Henk Rijkers: christelijke scholen niet veilig tegen lhbt-dwang

Henk Rijkers: christelijke scholen niet veilig tegen lhbt-dwang

THEMA'S:

"Rutgers, het zelfverklaarde ‘kenniscentrum’ seksualiteit in Utrecht, is in opspraak geraakt. Dit is te danken aan 'De Week van de Lentekriebels'. Dat is een omstreden lesprogramma van de stichting, dat wordt ingezet om basisschoolkinderen van groep 1-8 seksueel te ‘vormen’. U heeft daar bijna zeker allemaal over gehoord, omdat hun les- en propagandamateriaal dit jaar voor het eerst tot een schandaal leidden." Zo opende Henk Rijkers zijn lezing tijdens het Gezin in Gevaar congres in april dit jaar.

Wat is ‘Rutgers’?

Als ik deze lezing een paar maanden eerder had moeten houden, had ik waarschijnlijk enige tijd moeten inruimen om uit te leggen waar Rutgers voor staat. Dat het een door de overheid gesubsidieerde instelling is die als een informele monopolist over de seksuele voorlichting op onze scholen gaat. En die zijn monopoliepositie gebruikt om een seksuele agenda uit te rollen die vanuit de Verenigde Naties – om precies te zijn de Wereldgezondheidsorganisatie, een dochter van de Verenigde Naties - aan ons wordt opgelegd. Eergisteren kwam ook nog het bericht binnen dat een juridisch comité van de Verenigde Naties de legalisering van pedofilie heeft bepleit, zolang de minderjarige daar maar mee instemt. U ziet, het gaat hard.

‘Uitgebreide Seksuele Vorming’

Deze seksuele agenda voor kinderen heeft een naam: Comprehensive Sexual Education, afgekort CSE. In het Nederlands letterlijk ‘Veelomvattende Seksuele Opvoeding’ of zoals we het in het schoolboekenrapport vertaald hebben ‘Uitgebreide Seksuele Vorming’. Net als in het schoolboekenrapport van Gezin in Gevaar zal ik de Engelse afkorting CSE afwisselen met de Nederlandse benaming ‘Uitgebreide Seksuele Vorming’.

Er is een hevige strijd gaande rond deze van bovenaf oplegde seksuele agenda. Ik zal u zo meteen de laatste stand van die strijd doorgeven door middel van een aantal recente nieuwsmeldingen, maar het is belangrijk van tevoren even precies te weten waar we het over hebben. Daarom loop ik even een aantal punten samen met u langs.

Globalistische seksuele agenda

1. Er bestaat een globalistische, internationale seksuele agenda om alle kinderen van de wereld er op dezelfde manier van te doordringen hoe ze hun seksuele gedrag moeten inrichten. Voor de goede orde: dit is géén complottheorie. De onderliggende documenten bij de agenda zijn gewoon op internet te vinden, onder andere via de website van Rutgers.

2. Deze agenda is geen seksuele voorlichting in de traditionele zin van het woord. Het is niet om de ‘bloemetjes en de bijtjes’ te doen, het gaat erom de seksualiteit van het kind vroegtijdig wakker te roepen. Zo wordt het aanleren van masturbatie al vanaf de zuigelingentijd aangemoedigd. Maar de seksualiteit van het kind wordt niet alleen wakker geroepen, die wordt tegelijk geproblematiseerd: ben je wel wat je dacht dat je was? Bén je wel een meisje? Bén je wel een jongen? Voel je je ook wel eens aangetrokken tot een ander meisje of tot een andere jongen? Zit je niet in het verkeerde lichaam?

3. Zoals de Nederlandse uitdrukking ‘bloemetjes en bijtjes’ aangeeft, zou het bij seksuele voorlichting over de menselijke voortplanting moeten gaan, niet alleen over de technische aspecten daarvan, maar ook over de emotionele, en vervolgens over hoe dit alles traditioneel in culturen en samenlevingen geordend is: in het huwelijk.

Bescherm kinderen tegen seksuele indoctrinatie door COC!

