Pseudo-zegeningen voor lhbt-paren in Keulen: een beslissende confrontatie voor de Kerk in Duitsland en de wereld

Moedige katholieken komen op voor het gezin en de Kerkleer. Politie is nodig om de o zo 'tolerante' lhbt-beweging van geweld te weerhouden.

Pseudo-zegeningen voor lhbt-paren in Keulen: een beslissende confrontatie voor de Kerk in Duitsland en de wereld

THEMA'S:

Als je kijkt naar de foto's en video's van de groteske viering van "pseudo-zegeningen" voor lhbt-paren in Keulen, dan zie je een beeld dat erg lijkt op dat van de bijeenkomsten van de Duitse Synodale Weg.

Nepkerk spelen met 'lhbt-zegening'

In het midden van het plein voor het station, vlakbij de Dom van Keulen, stond een menigte van ongeveer 300 tot 400 mensen die een pseudokerk aan het organiseren waren, een imitatie van een kerk, je zou ook kunnen spreken van een sekte. Ze verzamelden zich rond een nagebouwd altaar, omringd door kaarsen, bloemen en regenboogvlaggen, voor een reeks liederen, preken en dansen, met als hoogtepunt heiligschennende "zegeningen" voor lhbt-paren, in een duidelijke daad van opstand en schisma tegen Rome en de Traditionele Leer van de Heilige Kerk over het huwelijk en de gruwel van de homoseksuele zonde.

Strcmp keulen 2

Lhbt-activisten schuwen niet de Kerk belachelijk te maken, door het parodiëren van haar rituelen.

Heiligschennende 'zegeningsdienst'

Op uitnodiging van pater Wolfgang Rothe - priester van het aartsbisdom München en uitgesproken verdediger van de homoseksuele zonde - verzamelden pro-lhbt groepen uit heel Duitsland zich op 20 september in Keulen om een heiligschennende "zegeningsdienst voor alle verliefde stellen" te houden. Als reactie hierop kwamen zo'n honderd katholieken uit de regio op verschillende tijdstippen en plaatsen bijeen om zich te verzetten tegen deze schandelijke poging om de duizenden jaren oude leer van de Kerk te ontkennen.

Strcmp keulen 3

Eerste groep katholieken, bijeen voor eerherstel voor het heiligschennis.

'Homozegening' is onverenigbaar met de Kerkleer

Inzegeningsceremonies voor alternatieve verbintenissen impliceren een seksuele moraal die in strijd is met de katholieke moraal. De katholieke moraal veroordeelt handelingen buiten het sacramentele huwelijk, vooral wanneer ze blijvend bedreven worden. Bovendien zijn zegenvieringen in strijd met het katholieke begrip van het huwelijk. Om deze reden komt het uitvoeren van zegeningsceremonies feitelijk neer op het instellen van een aparte seksuele moraal of leergezag.

Strcmp keulen 5

Gelovigen belijden hun trouw aan het geloof. Op de achtergrond zien we de vlag van antifa, een radicaallinkse groepering die de vernietiging van de Kerk nastreeft.

Tegen de opstand, een kreet van trouw: de reactie van lokale katholieken

In de marge van dit evenement in Keulen waren de echte, ware katholieken. Meer dan honderd gelovigen mobiliseerden zich en wisselden elkaar af in twee hoofdgroepen om te bidden, Mariahymnen te reciteren en hun geloof te verkondigen in verzet tegen de flagrante godslastering van de "regenboogpriesters" en pastoraal werkers.

Grote opkomst

De eerste groep, voornamelijk bestaande uit lokale gebedsgroepen, verzamelde zich voor een stille rozenkrans en ging daarna naar de kathedraal voor de H. Mis van eerherstel, die vanwege de grote opkomst van een zijkapel naar het hoofdaltaar verplaatst moest worden. De tweede groep - geleid door vrijwilligers van TFP Student Action Europe - verving de eerste en ging door met de openbare gebeden van eerherstel op het plein, waarbij ze zich positioneerden tussen de kathedraal en de regenboogmeute.

