Onderwijsassistent Benny Elwuar in hoger beroep tegen ontslag door christelijke school

De media zochten Benny Elwuar thuis op voor zijn kant van het verhaal. Dat speelt de school nu tegen hem uit. (Beeld: screenshot Ongehoord Nieuws)

Onderwijsassistent Benny Elwuar in hoger beroep tegen ontslag door christelijke school

THEMA'S:

De zaak van Benny Elwuar, de onderwijsassistent die vorig jaar door zijn school ontslagen werd omdat hij vanwege zijn christelijke levensovertuiging niet aan Paarse Vrijdag wilde meewerken, dient deze week in hoger beroep.

Gezin in Gevaar steunt Benny

Het gevolg van het ontslag was dat Elwuar na achttien jaar dienstverband per 1 juli 2023 als 63-jarige op straat kwam te staan, ondanks het feit dat hij twee kinderen op die school had en zijn vrouw er als vrijwilligster werkzaam was. Op de zaak attent gemaakt door een gemeentelid van Elwuar, heeft Gezin in Gevaar vorig jaar contact met hem opgenomen en vanwege de principiële kant van de zaak besloten de juridische kosten van de ontslagzaak van de onderwijsassistent te betalen.

Parallelle zaken elders in Europa

Het ontslag van Benny Elwuar past in een internationale trend van onverdraagzaamheid en seculiere christenvervolging, waarbij docenten ontslagen worden vanwege hun christelijke overtuiging, zelfs door nominaal christelijke onderwijsinstellingen, zoals in dit geval het Insula College in Dordrecht. Zo loopt in Engeland de zaak van docent Joshua Sutcliffe wegens het ‘misgenderen’ van een leerling, terwijl in Ierland docent Enoch Burke al een jaar in de gevangenis zit na een soortgelijke aanklacht. In Finland trekt de zaak van de christelijke politica Päivi Räsänen internationale aandacht vanwege de hardnekkigheid waarmee het OM haar tot in hoogste instantie vervolgt. Net als Benny had Räsanen gewezen op de onverzoenlijkheid van een homoseksuele levenswijze met de Bijbel.

Volg GIG op Telegram

Ontslag zonder weerwoord of onderzoek

Al tijdens de zitting bij de rechtbank in Dordrecht van 19 mei 2023 viel op hoe weinig de rechter in kwestie, mr. Willemien Jurgens, oog had voor de principiële kant van de zaak, terwijl toch Elwuars grondrechten, namelijk zijn godsdienst- en gewetensvrijheid in het geding zijn. Zoals uit de bevestiging van het ontslag bleek, ging de rechter geheel mee met de advocaat van de school, die betoogde dat de weigering van Benny Elwuar om mee te doen aan Paarse Vrijdag en het uiten van christelijke opvattingen over homoseksualiteit naar leerlingen (die hem daar notabene toe uitdaagden en provoceerden) genoeg reden vormen voor schorsing op staande voet (zonder gelegenheid tot weerwoord of nader onderzoek) en vervolgens ontslag.

Elwuar houdt vast aan christelijke opvattingen

In hoger beroep laat het Insula College in Dordrecht zich – frappant genoeg - verdedigen door Verus, de ‘Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs’, waarvan je toch een principiële verdediging zou verwachten van de geloofs- en gewetensvrijheid van onderwijspersoneel op de scholen die bij Verus zijn aangesloten. In plaats daarvan verdedigt Verus juist het discrimineren van onderwijspersoneel om christelijke opvattingen, zelfs als dat zoals bij Benny uitmondt in ontslag, terwijl hij niets anders misdaan heeft dan desgevraagd vasthouden aan wat al tweeduizend jaar christendom is: dat de homoseksuele levenswijze een zonde is, en niet met het christelijke geloof in overeenstemming te brengen.

Wederkomst van Christus als ‘provocatie’

Volgens de Verus-advocate heeft Benny echter door van die grondrechten gebruik te maken de “veiligheid” van enkele “kwetsbare” leerlingen (die hem notabene uitdaagden zijn mening te geven) in het gedrang gebracht. Elwuar zou met “bewoordingen en uitingen” aangezet hebben tot “haat tegen de LHBTQUA+ gemeenschap”. Verus verwijt de onderwijsassistent bovendien een trui aan gehad te hebben met de tekst Keep calm. Jesus is coming soon. Vanwege het christelijke gehalte van die woorden trekt Verus de conclusie dat “Elwuar die dag zelf naar school is gekomen om te provoceren”. Dus op een christelijke school refereren aan de wederkomst van Christus is een provocatie?