Huwelijk krijgt in CSE nauwelijks aandacht

4. Maar juist het huwelijk krijgt in de CSE nauwelijks aandacht. Als het al genoemd wordt, is het een optie van ondergeschikte betekenis. Het primaire aspect van de menselijke voortplanting wordt dus geheel naar de achtergrond gedrukt. Sterker nog, seksualiteit wordt voorgesteld als iets intrinsieks onveiligs. Je kunt er ziektes van krijgen, en als je niet goed uitkijkt, zelfs een kind.

5. Door seksualiteit te problematiseren als iets onveiligs, maken instellingen als de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties en hun onderuitvoerders, NGO’s zoals Rutgers, zichzelf belangrijk. Zij presenteren zich als de heilbrengers van de mensheid, die voor het eerst in de geschiedenis seksualiteit ‘veilig’ kunnen maken. Ze zien dat ook als hun bestaansreden en verdienmodel. Omgekeerd zien zij alle personen en organisaties die hen tegenwerken, zoals Gezin in Gevaar, als duistere krachten, die mensen gevangen willen houden of willen terugbrengen naar de in hun ogen slaafse verhoudingen van het traditionele gezin en huwelijk.

‘Recht’ op veilige seksualiteit

6. Mensen hebben er volgens deze agenda recht op dat de vermeende onveiligheid van menselijke seksualiteit, waar iedereen mee te maken heeft, opgeheven wordt. Dat recht op veilige seksualiteit heeft men samengevat onder de noemer ‘reproductieve rechten’, die men zelfs poogt te verheffen tot mensenrechten. Gedeeltelijk klopt dat ook wel, want die rechten omvatten ook het vanzelfsprekende recht om te trouwen en niet gedwongen te worden tot sterilisatie of abortus.

(Overigens viel me bij het voorbereiden van de lezing op wat een vreemd en gezocht woord ‘reproductief’ eigenlijk is. In mijn Latijns handwoordenboek komt het niet eens voor. Normaler zou zijn het af te leiden van procreatio, het Latijnse woord voor voortplanting, waar ook ‘schepping’ in zit. Procreatie betekent letterlijk ‘voortzetting van de schepping’ . Dus we zouden zelf liever moeten spreken van ‘procreatieve rechten’.)

Nadruk ligt op abortus

7. Maar opgenomen in het pakket SRGR (Seksuele & reproductieve gezondheid & rechten) blijkt pas de echte strekking van het geheel. Ze omvatten het recht op middelen om je door middel van seksualiteit juist niet voort te planten, dus op anticonceptiemiddelen, en erger nog, het recht op abortus, dus het recht om het kind – als dat ervan komt - in de moederschoot te laten doden. Daar ligt zelfs de nadruk op. Voortplanting of procreatie, het doel van seksualiteit, wordt dus ondergeschikt gemaakt aan een seksualiteit, die niet alleen gescheiden wordt van de voortplanting, maar daar zelfs immuun tegen gemaakt moet worden, zodat seksualiteit een doel op zichzelf wordt.

8. De CSE, de seksuele agenda voor kinderen, is er vooral op gericht hen van deze vermeende ‘rechten’ te doordringen: het ‘recht’ op abortus, het ‘recht’ op ‘transitie’, het ‘recht’ op gelijkgeslachtelijke seksualiteit en het ‘homohuwelijk’.

Lees ook: Abortus bestrijden met anticonceptie? Olie op vuur

Seksuele agenda wordt dictatoriaal opgedrongen

9. Last but not least. Het wereldwijd uitrollen van die seksuele agenda voor kinderen vindt op ondemocratische wijze plaats. De COVID-crisis heeft er nog eens de aandacht op gevestigd dat wat de Wereldgezondheidsorganisatie allemaal beslist en uitvoert, grote gevolgen kan hebben voor de Nederlandse burger, maar dat die daar tegelijk weinig verweer tegen heeft. De ‘uitgebreide seksuele vorming’ voor kinderen is in de afgelopen decennia tot stand gekomen zonder dat u daar veel van gemerkt zult hebben. Dat gaat namelijk via een netwerk van overleggen en verdragen, waar formeel wel democratisch toezicht op zit, maar wat in de praktijk veelal neerkomt op parlementair afstempelen en dan dictatoriaal opdringen. Het echte werk vindt vooraf in achterkamertjes plaats, onder veel gelobby van NGO’s. Daarom is het enerzijds verheugend dat dankzij het ‘Lentekriebels’-schandaal de CSE nu eindelijk de brede publieke aandacht die ze verdient, anderzijds is die nu al wel volop in Nederlandse klaslokalen aanwezig.

