Gezin in Gevaar neemt de verkiezingsprogramma’s onder de loep (deel 1)

Gezin in Gevaar neemt de verkiezingsprogramma’s onder de loep (deel 1)

De redactie van Gezin in Gevaar heeft alle verkiezingsprogramma’s geanalyseerd van de partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. We hebben scherp gekeken naar de focus (of het ontbreken daarvan) op gezin, huwelijk, recht op christelijk onderwijs, fiscale discriminatie, bescherming van kinderen tegen pornografie en seksuele indoctrinatie in schoolboeken.

VVD

De grootste partij, de VVD, wil de onderwijsvrijheid drastisch inperken door middel van een grondwetswijziging. De VVD wil dat de overheid moet kunnen ingrijpen wanneer “Nederlandse vrijheden” in het geding zijn, en wil schoolbesturen en directies schorsen of ontslaan als een school de burgerschapsopdracht niet goed uitvoert. Lees: homoseksualiteit accepteren en de Bijbelse waarheid daarover verzwijgen. De VVD wil daarom ook dat er een acceptatieplicht komt van leerlingen voor bijzondere scholen. Ook moet er verdere stimulering van arbeidsemancipatie komen door middel van een ‘voltijdsbonus’, wat uiteraard een verdere belasting van eenverdieners en deeltijders impliceert, die de belastingen moet ophoesten om de gewenste bonus te bekostigen.

Verder pleit de liberale partij voor een modernisering van het familierecht, met een regeling voor meerouderschap. Daarbij moet het mogelijk worden om maximaal vier juridische ouders te hebben, bijvoorbeeld twee stellen van gelijk geslacht die met zijn vieren een kind opvoeden.

Onder het kopje ‘Emancipatie en discriminatie’ is te lezen dat “In Nederland moet je gewoon jezelf kunnen zijn. We maken geen onderscheid tussen hetero’s, homo’s, biseksuelen en transgenders. Helaas is nog niet iedereen in Nederland zover.” Om dat te bewerkstelligen wil men “meer aandacht op scholen voor gelijkheid van geslacht, seksualiteit en achtergrond.” En dus: “Diversiteit wordt een verplicht onderdeel in de lerarenopleiding. Ook mag de vrijheid van onderwijs (artikel 23) niet meer strijdig zijn met het gelijkheidsbeginsel (artikel 1). De onderwijsinspectie ziet hierop toe.” Dat belooft niet veel goeds, de Onderwijsinspectie deed dat namelijk al zonder dat daar een wettelijke basis voor was. Onderwijsbestuurders spraken zelfs over “razzia’s”, waar wij uitgebreid verslag van hebben gedaan.

Lees ook: VVD neemt christelijke onderwijsvrijheid onder vuur

PVV

De PVV wil het bijzonder onderwijs en artikel 23 van de Grondwet behouden. Ze noemt de vrijheid van onderwijs een “groot goed”, maar ziet daarin geen plaats voor islamitisch onderwijs. De PVV vindt dat er kostbare onderwijstijd verspild wordt aan “allerlei modieuze bijkomende zaken” en wil dat “leerkrachten uw kinderen leren hoe ze moeten denken en niet wat ze moeten denken.”

Het gezin krijgt nauwelijks aandacht in het PVV-programma, behalve onder de noemer ‘huisdieren’. Die maken volgens de PVV ook deel uit van het gezin. Met een ‘Snoetje & Pluisje-wet’ moeten 70-plussers met een laag inkomen financieel bijgestaan worden bij de medische behandeling van hun huisdier.

Over lhbt-zaken en genderideologie wordt niet gesproken in het programma, terwijl PVV-Kamerlid Harm Beertema zich daar veelvuldig kritisch over uitgelaten heeft op sociale media.

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

CDA

Het Christen Democratisch Appèl zet gezinnen op nummer één in het verkiezingsprogramma met de slogan “We beschermen wat ons het meest dierbaar is: onze families en gezinnen”, maar haast zich om er aan toe te voegen dat ook ‘regenbooggezinnen’ hier onder vallen. Het CDA noemt in haar programma het gezin letterlijk “de hoeksteen van de samenleving”. Het wil de vaste lasten voor gezinnen verlagen door bij lastenverlichting prioriteit te geven aan lagere lasten voor gezinnen met kinderen. Verder wil de partij echtscheidingen voorkomen door laagdrempelige relatiehulp aan te bieden via de centra voor Jeugd en Gezin.

Het CDA wenst kinderen beter te beschermen tegen “ongewenste en ongezonde invloeden van commercie en marketing, slechte voeding en verslaving.” Het doel is dit te bereiken door onder andere onlinekanalen onder het regime van de Kijkwijzer te plaatsen en meer aandacht te geven aan “de opvoeding in de ‘digitale wereld’”. Het klinkt niet zo concreet als het Nationaal Actieplan tegen Pornografie van Gezin in Gevaar, maar het is een stap in die richting. Het zou het CDA aan te bevelen zijn de “ongewenste en ongezonde invloeden van commercie en marketing” te expliciteren. Moeten kinderen beschermd worden tegen pornografie? Wil het CDA een verbod op onzedelijke reclames in de buitenruimte?