NPO, stop met het seksualiseren van kleine kinderen!

Media zochten Elwuar op

Verus verwijt de onderwijsassistent ook dat hij “de media opzoekt”, omdat Ongehoord Nieuws begin dit jaar aandacht aan zijn zaak heeft besteed. Zoals gezegd heeft Gezin in Gevaar in 2023 eigener beweging contact met Elwuar opgenomen en is uit die publiciteit alle andere voortgevloeid. Dus niet Elwuar heeft de media, maar de media hebben Elwuar opgezocht. De uitzending van Ongehoord Nieuws was bovendien pas in februari dit jaar, dus ruimschoots nadat het vonnis van de rechtbank in Dordrecht het ontslag had bevestigd. Verus verdedigt dus niet alleen dat een principiële christelijke medewerker op een nominaal christelijke school om zijn christelijke opvattingen ontslagen wordt, de confessionele onderwijsvereniging verwijt hem ook nog eens dat hij na afloop desgevraagd de media te woord heeft gestaan. Alsof hij de muilkorf die de school hem opdrong ook na zijn ontslag had moeten ophouden, en alle onrecht maar gelaten over zich heen had moeten laten komen.

Verus maakt stemming tegen Elwuar

Maar Verus maakt het nog doller. De onderwijsvereniging constateert terecht dat Elwuars juridische kosten vergoed worden door Gezin in Gevaar. Om Elwuar bij het Gerechtshof in kwade reuk te brengen en stemming tegen hem te maken, speelt de advocate van Verus, mr. Kicky Agbakuru-van Bavel, dit feit tegen hem uit en citeert tekstfragmenten van de website van Civitas Christiana (de overkoepelende stichting waar de campagne Gezin in Gevaar onder valt) die in het geheel niets met diens zaak te maken hebben. Bovendien beweert de advocate dat de voorman van Civitas Christiana, Hugo Bos, en Elwuar “samen” in de media zouden optreden. Dit is onjuist. Wel heeft Ongehoord Nieuws aandacht aan Elwuars zaak besteed, ter illustratie van Bos’ stelling dat de gewetensvrijheid van christenen in Nederland in toenemende mate onder druk staat, met name in het onderwijs.

Zelfs Kamervragen over Civitas erbij gehaald

Zelfs citeert Verus uit de antwoorden van onderwijsminister Mariëlle Paul op de vragen die VVD-Kamerleden Bente Becker en Daan de Kort over Civitas Christiana aan haar gesteld hebben. De strekking van die antwoorden was nu juist – met hoeveel tegenzin ook toegegeven - dat op Civitas Christiana en haar campagnes juridisch niets valt aan te merken. Verus gebruikt de reactie van de minister echter suggestief om er een onderwijsassistent extra verdacht mee te maken, omdat “die openlijk een organisatie steunt” met een visie die ”lijnrecht” tegenover de school staat die hem ontslagen heeft. Nogmaals, het is Gezin in Gevaar dat eigener beweging Elwuar om principiële redenen is gaan steunen en niet andersom. Eerder contact is er nooit geweest.

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

Christelijke opvattingen

Het is onbegrijpelijk dat Verus zich als ‘Vereniging voor katholieke en christelijk onderwijs’ partij maakt in een zaak tegen onderwijzend personeel en zich opstelt achter het ontslag van een onderwijsassistent die een principieel christelijke houding op een christelijke school aanneemt. Te meer daar twee bestuurders van Verus, Mark Buck en Berend Kamphuis, onlangs in een opiniebijdrage in Christen Democratische Verkenningen hun beklag deden dat het christelijke onderwijs onder steeds grotere druk van “ideologische homogenisering” vanuit Den Haag staat. Zij waarschuwen voor een onderwijsvrijheid die in feite “schijnpluriformiteit” is, waarbinnen alleen nog maar de vraag is hoeveel ruimte er mag zijn voor – in Haagse ogen - “curieuze, wereldvreemde en incorrecte opvattingen”. Opvattingen dus, als die van Benny Elwuar, die fundamenteel christelijk zijn, maar die blijkbaar noch door het Insula College, noch door Verus meer als zodanig herkend kunnen worden.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 28 mei 2024 15:07

Doneer