Samenvatting van CSE

Om bovenstaande samenvatting nog eens extra samen te vatten: De CSE, de globalistische seksuele agenda voor kinderen wordt wereldwijd uitgerold, in Nederland met steun van de regering via alle scholen, ook de christelijke, met een faciliterende en aanjagende rol voor Rutgers, zonder dat er lange tijd veel aandacht voor was wat die agenda inhield en hoe die tot stand kwam en doorgevoerd wordt.

Met dit alles in het achterhoofd, wil ik nu mijn lezing vervolgen met enige recente nieuwsmeldingen, die de stand van de strijd laten zien. Waar nodig, heb ik ze geredigeerd en gekuist. Deze berichten maken duidelijk dat er achter de schermen een veldslag woedt. Een slag om de CSE die we nog altijd kunnen winnen.

Lees ook: ‘EU dringt met handelsverdrag abortus en homopropaganda op’

'Lentekriebels' gaan veel te ver

Het eerste nieuwsbericht komt van een kritische Nederlandse website Blckbx en dateert van 22 maart 2023. De inhoud zal u bekend voorkomen.

Deze week is het de Week van de Lentekriebels, waarin basisschoolkinderen voorlichting krijgen over seksualiteit, genderidentiteit en met name het vrouwelijke geslachtsorgaan. Er is veel kritiek op het lesmateriaal dat een ideologische agenda en perversiteiten opdringt aan jonge kinderen.

Bijna de helft van de scholen (43,2 procent) in het speciaal- en basisonderwijs doet mee aan de Week van de Lentekriebels, georganiseerd door Rutgers Expertisecentrum Seksualiteit en SOAIDS Nederland. Veel mensen vinden echter dat de overheid veel te ver gaat in het seksueel onderwijzen van kinderen.

Het expertisecentrum heeft lesmateriaal gemaakt voor kinderen vanaf groep één. De lesstof verschilt per leeftijdscategorie. Zo krijgen de allerjongsten in de lessen bijvoorbeeld te horen dat kinderen en volwassenen het fijn vinden om zichzelf aan te raken. Bij de oudere kinderen verschuift de focus echter van masturbatie naar transseksualiteit. Kinderen wordt onder andere verteld dat ze zelf kunnen kiezen of ze een jongen of een meisje zijn.

Vanaf groep zes wordt de voorlichting door Rutgers explicieter. Groepen zes t/m acht krijgen bijvoorbeeld les aan de hand van een 3D modellen van geslachtsorganen, waarbij de nadruk ligt op het vrouwelijke, omdat hier meer ‘onwetendheid’ over zou bestaan. “Het is belangrijk dat zowel jongens als meisjes weten over het lichaam van een vrouw” en over haar geslachtsorgaan, aldus Rutgers. “Dan hebben zij gelijke kennis en het helpt in de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.” Ook worden bepaalde tegennatuurlijke vormen van geslachtelijke omgang tussen man en vrouw aan kinderen voorgehouden

Bovendien stelt de methode dat de normale seksualiteit, namelijk die tussen man en vrouw in een huwelijk, niet als ideaal mag worden gezien. Sterker nog, volgens Rutgers moet het woord ‘normaal’ zelfs worden vermeden omdat “het gebruik van het woord 'normaal" negatief [kan] werken”. Het woord ‘normaal’ bevestigt immers dat er een norm is, en dat is ongewenst, want niet-inclusief.

Diezelfde dag, 22 maart, publiceerden wij een eigen bericht op onze Gezin in Gevaar-website onder de kop: Week van de Lentekriebels: Eindelijk valt Rutgers door de mand.

