6 vragen en antwoorden over genderideologie

6 vragen en antwoorden over genderideologie

Geen onderwerp waarop zoveel verwarring is ontstaan als 'gender'. Hier verduidelijken we een aantal begrippen.

1 Wat is 'gendertheorie'?

Dit is een theorie die gebaseerd is op het onderscheid tussen biologische sekse en 'gender'. Vanuit dit perspectief heeft het biologische geslacht in de totstandkoming van rollen, gedragingen en attributen die voor mannen en vrouwen als gepast worden gezien, weinig of geen betekenis. In zijn meest extreme vormen stelt deze theorie dat geen enkele rol, gedrag of psychologisch aspect dat als specifiek voor een man of een vrouw wordt beschouwd, een echte basis heeft in de seksuele natuur van de mens. Het biologische geslacht zou dus niet relevant zijn voor de vorming van de psychologische identiteit van een persoon of voor zijn rol in het gezin of de samenleving.

2 Waarom wordt de term 'gender' gebruikt in plaats van 'geslacht'?

Gendertheoretici introduceren juist het begrip 'gender' om dat van 'geslacht' tegen te gaan, als dat begrepen wordt als een genetische en biologische realiteit. Voor deze theoretici heeft 'geslacht' geen natuurlijk-biologische consequentie, maar wel een culturele. Die kan worden gedefinieerd als een reeks sociaal geconstrueerde rollen, gedragingen, activiteiten en attributen die een bepaalde samenleving geschikt acht voor mannen en vrouwen. Daarom wordt, terwijl het geslacht een gegeven van de natuur is, 'gender' beschouwd als een cultureel product, een 'sociale constructie'... Dit betekent dat die kan worden gewijzigd en aangepast.

3 Wat betekent 'genderidentiteit'?

'Genderidentiteit' is de diepe gewaarwording die een individu heeft tot een bepaalde gender (man, vrouw of zelfs 'ander') te behoren, ongeacht zijn of haar biologische geslacht. Geslachtsidentiteit krijgt een zekere meerwaarde boven biologische sekse. Die meerwaarde wordt niet door iedereen op dezelfde manier begrepen. Voor sommige (meer radicale) mensen geeft alleen genderidentiteit, in plaats van het biologische geslacht, antwoord op de vraag 'Ben ik een man? Ben ik een vrouw? (Ben ik iets anders?)'. Met andere woorden, de perceptie van een man/vrouw/ander is voldoende voor een persoon om echt een man/vrouw/andere te zijn, zelfs als zijn of haar biologische geslacht het tegendeel aangeeft. Voor anderen (minder radicaal) blijft het contrast tussen genderidentiteit en biologische sekse een probleem, maar het oplossen hiervan zou onvermijdelijk de genderidentiteit moeten bevorderen.

Bestel gratis: Genderboek

4 Hoeveel en wat zijn de 'genders' volgens de gendertheoretici?

Als men de gendertheorie tot haar uiterste, maar logische gevolgen doortrekt, leidt zij tot echte absurditeiten. Als het biologische geslacht niet bepaalt wat iemands seksuele identiteit is en als het gaat om de perceptie die men van zichzelf heeft - hoe men 'zichzelf identificeert' - dan kan iedereen gedefinieerd worden zoals hij wil, wanneer hij wil, hoe hij wil, zonder beperkingen. De lhbtqia-afkorting, die vaak gebruikt wordt om alle groepen en bewegingen te beschrijven die mensen vertegenwoordigen die zich niet als heteroseksuelen herkennen, is slechts een verkorte vorm van bepaalde genders. Facebook is misschien wel de meest opvallende demonstratie van deze waanzin. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk kunnen gebruikers van sociale netwerken bij registratie een keus maken uit zeventig mogelijke genderopties. De eerste persoon die sprak over een schaal van seksueel gedrag was Alfred Kinsey, die in 1948 zijn 'Heterosexual-Homosexual Rating Scale' publiceerde. Deze geeft een breed spectrum van seksueel gedrag aan, dat uiteenloopt van exclusieve heteroseksualiteit tot exclusieve homoseksualiteit, inclusief biseksualiteit, die alle als normaal worden beschouwd.

5 Wat is seksuele oriëntatie?

Seksuele oriëntatie is de seksuele voorkeur die zich ontwikkelt in overeenstemming met het biologische geslacht van een persoon en dus op basis van zijn of haar seksuele identiteit. Verdedigers van de gendertheorie beweren ten onrechte dat er meervoudige seksuele geaardheden zijn, omdat, zo zeggen ze, de identiteit van een individu niet bepaald wordt door zijn genetische geslacht, maar door zijn perceptie van zichzelf - hoe hij 'zichzelf identificeert…'. Toch benadrukken twee prominente Amerikaanse psychiaters, Lawrence Mayer en Paul McHugh, in hun studie Sexuality and Gender (2016) dat de stelling dat seksuele geaardheid een aangeboren en vooraf bepaalde menselijke eigenschap is, die niet met het biologische geslacht samenhangt, geen ondersteuning vindt in wetenschappelijke resultaten.

6 Wat is het verschil tussen transseksueel en transgender?

Transseksualiteit is een seksuele identiteitsstoornis in een biologisch en lichamelijk gezonde mens. In het officiële diagnosehandboek wordt het nog steeds beschouwd als een psychische ziekte. Aan de andere kant duidt 'transgender' op een manier van leven die erop gericht is de normatieve heteroseksualiteit als man of vrouw te overwinnen door de vrije keuze van het geslacht. Volgens gendertheoretici worden transgender- en transseksuele identiteiten niet als intrinsiek problematisch beschouwd en velen willen ze 'depathologiseren' door te eisen dat het begrip 'genderdysforie' [de medische term hiervoor] uit de nationale en internationale classificaties van aandoeningen wordt weggehaald. Volgens hen zou in het geval van genderdysforie het probleem niet worden opgelost door de geest te helpen zich aan te passen aan de lichamelijke werkelijkheid, maar door het lichaam aan te passen om het zo dicht mogelijk bij de psychologische waarneming van de persoon te brengen. In dit geval gaat het niet zozeer om de normalisatie van transgenderisme (waarvoor geen geslachtsveranderende chirurgie nodig is), maar om de normalisatie van transseksualiteit. In beide gevallen gaat echter de 'genderidentiteit' boven het biologische geslacht.

Deze vragen komen uit onze publicatie Genderideologie: diversiteit of totalitarisme van de 21e eeuw?

Bestel uw exemplaar HIER >>>

Laatst bijgewerkt: 28 november 2023 08:31

Doneer