Waarom feministen zich bedreigd voelen door het gezin

Waarom feministen zich bedreigd voelen door het gezin

Volgens Merriam-Webster werd het woord feminisme voor het eerst gebruikt in 1893. Het kwam pas rond 1970 in het dagelijks gebruik, kort voor de rampzalige beslissing van Roe v. Wade. De definitie ervan is relatief eenvoudig - "de theorie van de politieke, economische en sociale gelijkheid van de seksen".

Gelijkheid

Het woord "gelijk" is makkelijk te gebruiken, maar de definitie is verre van eenvoudig. De eenvoudige betekenis ervan is een toestand waarin verschillende zaken identiek zijn. Dit is problematisch als het op mensen wordt toegepast. Elke persoon is zo verschillend dat het absurd is om te beweren dat alle personen gelijk zijn. De meer traditionele betekenis interpreteert het woord als gelijke kansen. Voor linkse mensen betekent het gelijkheid van uitkomst.

Volg GIG op Telegram

De spanning tussen feminisme en het gezin

De eenvoudigste manier om het feministische concept van gelijkheid te begrijpen is zijn positie ten opzichte van het gezin. Feministen voelen zich bedreigd door het gezin omdat het anti-egalitair is. Ten eerste creëren gezinnen ongelijkheid door te voorzien in de accumulatie van eigendom. Degenen met meer leden, en dus meer vaardigheden en capaciteiten, zullen vaker wel dan niet meer zelfvoorzienend zijn - een essentiële maatstaf voor welvaart. Het uitoefenen van de gezinsdeugden - matigheid, stabiliteit, huwelijkse trouw, enz. - helpt gezinnen om rijkdom te vergaren en te behouden. Gezinnen zonder die deugden gaan vaak achteruit.

Marxistische massa's

Het gezin biedt ook een beschermde sfeer voor individuen om hun volledige potentieel te ontwikkelen. Deze individualiteit vormt een tweede bedreiging voor de egalitaire feministen. Deze poging om uit te blinken is in strijd met het constante verlangen van links om mensen in gemeenschappelijke groepen van gelijke wezens te plaatsen - om elk individu een onderdeel van de marxistische "massa's" te maken.

Minister, stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

Het vernietigen van de familie

De feministen moeten dus de familie vernietigen. Zo'n natuurlijke instelling kan echter niet volledig worden uitgewist. Om hun doel te bereiken moeten de feministen het gezin "herdefiniëren". Dit doen ze door de traditionele familie te belasteren met de dreigende term "patriarchaat". Naarmate families meer en meer tot het kerngezin werden gereduceerd, verloor ze veel van de kracht van haar normaal gesproken uitgebreide relaties. Kunstmatige voorbehoedsmiddelen en abortus hebben het gezin nog meer kapot gemaakt door het te beroven van kinderen. Tegelijkertijd wordt de term “gezin" verwaterd om zowat elke relatie te omvatten, of het nu gaat om een bedrijf, een school of een club. Het "homohuwelijk" en andere vormen van verbintenis herdefiniëren het gezin om te betekenen wat liberalen willen.

Verdeeld feminisme

Binnen de feministische beweging zijn er verschillende invalshoeken waardoor het gezin kan worden aangevallen. Moderne sociologen verdelen de feministische beweging in drie kampen: liberale feministen, marxistische feministen en radicale feministen. Elk van hen valt het gezin op zijn eigen manier aan. Van de drie zijn de liberale feministen het meest bekend. Dit feminisme is geworteld in de Seksuele Revolutie en de "Vrouwenbeweging" van de jaren zestig en zeventig.

Strijd mee! Voor de toekomst van uw kinderen

De opkomst van het liberale feminisme

De liberale feministische bezwaren zijn gebaseerd op egalitaire principes. Het gezin weerhoudt vrouwen ervan om net als mannen te zijn. Zo verhinderen grote gezinnen dat vrouwen hun carrière voortzetten. Zulke vrouwen waren "ondergeschikt" aan hun "kostwinnende" mannen. Betty Friedan's boek, The Feminist Mystique, heeft een karikatuur van de familie gepopulariseerd. De ongelukkige moeder werd thuis geïsoleerd terwijl haar man floreerde in een stimulerende werkcultuur. De opvoedingsfunctie werd geportretteerd als uitputtend en repetitief. Toen de kinderen het huis verlieten, werd de "huisvrouw" veroordeeld tot jaren van verveling.

Ravage door feminisme

Sinds de jaren zestig hebben liberale feministen een grote ravage aangericht. Ze hebben met succes gelobbyd voor “duurzame” echtscheidingswetten en legalisering van abortus. De liberale feministen traden ook toe tot de regering en wonnen zetels in het parlement en andere openbare ambten. De liberale feministen elimineerden bijna elk juridisch onderscheid tussen mannen en vrouwen, maar hun inspanningen werden door de meer traditionele vrouwen gedwarsboomd.