Dankzij het schandaal rond ‘Lentekriebels’ krijgt de al jaren doorgaande, zwaar gesubsidieerde seksualisering van schoolkinderen door het ‘kenniscentrum’ Rutgers eindelijk de aandacht die het verdient. Nu de methodes nog, waarop Rutgers zijn bedenkelijke koopwaar aan de man brengt.

Lees ook: Week van de Lentekriebels: dertien redenen om ertegen te protesteren

Ophef rond Pim Lammers

De virale ophef over Rutgers doet denken aan die rond Pim Lammers, de pedofilie promotende kinderboekenschrijver die zich onlangs moest terugtrekken uit de Kinderboekenweek, omdat dit blijkens het doorslaand succes van de petitie door Gezin in Gevaar voor veel Nederlanders net even te ver ging

Tenenkrommende seksuele gesprekjes

Net als Pim Lammers lijkt nu ook Rutgers nu even te ver te zijn gegaan met een al even viraal gegaan – inmiddels door Rutgers zelf verwijderd - promotiefilmpje, waarin ouders, waaronder een koppel homoseksuele ‘ouders’, tenenkrommende gesprekjes over seksualiteit voeren met kleine kinderen die daar overduidelijk geen enkele behoefte aan hebben en tekenen van hevige schaamte en verlegenheid vertonen.

(Homo)seksuele propaganda

Gezin in Gevaar timmert over dit onderwerp – de doelbewuste seksualisering van kinderen door Rutgers – al jaren aan de weg. Keer op keer hebben we erop gewezen hoe deze instelling met staatssteun en andere subsidies seksuele en homoseksuele propaganda op scholen verspreidt, achter de rug van ouders om.

Bedenkelijke koppelverkoop

Rutgers doet dit verderfelijke seksuele zendingswerk niet alleen gesubsidieerd, maar ook geprivilegieerd. Een school die eenmaal met hen in zee gaat, zwemt in feite een fuik in. Zij moeten zich bedienen van erkende lesmethodes en verplicht een GGD adviseur in de arm nemen. Ook moeten ze een docent ‘Gezond School-coördinator’ aanwijzen, die – ook weer verplicht - op cursus moet.

Bestel gratis: Genderboek

Gedwongen winkelnering

En nu komt het: de seksuele vorming bij ‘Gezonde School’ en GGD is al jaren het domein van één grote marktpartij: Rutgers. Een gevalletje van gedwongen winkelnering dus: scholen hebben weinig keus. Als zgn. kennisinstituut ontvangt Rutgers bovendien van de overheid een instellingssubsidie. Die wordt o.a. gebruikt om zelf lesmaterialen te ontwikkelen. Daardoor vervalst Rutgers in feite de concurrentie met andere aanbieders van lesmethoden.

Rutgers mag over mededingers oordelen

De bevoorrechting van Rutgers door de overheid gaat nog verder. Scholen kunnen om zich te onderscheiden een vignet ‘Gezonde School’ halen. Daarvoor moeten zij hun lesmaterialen inzake seksuele vorming ter beoordeling overleggen. En wie beoordeelt die? Rutgers!

Corrupte structuren

Uiteraard vindt de beoordeling niet plaats volgens de moraliteit van de ouders, overwegingen van algemene zedelijkheid, maar volgens de feministische, genderideologische en homoseksualiteit promotende normen die in de achterkamertjes van de Verenigde Naties zijn vastgesteld. Bovendien komt de beoordeling van seksuele voorlichtingsmateriaal door Rutgers erop neer dat een concurrent over de producten van zijn eigen mededingers mag beslissen. (Een beetje zoals de publieke omroep, de NPO, boetes mag opleggen aan andere, haar onwelgevallige omroepen als Ongehoord Nederland, en zelfs mag oproepen daar de vergunning van in te trekken.)

Lees ook: Campagneleider Gezin in Gevaar te gast bij Ongehoord Nederland

Rutgers was zijn tijd vooruit...