Strcmp keulen 6

Moedig bleven de gelovigen bidden, ondanks de weerstand van gewelddadige linkse activisten.

Strcmp keulen 7

De trouwe gelovigen vullen de trappen voor de kathedraal van Keulen.

Linkse opruiers omringen de gelovigen

Al aan het begin van de gebeden, tijdens het reciteren van de apostolische geloofsbelijdenis, werden ze omringd door opruiers van radicaal linkse groeperingen die probeerden de openbare geloofsdaad te verhinderen en te intimideren. Zonder succes.

Strcmp keulen 8

Tegendemonstranten halen er 'klassenstrijd' bij -- een indicatie van hun communistische agenda.

'Wie Mij belijdt voor de mensen...'

Na de moedige reactie van de plaatselijke katholieken en de tussenkomst van de politie, werden de oproerkraaiers tot zwijgen gebracht en gedwongen om - op verschillende momenten in stilte - te luisteren naar de gebeden en geloofsverkondigingen van de kleine maar vastberaden groep gelovigen. "Wie Mij belijdt voor de mensen, zal ook Ik voor mijn Vader belijden, die in de hemelen is. Maar wie Mij voor de mensen verloochent, hem zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is." (Matteüs 10, 32-33)

Strcmp keulen 9

De gelovigen bleven respectvol en vastberaden, een tegen van tegenspraak voor de wereld.

Splitsing over de Synodale Weg

Deze ongeveer honderd gelovigen waren het echte en beslissende centrum van de actie. Na jaren van discussies en schandalen over de Duitse Synodale Weg zien we een radicale splitsing in katholieke kringen, die alleen in extreme vorm werd getoond in de gebeurtenissen van gisteren.

'Vernieuwers' zijn bang: zwijgende meerderheid komt in opstand

Deze interne verdeeldheid werd vooral veroorzaakt door de ketterse vernieuwingen en sektarische houding van de leiders van de "nieuwe Duitse weg", waardoor veel katholieken het zwijgen werd opgelegd en op een zijspoor werden gezet omdat ze de nieuwe "orthodoxie" niet beleden. De confrontatie van gisteren toont echter een nieuw feit dat de vernieuwers beangstigt: deze zwijgende meerderheid mobiliseert zich en wordt steeds actiever, waardoor de plannen van de vernieuwers in gevaar komen.

Toevallige alliantie van 'Synodalisten' en extreemlinks?

Een feit dat opviel was het gebruik van Antifa en andere extreemlinkse groepen, evenals een hele reeks "regenboog" groepen die niets te maken hebben met katholiek zijn, om te proberen de spontane reactie van lokale katholieken te onderdrukken en te intimideren. Verrassend genoeg lijkt de synode-sekte samen te spannen om de ware katholieken weg te houden. Men kon ze zien zingen en bidden, maar op een duidelijke afstand van de vertegenwoordigers van de synodale sekte - de nieuwe geestelijkheid bestaande uit transseksuelen en vrouwen - in het midden van de stationshal, om de pseudo-heiligingsvieringen niet te verstoren.

Trouwe katholieken aanvallen

Ondertussen probeerden de "agenten van de inquisitie" van deze nieuwe religie trouwe katholieken aan te vallen en te verhinderen dat zij de regenbooggoeroes herinnerden aan de woorden van de grote Johannes de Doper tegen Herodes: Non licet tibi. Jullie zijn niet toegestaan!

Strcmp keulen 4

De 'vernieuwers' voeren hun parodie-rituelen uit

Een nieuwe kerk waar iedereen welkom is, behalve katholieken

Als je kijkt naar de sfeer die gisteren heerste op het plein voor het station van Keulen, vraag je je af: Is er een manier om deze dreigende breuk op te lossen? Is het mogelijk om een brug te slaan tussen deze verschillende groepen? Als je naar de foto's en video's van gisteren kijkt, kun je niet anders dan concluderen dat het niet mogelijk is. En waarom niet? Omdat de synodesekte vastbesloten is om koste wat het kost haar eigen kerk te bouwen.

