‘Nieuw WHO pandemieverdrag drijft abortus en transgenderisme door’

Congreslid Chris Smith luidt de noodklok met een alarmerende analyse van de machtsgreep die de Wereldgezondheidsorganisatie door middel van het nieuwe Pandemieverdrag wil uitvoeren. (Foto via Flickr, CC BY-SA 2.0 Deed )

‘Nieuw WHO pandemieverdrag drijft abortus en transgenderisme door’

THEMA'S:

Leden van het Amerikaanse Congres laten een waarschuwing uitgaan dat het voorgestelde Pandemieverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de macht over naties zal overdragen aan zelfbenoemde globalisten. Maar ook zal het abortus en transgenderbehandelingen promoveren tot ‘essentiële gezondheidsdiensten’.

Machtsgreep naar Chinees model

De machtsoverdracht zou zich voltrekken wanneer de WHO naar eigen goeddunken een "noodsituatie op gezondheidsgebied" zou uitroepen, iets waartoe het nieuwe verdrag haar machtigt. Juridische experts spreken van een machtsgreep die gemodelleerd is naar het totalitaire communistische regime van China.

Pandemieverdrag neemt macht over

Een klein gezelschap van linkse globalisten kan zich door middel van het Pandemieverdrag de controle toe-eigenen over alle basisfuncties van een vrije samenleving, op grond van een wettelijk bindende overeenkomst. Een dergelijk overeenkomst mag niet over de hoofden van burgers heen door diplomaten worden gesloten, maar heeft de democratische bekrachtiging door een parlement nodig.

Volg GIG op Telegram

Verstrekkende bevoegdheden over lidstaten

Volgens experts vormt het verdrag een grote bedreiging voor de individuele vrijheid, de nationale soevereiniteit en de heiligheid van het leven. In het geval van een nieuwe "gezondheidscrisis" of "wereldwijde pandemie" zou het voorgestelde verdrag de WHO verstrekkende bevoegdheden over de lidstaten geven met betrekking tot die vermeende crisis of pandemie.

'Gezondheid’ van planeet en klimaat

De criteria voor zo'n "gezondheidscrisis" zijn in het ontwerpverdrag sterk uitgebreid en omvatten mogelijk ook de ‘gezondheid’ van de planeet of het klimaat, evenals welke ‘crisis’ dan ook die wordt uitgeroepen vanwege beperkingen op ‘medische’ handelingen die door de WHO als "essentiële gezondheidszorg" worden beschouwd, zoals abortus en chirurgische ‘transgender’ operaties.

Abortus ‘essentiële gezondheidsdienst’

Het Amerikaanse congreslid Chris Smith legt uit dat "artikel 6 van het verdrag oproept tot de ‘ononderbroken levering van... essentiële gezondheidsdiensten’, wat abortus op verzoek inhoudt.” Er is hier absoluut geen sprake van dubbelzinnigheid, aldus Smith. “Abortus is opgenomen in de lijst van essentiële gezondheidszorgdiensten die de WHO in 2020 publiceerde in het kielzog van COVID-19, ondanks het feit dat een meerderheid van de landen abortus beperkt en reguleert."

Petitie NPO Pim Lammers

WHO ziet abortus als mensenrecht

Paragraaf 13 van het Pandemieverdrag benadrukt de noodzaak om prioriteit te geven aan 'billijkheid en respect voor mensenrechten', maar Smith wijst erop dat op 25 november 2021 de WHO duidelijk heeft uitgesproken dat de organisatie ook het doden van ongeboren kinderen door abortus als een mensenrecht beschouwt.

WHO begunstigt abortusorganisaties

Bovendien heeft de WHO begin dit jaar de wereldomspannende abortusgigant en promotor International Planned Parenthood Federation de status van 'officiële betrekkingen met de WHO' verleend. In augustus 2023 ondertekende de directeur-generaal van de WHO een Memorandum of Understanding (MOU) met het Europees Parlementair Forum voor Seksuele en Reproductieve Rechten (abortuslobby binnen het Europees Parlement) om wetten en beleid te bevorderen volgens de richtlijnen van de WHO.

WHO wil abortus tot geboorte

En wat zijn dat? Smith: “WHO's wet- en beleidsrichtlijnen over abortus - Towards a supportive law and policy environment for quality abortion care: evidence brief - een aanvulling op de WHO Abortion Care Guideline, stelt acties voor "om een stimulerende omgeving te creëren" voor abortus en streeft naar het ongedaan maken van wetten die abortus reguleren of beperken, inclusief wachttijden, kennisgeving aan de ouders, gewetensbezwaren en elke zwangerschapsleeftijdsgrens – De WHO promoot nu wetten om abortus voor alle negen maanden te legaliseren!”

WHO steunt abortuslobbys

Smith verwacht dat de Raad van Bestuur van de WHO in mei zal stemmen om opnieuw aan een abortusbevorderende organisatie - het Centre for Reproductive Rights in New York - de status van 'officiële betrekkingen met de WHO' te geven. Dit is een organisatie die, net als de WHO zelf, lobbyt voor wetswijzigingen en jurisprudentie gebruikt om abortus op verzoek tot aan de geboorte te promoten.