Ook moet nog gememoreerd worden dat Rutgers zich in het verleden aangesloten heeft bij een pleidooi voor het legaliseren van seksuele contacten tussen volwassenen en minderjarigen, dus voor de legalisering van pedofilie. Het heeft zich daar zover bekend nooit van gedistantieerd. Nu wordt binnen de VN al de legalisering van pedofilie voorgesteld, dus in zekere zin was Rutgers zijn tijd vooruit…

Globalistische eenheidsmoraal

In feite rolt Rutgers met staatssteun de globalistische visie op seksualiteit uit zoals die door internationale internationale organen als de Verenigde Naties, de WHO en een oerwoud aan ongrijpbare NGO’s als Rutgers er zelf een is, opgedrongen wordt. Zo voedt Rutgers, zonder dat hun ouders zich dat bewust zijn, kinderen op in een globalistische eenheidsmoraal, die op gespannen voet staat met de natuurwet en – niet toevallig - een regelrechte omkering behelst van de traditionele christelijke zedelijkheid.

Enige mogelijke conclusie

Rutgers is op sociale media de ophef rond ‘Lentekriebels’ en het wijselijk verwijderde promotiefilmpje nu druk aan het ‘spindoctoren’. Het wordt daarin gesteund door grote delen van de gevestigde orde in Nederland, die je beter als gevestigde wanorde zou kunnen aanduiden. Er kan echter maar één conclusie zijn, die bovendien al veel eerder zou moeten zijn getrokken: niet alleen moet de 'Week van de Lentekriebels' worden gestopt, in het belang van het Nederlandse schoolkind, de rechten van de ouders en van behoorlijk bestuur dient ook de staatssteun aan Rutgers onmiddellijk worden ingetrokken.

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

Gates geeft miljoenensubsidie aan Rutgers

Op 3 april 2023 verscheen het volgende bericht op de website Blckbx ‘Rutgers stichting kreeg miljoenen van de Bill & Melinda Gates Foundation’.

De Rutgers Stichting blijkt ruim drie miljoen dollar te hebben ontvangen van de Bill & Melinda Gates Foundation, om voorlichting te geven over ‘gendergelijkheid’ en ‘familieplanning’.

Bevorderen van ‘gendergelijkheid’

Een woordvoerder van Rutgers Expertisecentrum Seksualiteit en SOAIDS bevestigt dat de stichting in 2017 bijna 3,4 miljoen dollar heeft ontvangen van de Bill & Melinda Gates Foundation om programma's te ontwikkelen voor het bevorderen van 'gendergelijkheid' en 'familieplanning' – anders gezegd: voor de promotie van homoseksualiteit, geboortebeperking en abortus.

Aanval op traditionele rolpatronen

Het geld is door Rutgers gebruikt voor Explore4Action, een onderzoeksprogramma in Indonesië, een land met een hoog geboortecijfer waar mannen en vrouwen doorgaans nog leven volgens traditionele rolpatronen. Het programma heeft officieel als doel om via seksuele voorlichting ‘de seksuele en reproductieve gezondheid van adolescenten in Semarang (Java), Bandar Lampung (Sumatra) en Denpasar (Bali) te verbeteren’.

3,4 miljoen dollar subsidie van Gates

"Het is een belangrijke pijler van het bredere werk van Rutgers in Indonesië, dat toegang biedt tot seksuele voorlichting en gezondheidszorg, diversiteit en tolerantie bevordert en geweld tegen vrouwen en kinderen voorkomt," aldus Rutgers. Eerder bleek ook al dat Rutgers deels gesubsidieerd wordt door de Nederlandse overheid. De subsidies van in totaal 3,4 miljoen dollar van Bill Gates zijn terug te vinden op de website van zijn stichting.

Lees ook: Twitteraars vallen over seksualisering van kleuters door COC: “Dit is niet normaal”

Seksuele ‘educatie’ kinderen wereldwijd

De WHO, waarvan de Bill & Melinda Gates Foundation eveneens een van de grootste financiers is, heeft doelen opgesteld omtrent seksuele ‘educatie’ van kinderen wereldwijd. Voorbeelden van deze doelen voor nul- tot vierjarigen zijn: ‘genot en plezier te leren ervaren bij het aanraken van het eigen lichaam’, ‘het stimuleren van masturbatie bij de allerjongsten' en ‘bewustzijn van genderidentiteit ontwikkelen’.

