Onderzoek wijst altijd naar het huwelijk als weg naar stabiele toekomst

Het huwelijk brengt vreugde, maar vergt voorbereiding en onderhoud.

Onderzoek wijst altijd naar het huwelijk als weg naar stabiele toekomst

THEMA'S:

Moderne activisten voor zogenaamde gelijkheid lijken onophoudelijk bezig om het instituut en het sacrament van het huwelijk op elk punt te ondermijnen. Deze subversieve actie versnelt echter de ondergang van de maatschappij waarin zij leven. Talrijke studies tonen aan hoe destructief een aanval op het huwelijk kan zijn. Het overweldigende bewijs is dat het huwelijk essentieel is voor een goed functionerende samenleving.

Voordelen van huwelijk zijn enorm

Jarenlang hebben gezinsactivisten consequent gewaarschuwd voor de absolute noodzaak het huwelijk te beschermen ten behoeve van de samenleving. De voordelen zijn enorm. Met een huwelijk zijn gezinnen gelukkiger en stabieler. Zulke gezinnen brengen financiële voordelen voor de samenleving en gemeenschappen. De komst van de pro-anticonceptie en pro-lhbt generatie heeft deze waarschuwingen nog dringender gemaakt.

Nieuw onderzoek

In een nieuwe studie van het Institute for Family Studies (IFS) wordt gewezen op de fundamentele en cruciale rol van het huwelijk voor de toekomst van de samenleving. De alom gepromote opvatting dat "het destigmatiseren van buitenechtelijke kinderen en het deprioriteren van het huwelijk" de samenleving ten goede zal komen, wordt in twijfel getrokken.

Nederland heeft nood aan een Nationaal Actieplan tegen Pornografie!

Huwelijk en voortplanting nauw verbonden

Het IFS vat de bevindingen van het rapport samen en schrijft dat het verband tussen huwelijk en vruchtbaarheid - en dus tussen het huwelijk en de fysieke continuïteit van de mensheid - niet kan worden opgeheven. "Huwelijksgedrag blijft nauw verbonden met vruchtbaarheidsgedrag, zozeer zelfs dat het vrijwel onmogelijk is het huwelijk of de vruchtbaarheid alleen te bevorderen zonder ook het andere te beïnvloeden", schreef het IFS.

Van uitstel komt afstel

Het IFS erkende dat de gebundelde gegevens soms moeilijk te kwantificeren zijn en merkte op dat "causale verbanden tussen huwelijk en vruchtbaarheid complex en bidirectioneel zijn, maar ontegenzeggelijk belangrijk. Naarmate het huwelijk wordt opgegeven of uitgesteld, wordt ook het krijgen van kinderen uitgesteld."

Buitenechtelijke kinderen

De auteurs van de IFS-studie merkten goed op dat velen in de moderne samenleving proberen de noodzaak van het huwelijk in diskrediet te brengen en aldus aandringen op het wijdverbreide "buitenechtelijke kinderen krijgen". Dit moderne argument is gebaseerd op de opvatting dat "het huwelijk kan worden gescheiden van het krijgen en opvoeden van kinderen," schreef het IFS.

Lees ook: De beste voordelen van het huwelijk zijn niet financieel

Verwijs het huwelijk niet naar de geschiedenisboeken

Niettemin stelden de auteurs van de studie, verwijzend naar onderzoek van het IFS, dat het huwelijk niet naar de geschiedenisboeken moet worden verwezen, zoals veel moderne anti-gezinsactivisten lijken te willen. In plaats daarvan schreef het IFS dat "het verband tussen de geformaliseerde, stabiele paarband van volwassenen en de menselijke voortplanting robuust blijft. En volgens sommige metingen is het zelfs sterker dan in het verleden".

Huwelijk heeft effect op gehele samenleving

Een ander argument van anti-huwelijksactivisten is dat een nieuwe definitie van het huwelijk leidt tot meer persoonlijke vrijheid - zoals de keuze om te "trouwen" met iemand van hetzelfde geslacht. Het resultaat is een meer "inclusieve" en dus meer welvarende samenleving. Dergelijke activisten beweren vaak dat het huwelijk een privé-aangelegenheid is en dat het al dan niet trouwen van een man of vrouw dus geen effect heeft op de samenleving als geheel. Dergelijke activisten stellen bovendien dat het "huwelijk" van twee mensen van hetzelfde geslacht geen negatieve gevolgen heeft voor de samenleving.

Stabiel huwelijk voorkomt armoede

Maar opnieuw spreekt de academische consensus de gebreken van dergelijke moderne retoriek tegen en legt ze bloot. Het IFS haalt een lange geschiedenis aan van studies die het traditionele gezin ondersteunen. Zo onderzocht een rapport uit 2013 van de Heritage Foundation de schade die huwelijksbreuk heeft op de samenleving. Het toonde ook aan hoe een stabiel huwelijk tussen een moeder en een vader veel meer kans biedt om kinderen voort te brengen die niet in armoede vervallen. "Erkenning van het huwelijk dient de doelstellingen van een beperkte overheid effectiever, minder indringend en tegen lagere kosten dan het opruimen van de brokstukken van een verbrijzelde huwelijkscultuur", aldus het rapport.

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

229 miljard kosten door uiteenvallen huwelijken

Het IFS verwees ook naar een studie van het Brookings Institution uit 1999. Daarin werd vastgesteld dat het uiteenvallen van het huwelijk tussen 1970 en 1996 leidde tot ongeveer 229 miljard dollar aan uitgaven voor welzijnszorg. Een studie uit 2008 van het Institute for American Values vond dat de meer recente kosten voor de belastingbetaler in verband met echtscheiding en ongehuwd kinderen krijgen "ten minste $112 miljard per jaar bedragen, of meer dan $1 biljoen per decennium".