Lees ook: Minister Slob kiest voor homoactivisme en laat christelijk onderwijs vallen

Op het gebied van het onderwijs willen de christendemocraten een “groot respect voor het vak en het gezag van de leraar”. Ook zegt de partij pal te staan voor de vrijheid van onderwijs en pleit voor “goed toezicht op kwaliteitseisen en strenge handhaving”. Dat is een goede zaak wanneer bijvoorbeeld gelet wordt op de kwaliteit van de reken- en taallessen, maar met deze stok kunnen ook christelijke scholen geslagen worden als ze niet of niet genoeg ‘seksuele diversiteit’ onderwijzen.

Wat betreft fiscale discriminatie zegt het CDA dat “als meer mensen in een huishouden van één inkomen moeten rondkomen, moeten de lasten ook lager zijn.”

D66

D66 neemt graag de opvoeding van uw kinderen over. Met vier dagen per week gratis kinderopvang voor elk kind, zodat vrouwen ook de ‘vrijheid’ hebben om voor een baas te gaan werken. “Ieder kind krijgt een ‘rijke’ schooldag, met opvang, een gezonde lunch, sport en cultuur”, is in het programma te lezen. Oftewel: ouders worden in dit plan afstandelijke wezens die hun kroost alleen nog op bed mogen leggen en er weer uithalen. Want “voor veel kinderen is thuis niet de beste omgeving”, zei D66-Kamerlid Paul van Meenen in een interview.

Wat betreft het vormen van een gezin, wil D66 vooral faciliteren dat u dat niet vormt. “Bij gezinsvorming en zwangerschap moet zelfbeschikking voorop staan. We hechten veel waarde aan de toegankelijkheid van anticonceptie. D66 wil daarom dat de overheid anticonceptie vergoedt.” Anticonceptie moet gratis aan de toonbank verkrijgbaar zijn. De apotheker declareert vervolgens de kosten bij de overheid.

Minister, stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

Gezinnen van vader, moeder en kinderen zijn de enige biologische mogelijkheid. Ons hele rechtsstelsel is dan ook logischerwijs gebaseerd op twee ouders, “maar dat is al lang niet meer de realiteit”, meent D66. Evenals VVD en GroenLinks pleit D66 daarom voor wettelijke regelingen voor meerouderschap.

Het aantal keren dat “LHBTI+” in het verkiezingsprogramma genoemd wordt, is bijna niet te tellen. Op alle scholen moet seksuele diversiteit worden onderwezen. D66 wil docenten ‘helpen’ met “vaardigheden om LHBTI+ acceptatie te bevorderen.”

Lees ook: D66 wil graag uw kinderen ‘opvoeden’

GroenLinks

Fractievoorzitter Jesse Klaver schrijft in de inleiding van het GroenLinks-verkiezingsprogramma dat hij met zijn partij deel wil uitmaken van de volgende regering. “Die regering moet zo links en progressief mogelijk zijn”, volgens Klaver. Dat is een alarmerende stellingname. “Zo links mogelijk”, dat is communisme. De afschaffing van het gezin is een intrinsiek doel van de communistische leer, omdat de vrouwelijke klasse daarin onderdrukt zou worden door de mannelijke. Vrouwen moeten ‘bevrijd’ worden uit de ‘gevangenis’ van het huwelijk, opdat ze volledig kunnen deelnemen aan het productieproces.

Het gezin wordt daarom in het verkiezingsprogramma van GroenLinks zeker niet bestempeld als hoeksteen van de samenleving, maar wel: “Antiracisme is een hoeksteen van de inclusieve samenleving waaraan GroenLinks bouwt. Een samenleving waarin iedereen hand in hand over straat kan. Waar ieder kind Sinterklaas kan vieren zonder zwarte piet. Waar de competentie van mannen net zo kritisch wordt bevraagd als die van vrouwen.”

GroenLinks negeert de biologische realiteit en Gods scheppingsorde volledig door in het programma te stellen: “Gezinnen bestaan niet altijd uit één vader en één moeder. Twee vaders, twee moeders, samengestelde gezinnen en meeroudergezinnen zijn normaal. Kind én ouder verdienen ongeacht de gezinssituatie zekerheid die gelijkwaardig is aan het ‘traditionele gezin’. Dat leggen we vast in een nieuwe wet over modern ouderschap.”

Nederland heeft nood aan een Nationaal Actieplan tegen Pornografie!

GroenLinks wil ook dat wetswijzigingen en nieuwe wetten vergezeld gaan van een verplichte toets “op het effect voor de positie van vrouwen, LHBTIQ+-mensen, mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond, jongeren en toekomstige generaties.”

Het onderscheid tussen bijzonder en openbaar onderwijs moet volgens de linkse partij vervallen. “Omgaan met diversiteit wordt verankerd in de (bij-)scholing van leraren en de burgerschapsopdracht voor scholen.” En daar is hij weer: “De Onderwijsinspectie gaat actiever optreden tegen scholen die hier te weinig aan doen.”

Dit was het eerste deel, goed voor 104 zetels in de huidige Tweede Kamer. Deel 2 behandelt de SP, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SGP, Denk, 50PLUS en Forum voor Democratie. Schrijf u in voor onze e-mailupdates (onder aan dit artikel) en ontvang een melding als deel 2 is gepubliceerd.

Laatst bijgewerkt: 19 maart 2021 15:54

Doneer