We gaan door naar een bericht van 31 maart, dat laat zien welke methodes worden gebruikt om de Uitgebreide Seksuele Vorming wereldwijd door te drukken.

Heilige Stoel zet voet dwars tegen westerse druk voor abortus/seksuele voorlichting in VN-commissie

NEW YORK, 31 maart. De afgevaardigden barstten in applaus uit toen een diplomaat van de Heilige Stoel de westerse landen ervan beschuldigde dat zij hun zin wilden krijgen met betrekking tot abortus en andere controversiële onderwerpen tijdens de VN-commissie inzake de positie van de vrouw, die een week geleden eindigde.

Onderhandelingen tot vroege morgen

De interventie op de laatste avond van de commissie hielp een controversieel voorstel van de Amerikaanse regering te elfder ure te blokkeren. De diplomaat van de Heilige Stoel verwoordde de frustratie van veel afgevaardigden over de oneerlijke tactiek van westerse landen. Westerse landen bleven tot diep in de nacht onderhandelen over CSE, uitgebreide seksuele vorming, abortusgerelateerde voorwaarden en homoseksuele en transseksuele kwesties. In feite gingen de onderhandelingen door tot vier uur 's ochtends, met slotverklaringen toen de zon al opkwam boven de East River in het centrum van Manhattan.

Dit zijn de gebruikelijke tactieken om alle tegenstand te breken door een combinatie van politieke druk, vermoeidheid en ongemak. Het idee is om het zo moeilijk te maken dat tegen de tijd dat er een akkoord komt, alleen nog maar de meest plichtsgetrouwe en vasthoudende diplomaten in de onderhandelingskamer zitten.

Onderhandelen zonder eten of slaap

Voor veel diplomaten die tijdens de COVID-19 pandemie naar de Verenigde Naties kwamen, was de commissie van dit jaar de eerste echte kennismaking met diplomatiek keihard spel over sociale kwesties, maar iedereen die bekend is met eerdere onderhandelingen zou de situatie heel bekend hebben gevonden. Diplomaten werden gedwongen meer dan 48 uur te onderhandelen, zonder pauzes en met nauwelijks eten of slaap. Ze werden gedwongen te onderhandelen en een controversieel document aan te nemen zonder tolken, die de onderhandelingen stipt om 18.00 uur verlieten, ongeacht de status van de onderhandelingen. En ze werden gedwongen dit te doen, in veel gevallen zonder voldoende tijd om hun hoofdstad te raadplegen om hun standpunten te formuleren.

Lees ook: COC wil lhbt-propaganda opdringen aan baby’s en peuters

Voorstel achter de hand gehouden

Het was nadat dit alles al was uitgespeeld dat Australische en Amerikaanse diplomaten 's avonds laat een gecoördineerd offensief lanceerden om te proberen in de jaarlijkse overeenkomst van de commissie toch nog een passage over "alomvattende seksuele voorlichting" [dus CSE] af te dwingen. De VS en Australië hielden vol dat zij niet bereid waren de overeenkomst aan te nemen zonder dergelijke controversiële taal. Vervolgens deed een Amerikaanse afgevaardigde een nieuw voorstel over onderwijs over "seksuele en reproductieve gezondheid en rechten" na 20.00 uur als het alternatief voor "alomvattende seksuele voorlichting". De VS hielden dit voorstel tot laat op de laatste dag achter de hand om de onderhandelingen in de war te sturen en het moeilijker te maken om bezwaar te maken.

Angst voor regering Biden en EU

De frustratie in de zaal bereikte een kookpunt toen de afgevaardigde van de Heilige Stoel de goede trouw van de Argentijnse voorzitter van de onderhandelingen en de westerse landen die de Australische en Amerikaanse voorstellen steunden, in twijfel trok. Waarom had de ambassadeur van Argentinië zo lang gewacht om deze controversiële kwestie op te lossen? Waarom deden de VS nu pas een controversieel nieuw voorstel? Vele anderen zouden hebben gesproken, maar uit angst voor represailles van de regering Biden en de Europese Unie. De interventie van de Heilige Stoel hielp ervoor te zorgen dat het voorstel nooit aan kracht won. Westerse landen probeerden enkele uren daarna nog aan te dringen op een compromis, maar zonder succes. Toen het akkoord uiteindelijk om 4 uur 's nachts werd aangenomen, bevatte het niet de westerse taal over seksuele voorlichting.