De 'open' kerk sluit de deuren voor ware gelovigen

Het is slechts een kwestie van tijd wanneer ware gelovigen niet langer in staat zullen zijn om de kerken binnen te gaan en de deur voor hen gesloten zal zijn - net zoals de kringen van de synode leiding en zo veel organisaties in de Duitse kerkstructuur vandaag de dag gesloten zijn voor degenen die werkelijk het katholieke geloof belijden.

Laten we toe wat in Duitsland gebeurt?

Wie weet of het niet de "soldaten van deze nieuwe inquisitoriale wacht" van de synodale sekte (Antifa en anderen) zullen zijn die de kerken zullen overnemen en de ware gelovigen zullen verdrijven? Het antwoord op deze vraag ligt in de handen van de nog steeds zwijgende meerderheid van de gelovigen. Zullen we toestaan dat dit in Duitsland gebeurt?

Strcmp keulen 11

Ja tegen trouw aan God, Kerk en geloof! Nee tegen schisma!

Wat is de volgende stap?

Wat is onze houding hier? We moeten doorgaan! We moeten alarm blijven slaan! We moeten doorgaan met alle fouten van de synodesekte aan te klagen en we moeten meer en meer in het openbaar verschijnen! We moeten getuigen voor het katholieke geloof en de katholieke kerk in Duitsland! We mogen ons niet terugtrekken in de privésfeer, we mogen ons niet verstoppen, want dan zal deze Synodale sekte zich laten gelden.

Bied weerstand!

We roepen daarom alle ware katholieken op om weerstand te bieden met alle wettelijke middelen die we tot onze beschikking hebben. Laten we ons niet laten meeslepen door ontmoediging en onzekerheid tegenover de interne revolutie die we nu in de Kerk meemaken. De Kerk heeft andere winden en stormen doorstaan en is er sterker uitgekomen. Het Credo, de Tien Geboden, de hele Bijbel en het eeuwige leergezag van de Kerk bevestigen dit standpunt.

Essentieel boek over de synode

Met het oog op de Synode over Synodaliteit, bijeengeroepen door paus Franciscus, heeft de internationale katholieke lekenbeweging Traditie, Familie en Privé-eigendom het boek Het synodale proces is een doos van Pandora gepubliceerd, waarin het dreigende gevaar van het bouwen van een nieuwe Kerk, anders dan de katholieke Kerk zoals die altijd heeft bestaan, aan de kaak wordt gesteld.

Ook in het Nederlands

Een wereldwijde TFP-campagne zal het boek verspreiden in het Italiaans, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Pools, Portugees en Spaans. Deze woorden uit de Conclusie vatten de geest samen die de auteurs bezielt: "Het synodale project dat hier geanalyseerd wordt, neemt oude ketterijen over die herhaaldelijk veroordeeld zijn door het leergezag, en gaat nog verder in het werk van zelfvernietiging waar Paulus VI het over had. Daarom dwingt de liefde voor de Kerk, de heilige hiërarchie en de christelijke beschaving de TFP's en zusterorganisaties om de dwingende plicht te vervullen om de dwalingen van deze synodale hervorming aan de kaak te stellen."

Lees meer en ontdek hoe je het synodeboek in PDF in 7 talen kunt downloaden

Maak deel uit van deze kruistocht voor morele waarden!

TFP Student Action Europe is de studentenafdeling van de Europese TFP (Traditie, Familie, Privé-eigendom). Door te netwerken met duizenden bezorgde studenten en ouders verdedigt TFP Student Action traditionele morele waarden op universiteitscampussen, scholen en op straat, in direct contact met het publiek. Meedoen? Ga naar hier!

Dit artikel verscheen eerder op tfpstudentactioneurope.org.

Laatst bijgewerkt: 22 september 2023 07:58

Doneer