‘WHO wil abortus algemeen opleggen’

Begin dit jaar hebben 33 pro-life organisaties een door C-FAM geschreven brief aan het bestuur van de WHO ondertekend waarin zij erop aandringen te voorkomen dat de WHO een officiële relatie aangaat met dit Centre for Reproductive Rights. C-Fam heeft eerder al gewaarschuwd voor de uitdrukkelijke intentie van de WHO om abortus op te leggen aan alle lidstaten die aan het voorgestelde Pandemieverdrag meedoen.

‘WHO steeds abortusextremistischer’

Zoals C-Fam het stelt: “De WHO heeft een steeds extremer standpunt ingenomen over abortus, en onlangs een richtlijn vrijgegeven die oproept tot de afschaffing van alle wettelijke beperkingen op abortus en probeert het recht van zorgverleners te beknotten om uit gewetensbezwaar af te zien van het verstrekken van of hulp bij abortussen.

Steun Benny in de rechtszaak tegen zijn ontslag

Promotie abortuspil

Vanaf het begin van de COVID-19 pandemie heeft de WHO het standpunt volgehouden dat abortus een essentiële dienst zou zijn en drong er uiteindelijk bij de landen op aan om de abortusvoorschriften te versoepelen en de uitbreiding van mogelijkheden te overwegen om de abortuspil te leveren.

Abortuspil als ‘oplossing’ bij pandemie

De WHO borduurde vervolgens door op deze aanbeveling in haar abortusrichtlijn van 2022, door deze voor het eerst uit te breiden naar andere contexten dan spoedeisende hulp en door expliciet te verwijzen naar de manier waarop ‘afstandsgeneeskunde’ zou hebben "geholpen om de toegang tot abortus- en gezinsplanningsdiensten tijdens de pandemie van COVID-19 te ondersteunen". Dit verwijst naar de verspreiding van de abortuspil.

WHO ziet overal ‘recht op abortus’ in

Smith: “Gezien het feit dat de WHO met haar interpretaties een vermeend recht op abortus weet te halen uit de tekst van bijna elk bindend mensenrechtenverdrag van de VN, ondanks het feit dat geen van de moeizaam tot stand gekomen teksten de kwestie überhaupt noemt, kan ervan worden uitgegaan dat de organisatie het pandemieakkoord zal gebruiken om abortus op te leggen aan landen die zich eraan moeten houden.”

Teken tegen de Week van de Lentekriebels

Oproep aan Vaticaan

Tegenover de website LifeSiteNews noemde Smith de WHO "de belangrijkste promotor van abortus in de hele wereld". Hij roept het Vaticaan op om zich "krachtig" te verzetten tegen het verdrag vanwege de abortusagenda, en zegt dat "een integrale inspanning" nodig is om te voorkomen dat het verdrag doorgang vindt.

WHO drukte met verdrag transgenderisme door

Smith zei ook dat de bepalingen van het verdrag die abortus als "essentiële gezondheidszorg" indelen, gemakkelijk gebruikt kunnen worden door de WHO om transgenderideologieën door te drukken en om medische mandaten op te leggen voor de chirurgische verminking en chemische sterilisatie van minderjarigen die willen "veranderen", ongeacht de wetten van lidstaten die dit in de weg staan.

WHO-censuur van ‘desinformatie’

Ook bestaat er bezorgdheid dat het voorgestelde verdrag de linkse globalisten aan het hoofd van de WHO de macht zal geven om alles te censureren wat zij naar willekeur beschouwen als online "desinformatie" over wat er ook uitgeroepen mag worden tot "gezondheidscrisis". Opnieuw is de COVID-crisis hier het waarschuwende voorbeeld.

Bestel gratis: Genderboek

Verraderlijke verdragsclausule

Smith wijst ook op een verraderlijke clausule die lidstaten zou verbieden om voorbehoud te maken bij de voorwaarden van het verdrag, dat hen dus gezamenlijk volledig zou binden: "Naties, inclusief de VS, worden door het ontwerp-pandemieverdrag uitgesloten van het maken van voorbehoud wanneer zij ratificatie overwegen met betrekking tot enig aspect van de overeenkomst. Artikel 26: “Er mogen geen voorbehouden worden gemaakt bij het pandemieverdrag van de WHO.” Een dergelijke clausule is in strijd met de grondwet van veel staten.

Eindstemming op 27 mei

De WHO heeft de deadline van 27 januari gemist voor het indienen van een definitief ontwerp van bepalingen, dat lidstaten zouden kunnen bestuderen en te bespreken, maar houdt niettemin vast aan de datum van 27 mei voor de eindstemming over wat een document lijkt te zijn dat de indruk maakt voortdurend veranderd te blijven worden.

Laatst bijgewerkt: 27 maart 2024 09:07

Doneer