De Amerikaanse afgevaardigde kon haar frustratie niet verbergen in de officiële standpuntbepaling na de goedkeuring van de overeengekomen conclusies en zei dat de VS "diep teleurgesteld" was.

Het volgende bericht is van 15 april, en laat zien hoe landen met een traditionele opvatting over huwelijk en gezin met succes front maken tegen het opdringen van de Uitgebreide Seksuele Vorming door Westerse landen en de EU.

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

Traditionele landen houden seksuele agenda voor kinderen tegen die regering Biden wil doorvoeren

NEW YORK, 15 april. Traditionele landen hebben gisteren op een jaarlijkse bevolkingsconferentie bij de Verenigde Naties een beslissende en onverwachte slag toegebracht aan de westerse seksuele agenda. Westerse landen waren in staat de onderhandelingen zodanig te beïnvloeden dat de controversiële term "alomvattende seksuele voorlichting" in de uiteindelijke ontwerpresolutie werd opgenomen, maar konden uiteindelijk de goedkeuring van de overeenkomst niet afdwingen na de bezwaren van meer dan twee dozijn traditionele landen uit Azië, Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa.

Uitgebreide seksuele voorlichting afdwingen

De regering Biden, de Europese Unie en andere westerse landen waren op weg om de aanneming van de resolutie af te dwingen die "alomvattende seksuele voorlichting" en seksuele autonomie voor kinderen bevorderde, iets wat zij al meer dan tien jaar zonder succes proberen te doen. Om dit resultaat veilig te stellen, stuurden de Verenigde Staten en de Europese Unie eerder die week afzonderlijke e-mails naar het Moldavische voorzitterschap waarin zij stelden dat zij geen slotdocument zouden aanvaarden waarin niet zou worden verwezen naar seksuele voorlichting.

Uitgekookte show van solidariteit en diplomatiek vernuft

Maar toen gebeurde er iets wat niemand had verwacht. Tientallen afgevaardigden namen het woord en uitten "ernstige bezorgdheid en teleurstelling" over de manier waarop de voorzitter de prioriteiten en standpunten van sommige delegaties verkoos boven die van andere. Niemand was voorbereid op de uitgekookte show van solidariteit en diplomatiek vernuft van de traditionele landen. Na urenlange verklaringen waaruit bleek dat er geen consensus was, zag de voorzitter van de conferentie, de ambassadeur van Moldavië bij de Verenigde Naties, zich gedwongen zijn voorstel voor een resolutie in te trekken.

‘CSE-programma’s hebben totaal gefaald’

Het debat over CSE is een van de meest controversiële in de multilaterale onderhandelingen. Seksueel expliciete lesprogramma's van VN-organisaties bevorderen de seksuele autonomie van kinderen en moedigen hen aan om seksueel genot, masturbatie en transgenderisme te ontdekken. De promotie van CSE-programma's door westerse landen gaat voorbij aan het feit dat deze programma's totaal hebben gefaald ondanks de miljarden dollars die de afgelopen tien jaar in de VS zijn uitgegeven om seksualiteit "veilig" te maken, aldus seksuele voorlichtingsexpert Mary Anne Mosack.

Lees ook: Buitenlandse media spreken schande van Gewoon. Bloot.