'Eenoudergezinnen'

Kinderen lijden het meest onder ofwel eenouder-"gezinnen" of huwelijksbreuken, een feit dat het belang van het huwelijk voor de samenleving kwantificeerbaar maakt. Een studie van Princeton University uit 2015 vatte de consensus over het onderwerp kort samen door te stellen dat "reams of social science and medical research convincingly show that children who are raised by their married, biological parents enjoy better physical, cognitive and emotional outcomes, on average, than children who are raised in other circumstances."

Wie opgroeit buiten het gezin, heeft meer problemen

"Kinderen die opgroeien buiten een intact, twee-ouder getrouwd gezin hebben meer kans op psychologische en sociale problemen, en minder kans op het verwerven van onderwijs," las het onderzoek. De Princeton-studie, die dit punt verder uitdiept, merkt op dat de schade niet beperkt blijft tot kinderen alleen, en stelt dat "volwassenen minder kans hebben om emotioneel, lichamelijk en economisch te gedijen buiten het huwelijk".

Lees ook: Hoe een gezin de hand van de Voorzienigheid ervoer te midden van een tragedie

Echtscheiding is een dure aangelegenheid

De hierboven genoemde studies verwezen naar de hoge financiële kosten als gevolg van het ontbreken van stabiele huwelijken en echtscheidingen. Deze cijfers hadden echter niet alleen betrekking op de echtscheidingsprocedure zelf en de onmiddellijke gevolgen daarvan, maar ook op de lange lijst van gevolgen voor kinderen, zoals hoge criminaliteitscijfers, drugsmisbruik, daling van het onderwijsniveau of kindermisbruik in zijn verschillende vormen.

Beleidsmakers moeten oog hebben voor het huwelijk

Terwijl linkse activisten luidkeels de herdefinitie en herstructurering van het huwelijk eisen, hebben degenen die de samenleving verdedigen tegengestelde voorstellen gedaan om het huwelijksleven te bevorderen. Het Institute for Family Studies drong er bij beleidsmakers op aan "voorzichtig te zijn met beleid dat van invloed is op het huwelijk" als wetgevers willen kijken naar de voortzetting van de vruchtbaarheid en de toekomst van de samenleving.

Vruchtbaarheid

"Het huwelijk is nog steeds van belang voor de vruchtbaarheid", voegde het IFS eraan toe. Het IFS merkte op dat "zeldzame of uitgestelde" huwelijken leiden tot uitstel en "afname" van de vruchtbaarheid en waarschuwde dat "beleidsmakers dwaas zouden zijn te geloven dat de vruchtbaarheid kan worden verhoogd door het huwelijk te deprioriteren en te rekenen op niet-huwelijkse vruchtbaarheid".

Bescherm kinderen tegen seksuele indoctrinatie door COC!

Overheid, versterk en bevorder het huwelijk

Andere gezinsverdedigers richtten zich op de financiële voordelen van het huwelijk voor de samenleving en de economie. Het Institute for American Values beval overheden en lokale gemeenschappen aan om meer inspanningen te leveren om het huwelijk te bevorderen en te "versterken". Volgens de denktank hoeft dergelijk beleid niet baanbrekend te zijn, want "zelfs een zeer kleine toename van het aantal stabiele huwelijken als gevolg van overheidsprogramma's of inspanningen van de gemeenschap om het huwelijk te versterken, zou resulteren in zeer grote besparingen voor de belastingbetaler." De studie gaf voorbeelden van gezinsbeleid dat de economie ondersteunt. Als een federaal huwelijksinitiatief erin slaagt "de gezinsversnippering met slechts 1 procent te verminderen, zullen de Amerikaanse belastingbetalers elk jaar naar schatting 1,1 miljard dollar besparen".

Moderne cultuur bagatelliseert huwelijk en gezin

Door het gekaapte woord "liefde" te gebruiken, promoten liberalen en anti-gezinsactivisten perversies van het huwelijk en het gezin onder het mom van een meer gastvrije, ondersteunende en welvarende samenleving. Het huwelijksleven wordt afgeschilderd als een ongewenste plicht. Toewijding aan het gezinsleven wordt gebagatelliseerd ten gunste van de hedendaagse relatiecultuur.

Lees ook: Paarse Vrijdag: steeds meer ouders houden hun kinderen weg van lhbt-propaganda

Academisch onderzoek toont consequent beeld

Echter, de gepassioneerde argumenten van de anti-gezinsbeweging gaan altijd voorbij aan wat "de wetenschap" zegt. Academisch onderzoek toont consequent aan dat het huwelijk en het gezinsleven positieve krachten zijn voor de samenleving. Studies tonen ook aan dat het huwelijk de fysieke toekomst van de mensheid verzekert doordat het de meest stabiele en zekere manier is om voor de volgende generatie te zorgen. Bovendien vormen stabiele gezinnen de achtergrond voor een goed functionerende en economisch welvarende samenleving.

Echt privilege is niet huidskleur, maar gezin

Zoals de pro-life en pro-gezinsactivist Jonathon Van Maren stelt: "Elk stukje data dat we hebben geeft aan dat de progressieven het mis hebben - het ware kenmerk van "privilege" heeft niets te maken met pigmentatie en alles met het hebben van een moeder en vader die bij elkaar bleven en voor je zorgden. Als je dat had, had je een voorsprong. Onze samenleving vergeet die waarheid op eigen risico, en de resultaten zijn duidelijk voor iedereen met ogen."

Dit artikel verscheen eerder op tfp.org.

Laatst bijgewerkt: 16 december 2022 11:42

Doneer