partijen, dient de regering erop toe te zien dat er een uitleg komt waarom andere landen, zoals Finland en Zweden puberteitsremmers nog maar bij hoge uitzondering worden toegepast. Bovendien moeten jongeren die ze krijgen toegediend meewerken aan een onderzoek naar de langetermijneffecten van de puberteitsremmers, zodat meer duidelijkheid ontstaat over de langetermijneffecten.

Volg GIG op Telegram

Onoverzienbare gevolgen

Een dergelijke zorgvuldigheid lijkt – zeker omdat het om jonge mensen gaat - niet meer dan logisch, maar zorgminister Pia Dijkstra (D66) ging er op 15 februari languit voor liggen. Ze raadde alle moties af die meer inzicht willen in de vooralsnog onoverzienbare gevolgen van de ‘transgenderzorg’ en om cijfers of nader onderzoek vragen. Volgens de minister weten de medische “professionals” heus wel waar zee me bezig zijn en moet de politiek zich daar niet mee bemoeien. Ook de motie, eveneens van SGP en ChristenUnie, die vraagt om nauwere betrokkenheid van de zorgverzekeraars bij de herijking van het kwaliteitskader, wees de minister af als “overbodig”. Die betrokkenheid zou er sowieso al zijn, iets waarvan SGP-Kamerlid Diederik van Dijk echter meende dat dit niet het geval was.

Cijfers zouden ‘privacy-gevoelig’ zijn

Minister Dijkstra wilde evenmin meewerken aan het verzoek van NSC-Kamerlid Rosanne Hertzberger om cijfers op tafel te krijgen die in staat stellen om Nederlandse patiënten die lijden aan vermeende genderdysforie te vergelijken met die van het buitenland. Dijkstra leek in haar reactie vooral naar uitvluchten te zoeken om maar niet aan het verzoek te hoeven voldoen, zoals dat die gegevens privacygevoelig zouden zijn. Hertzberger benadrukte daarop dat zij een puur cijfermatige vergelijking voorstaat, maar volgens de minister zouden zelfs geanonimiseerde gegevens inbreuk maken op de privacy. Ondanks het aandringen van Herzberger liet de minister zich niet vermurwen. Herzberger besloot de gedachtewisseling door haar handen gefrustreerd in de lucht te gooien.

SGP hamert op behoedzaamheid

Wie het Kamerdebat volgde, kan niet anders dan tot de conclusie komen dat minister Pia Dijkstra, vanuit de Kamer gesteund door Wiek Paulusma (D66), Judith Tielen (VVD) en Elke Slagt-Tichelman (GroenLinks-PvdA) om haar moverende redenen de transgenderbehandelingen niet alleen zo onbelemmerd mogelijk wil laten doorgaan, maar zelfs stimuleren, terwijl de christelijke partijen SGP en ChristenUnie met kracht van argumenten hameren op behoedzaamheid. Zoals Diederik van Dijk (SGP) betoogde: “Terughoudendheid. Meer vraag ik niet.” Van Dijk wil dat de minister er bij de betrokken partijen op aandringt: “Waarom kiest men in het buitenland voor die veiligheid en zeggen wij: nee, dat risico [op onomkeerbare schade bij patiënten] nemen wij?”

Stop de afbraak van artikel 23!

Na drie gesprekken al testosteron

Tijdens het debat publiceerde de kritische journalist Caroline Franssen een ontroerend tiktok-filmpje van een meisje dat met een lage stem vertelt dat zij lange tijd meende een jongen te zijn, terwijl ze onlangs had ingezien dat dit een manier was geweest om aan haar problematische jeugd te ontsnappen. Na drie gesprekken was zij echter al met testosteron, het mannelijk geslachtshormoon behandeld. Anderhalf jaar later, gelukkig nog net voor de borstverwijderende operatie, was het jonge meisje tot zelfinzicht gekomen en had zij de transgenderbehandeling stopgezet. Caroline Franssen op X: “Na DRIE gesprekken wordt een jonge vrouw met diverse psychische klachten al op de testosteron gezet. Dat is de zorgvuldige transgenderzorg van minister Pia Dijkstra. Ze wil dat graag zo houden en raad onafhankelijk onderzoek af.”

Pot verwijt de ketel

In de Tweede Kamer beschuldigde Wieke Paulusma intussen Diederik van Dijk ervan dat hij “op de stoel van de arts gaat zitten.” Net als haar partijgenote, minister Pia Dijkstra, sprak zij haar vertrouwen uit “in professionals en dat zij de goede dingen doen”. Maar “meneer Van Dijk gaat daar gewoon tussen zitten en bemoeit zich met zorg waar wij als politiek niet over moeten gaan.” Van Dijk kaatste de bal echter direct terug: “Als het gaat over op de stoel zitten van artsen en professionals: dat doen, met alle respect, dan ook partijen zoals die van u door aan te geven dat het vooral moet doorgaan en dat genderbevestigende handelingen moeten doorgaan. U maakt geen pas op de plaats. Dan geldt toch een beetje dat de pot de ketel verwijt, vrees ik.” Waarop Kamervoorzitter Martin Bosma hun woordenwisseling gevat afsloot met de conclusie: “Ik vind het fijn dat u het eens bent geworden.”

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 28 februari 2024 15:32

Doneer