De carrièrevrouw is een eenzame vrouw

Natuurlijk heeft het liberale feminisme zijn beloften niet altijd waargemaakt. Veel jongere vrouwen vinden het carrièrepad niet zo aantrekkelijk. Vandaag de dag zien de jongeren de lijst met eisen van de liberale feministen als "pre-millennium". Het "carrièrevrouw"-archetype, geïnspireerd door het dystopische verhaal van mevrouw Friedan, is ontaard in de nu eenzame oude vrouw. Velen vonden niet de economische zekerheid die hun was beloofd. Oudere vrouwen rouwen nu om het verlies van gezinnen die ze nooit hebben voortgebracht.

Bescherm onze kinderen tegen porno. Teken voor een Nationaal Actieplan tegen Pornografie

De onjuiste veronderstellingen van het marxistisch feminisme

De minder bekende marxistische feministe heeft een oudere stamboom. Hun kijk op het gezin gaat terug tot het midden van de negentiende eeuw. Het marxistische argument tegen het gezin is dat het een kleine afspiegeling van het kapitalistische systeem is. Net als liberale feministen geloven de marxisten dat de "patriarch" de andere familieleden onderdrukt. De aard van die onderdrukking is echter economischer dan sociaal. De vrouw en de kinderen worden vrije arbeiders die zorgen voor het comfort en de macht van de patriarch.

Vrouwen worden arbeiders

De familie bestendigt ook het kapitalisme door middel van menselijke voortplanting. De zorg voor de kinderen leidt tot het doorgeven van "onverdiende" rijkdom aan toekomstige generaties. Het geeft redenen om rijkdom te "hamsteren". Marxisten beweren dat het gezin de staat van de vrouwenarbeid berooft. In plaats daarvan gebruiken ze hun tijd en energie om onbetaald voor hun biologische kinderen te zorgen in een enkel huis. Voor marxisten zouden de meeste vrouwen moeten werken in fabrieken of in de landbouw, wat de industriële productie verhoogt. De marxisten stellen dat relatief weinig vrouwen de kinderopvoeding en voedselbereiding in kinderopvangcentra zouden moeten doen.

Lees ook: RIVM op de woke-toer met “zwangere mensen”

Simone de Beauvoir

Marxistisch feminisme zou vrouwen zelfs de keuze van de huisvrouw ontzeggen. De beruchte linkse denker, Simone de Beauvoir, schrijft: "Nee, we geloven niet dat een vrouw deze keuze moet hebben. Geen enkele vrouw zou toestemming moeten krijgen om thuis te blijven om haar kinderen op te voeden.... Vrouwen zouden die keuze niet moeten hebben, juist omdat als er zo'n keuze is, te veel vrouwen die keuze zullen maken.... Zolang het gezin en de mythe van het gezin en de mythe van het moederschap en het moederinstinct niet vernietigd worden, zullen vrouwen naar mijn mening nog steeds onderdrukt worden". Net als het liberale feminisme, heeft het marxistische feminisme zijn beloften niet waargemaakt. De mislukkingen van het economisch marxisme laten zien hoe ellendig vrouwen het onder marxistische heerschappij hebben gehad.

De heilloze combinatie – radicaal feminisme

Radicaal feminisme is een vreemde combinatie van liberaal en marxistisch feminisme. Net als de liberalen zien de radicalen mannen als de bron van de problemen van vrouwen. "Het patriarchaat" onderdrukt vrouwen en buit ze uit als fokkers en doeners van alledaagse taken. De radicalen wijzen ook op de toename van huiselijk geweld als een symptoom van patriarchale onderdrukking.

Sociale revolutie

De radicalen schrijven echter, net als de marxisten, een sociale revolutie voor. Voor hen kan het patriarchale systeem niet worden hervormd door wetgeving en economische kansen - het moet worden vernietigd. Ze zijn niet in staat (of niet bereid) om zinvolle alternatieven te suggereren buiten het systeem om. Hun huidige agenda lijkt gericht op geweld en de vernietiging van het systeem als middel om de samenleving op de radicale koers te zetten.

Bestel gratis: Genderboek

Alle vormen van feminisme lopen dood

Om de doelstellingen van elke vorm van feminisme te laten slagen, moeten alle vrouwen zichzelf zien als leden van één enkele, onderdrukte klasse. Deze meerderheidsgroep ziet zichzelf zelfs als een onderdrukte minderheid. Zoals alle radicale utopieën zijn de verschillende vormen van feminisme echter doodlopende wegen.

Vrouwenmars

Feministen komen hun beloftes niet na omdat hun geloof zo strijdig is met de menselijke natuur. Bovendien ontkennen ze hun vrouwelijkheid en dus wie ze zijn. Het fiasco van de Vrouwenmars van 2020 (in de VS) is het bewijs dat de vrouwenbeweging er na al die jaren nog steeds niet in geslaagd is een boodschap af te leveren die in de harten van de vrouwen resoneert.

Dit artikel is een vertaling van ‘Why Feminists Feel Threatened by the Family’, gepubliceerd op returntoorder.org.

Laatst bijgewerkt: 28 november 2023 06:25

Doneer