Uitrol seksuele agenda onder Rutte versneld

Einde van dit nieuwsbericht, dat dus nog niet eens twee weken oud is. Ik neem aan dat u er niettemin niet van gehoord had: wat nog maar eens mijn punt illustreert dat deze slag om de seksuele vorming van kinderen zich grotendeels afspeelt op hoog globalistisch niveau, maar niettemin buiten het zicht van het publiek. Ik ga afsluiten. Zoals u ziet is de slag om de Uitgebreide Seksuele vorming en om de onschuld van onze kinderen nog in volle gang. Dat neemt niet weg dat de Seksuele Revolutie door middel van CSE in Nederland onder de kabinetten Rutte alleen maar is versneld, ondanks de aanwezigheid in de coalitie van twee nominaal christelijke partijen: CDA en ChristenUnie. Zij hebben bijvoorbeeld in het vorige kabinet Rutte III aan D66-minister Ingrid van Engelshoven geen strobreed in de weg gelegd om een genderideologisch onderwijsbeleid te ontwikkelen en zijn haar daar zelfs regelmatig in bijgevallen.

‘Regenboogpunten’ van Van Engelshoven

In haar emancipatienota 2018-2021 bijvoorbeeld kondigde Van Engelshoven ‘regenboogpunten’ aan. Een ‘regenboogpunt’ betekent “aanscherping van de kerndoelen” in het onderwijs, waaronder, aldus de minister, “het onderdeel seksualiteit en seksuele diversiteit”. Seksuele diversiteit en genderideologie wordt ook onderdeel van de “kennisbasis” van lerarenopleidingen. De bedoeling is heel het onderwijs ervan te doordringen.

Robbert Dijkgraaf (D66) beledigt eigen bevolking

Op dit moment lijkt onderwijsminister Robbert Dijkgraaf, eveneens van D66, de rol van Van Engelshoven als aanjager van CSE en genderideologie te hebben overgenomen. In een brief aan de Kamer van november vorig jaar heeft hij Gezin in Gevaar zelfs op slinkse wijze aangevallen en heeft hij alle verzet tegen de CSE, tegen de internationale promotie van abortus en van homoseksualiteit in een officieel regeringsstuk aangeduid als ‘regressief’. De SGP is de enige partij die tegen deze beledigende aanduiding bezwaar aangetekend. Een aanduiding die een groot deel van de Nederlandse bevolking, ook u en mij, beledigt.

Zoals bijna overal conformeert dus ook het Nederlandse beleid zich vrijwel kritiekloos aan de VN-blauwdruk voor ‘Uitgebreide Seksuele Vorming’ en lijkt ook niet anders te willen. Het gevolg hiervan is dat de obscene en schadelijke CSE-materialen ter ‘seksuele vorming’ aan kinderen voorgeschoteld blijven worden, met goedkeuring van parlement en rechterlijke macht.

Lees ook: De karaktermoord van Gezin in Gevaar door Robbert Dijkgraaf

Seksuele agenda wordt zichtbaar

Maar er is ook een lichtpunt: het schandaal over Pim Lammers en over ‘de Week van de Lentekriebels’ hebben dit proces voor iedereen zichtbaar gemaakt, iets waaraan de snelle publieksacties van Gezin in Gevaar veel hebben bijgedragen. Het doorbreken van de stilte van de diplomatieke achterkamertjes, waar de vrije baan voor CSE wordt voorbereid, is essentieel. Supranationale organisaties sturen er immers op aan dat het CSE-programma wereldwijd als vanzelfsprekend wordt uitgevoerd, zonder de bevolkingen daar in te kennen of over te raadplegen. Het is juist de ongrijpbare, door menig onderzoeker gesignaleerde snelheid waarmee dit allemaal gebeurt, die het allemaal zo “griezelig” maakt.

Het is nog niet te laat

Behalve met acties zoals de recente campagnes tegen Pim Lammers en tegen de Week van de Lentekriebels, probeert Gezin in Gevaar met onderzoek en publicaties zo goed mogelijk het oprukken van de Uitgebreide Seksuele Vorming in het Nederlandse onderwijs te volgen. Van ons schoolboekenrapport uit 2020: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken. Een kritisch onderzoek hopen we binnen afzienbare tijd een nieuwe bijgewerkte editie uit te brengen. Want ook al is de Uitgebreide Seksuele Vorming al ver in onze scholen gevorderd, zoals blijkt uit de recente diplomatieke worstelingen in de Verenigde Naties: het is zeker nog niet te laat.

Laatst bijgewerkt: 29 november 2023 16:51

Doneer