Nationaal actieplan van Rutte IV voert globalistische seksuele agenda door

Hier is het Rutte IV met het ‘nationale actieplan’ om te doen: het verder uitrollen van de Comprehensive Sexuality Education, de globalistische VN-agenda van seksuele indoctrinatie die op veel Nederlandse scholen nu al maatgevend is.

Nationaal actieplan van Rutte IV voert globalistische seksuele agenda door

THEMA'S:

“Een cultuurverandering is noodzakelijk om de hardnekkige problematiek van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld daadkrachtig aan te pakken.” Zo begint de Kamerbrief van minister Dijkgraaf (OCW) en minister Van Gennip (SZW) over de invulling van het ‘nationaal actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld’.

Kuisheid en zelfbeheersing ontbreken

Een mooi begin, want ieder fatsoenlijk mens steunt natuurlijk “het aanpakken van seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld”, maar ieder fatsoenlijk mens kent ook de enige remedie daartegen: de deugden van kuisheid en zelfbeheersing, die geworteld staan in een juiste visie op vrijheid en seksualiteit. Dit elementaire uitgangspunt van tweeduizend jaar christelijke beschaving ontbreekt echter volledig in het regeringsstuk. De woorden kuisheid, zelfbeheersing of beschaving (laat staan christelijke) komen in het hele stuk zelfs niet voor. Dit terwijl minister Karien van Gennip nominaal katholiek is en tot het CDA behoort.

Onderwijs blijft niet buiten schot

Gezien het aantal afzenders van de brief, wil het kabinet het nationale actieplan breed inzetten. Dijkgraaf en Van Gennip spreken namelijk ook namens de minister van Justitie en Veiligheid (JenV), de minister voor Rechtsbescherming, de minister voor Langdurige Zorg en Sport, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het onderwijs zal dus zeker niet blijven schot blijven. Ook onder makkelijk beïnvloedbare kinderen zal dit ambitieuze actieplan dus uitgerold worden.

Niet werkelijk geïnteresseerd in misbruikslachtoffers

Het wordt helaas al snel duidelijk dat de bewindslieden met hun aanpak van seksueel overschrijdend gedrag – een werkelijk bestaand en te bestrijden kwaad – het probleem niet zozeer willen oplossen als wel aangrijpen als een kans om door middel van “wet en regelgeving” de bevolking een ‘woke’ seksuele moraal op te leggen, die haaks staat op de echte en traditionele. De interesse voor de slachtoffers is daarbij slechts een retorisch middel, geen echte menselijke interesse, omdat men ook niet in een werkelijke bestrijding van het kwaad en voorkoming van slachtoffers geïnteresseerd is.

Zelfbevrediging voor zuigelingen

Waar het om gaat is de verspreiding van de seksuele moraal die uitgedragen wordt door globalistische entiteiten als de Wereldgezondheidsorganisatie en andere onderdelen van de Verenigde Naties. Van bovenaf – in Nederland doorgezet door ‘seksueel kenniscentrum’ Rutgers – adviseren die in alle ernst kinderen al op zuigelingenleeftijd te onderwijzen in het zichzelf seksueel bevredigen want blijkbaar kun je daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Zou een dergelijke moraal – die van zichzelf al seksueel grensoverschrijdend is – in plaats van de oplossing niet veel eerder de oorzaak zijn van de groeiende stroom aan zedendelicten in de samenleving? En van die moraal wil de regering nu dus ook nog een ‘nationaal actieplan’ maken.

Omvorming van de samenleving

Vooral de middelen waarmee het kabinet dat actieplan wil gaan doorzetten zijn verontrustend. “Vanuit een normerende rol zet het kabinet met de samenleving in op versteviging van wet en regelgeving, gerichte acties en het maatschappelijk gesprek.” Het kabinet verbeeldt zich dus de samenleving te moeten ‘normeren’. We weten al wat die normen zijn. Ze komen niet uit de samenleving, maar zijn het uitvloeisel van een weefsel van allemaal uit elkaar afgeleide supranationale verdragen (genoemd worden Verdrag van Lanzarote (2007), Istanbul (2011, pikant: Turkije is daar zelf inmiddels uitgestapt) en het IAO-verdrag 190) die net als de aangekondigde Richtlijn van de Europese Commissie over de hoofden van de bevolking heen worden vastgesteld en waar parlementen kritiekloos mee instemmen om vervolgens vanuit een veronderstelde ‘consensus’ daarmee de samenleving om te vormen, precies zoals dat hier gebeurt.

Bescherm kinderen tegen seksuele indoctrinatie door COC!

Genderstereotypering als vermeend probleem

In combinatie met de achteloze wijze waarop de Kamerbrief de ideologisch geladen term ‘genderstereotypering’ gebruikt, is dit verontrustend. Volgens de Kamerbrief vormt ‘genderstereotypering’ namelijk een ‘voedingsbodem voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld’. Strikt genomen echter maak je je al aan ‘gendersterotypering’ schuldig als je je dochtertje op haar verjaardag een pop geeft, en je zoontje een trein. In 2019 kwam toenmalig minister Van Engelshoven zelfs met een ‘wetenschappelijk’ rapport op de proppen over het vermeende probleem van genderstereotypering. Gezin in Gevaar onthulde toen dat ze dit zelf had besteld ter ondersteuning van haar beleid.

Kabinet wil achter de voordeur komen

Evengoed borduren haar opvolgers nu op dit rapport door. Wie overigens denkt dat het voorbeeld van pop en trein als genderstereotyperende kindercadeautjes gezocht is: het kabinet laat er geen twijfel over bestaan dat het zijn actieplan ook “aan keukentafels” wil doorzetten, dus achter de voordeur wil komen en er het privé-leven van de bevolking mee wil binnendringen. Als ‘aanjager’ daarvan is voor drie jaar Mariëtte Hamer aangesteld, als ‘onafhankelijke’ regeringscommissaris. “Uniek in de wereld”, kraait de Kamerbrief.

Christelijke identiteit wordt niet gegund

Voor een cultuurverandering die ‘genderstereotypering’ bestrijdt zodat “iedereen zich veilig voelt”, richt het actieplan zich met name op “de opgroeiende generatie, hun ouders en/of begeleiders en de professionals die met hen werken” waarbij in een voetnoot wordt opgemerkt: “Hierbij zijn we ons bewust van de grote verschillen tussen generaties en (sub)culturen die geadresseerd moeten worden.” Je vraagt je af waarop gedoeld wordt. Als het gaat om extreme, dwingende en onvrij makende geslachtelijke rolpatronen, dan kan er in het islamitische volksdeel nog wel het een en ander verbeterd worden. Denk aan boerka, eerwraak en genitale verminking.

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

Hoofddoekjes mogen wel, identiteitsverklaringen niet

In plaats daarvan zien we hoe overal – zelfs tot in het parlement - hoofddoekjes doordringen waarvan iedereen weet dat die een islamiserende boodschap uitzenden. Bij de politie wil men die zelfs onderdeel van het uniform maken. Het is echt ook goed mogelijk dat de voetnoot het niet zozeer op de islam, maar veeleer op de traditionele moraal van de christelijke gezindte en het christelijk onderwijs heeft gemunt, dat – in tegenstelling tot de islam - hoe langer hoe minder eigen identiteit wordt gegund. Bijvoorbeeld door de identiteitsverklaring te verbieden, waarmee christelijke scholen hun identiteit kunnen beschermen en in stand houden. Iets waarvoor met name linkse partijen veel warmer lopen dan om islamiseringstendenzen tegen te gaan.

Geactualiseerde kerndoelen moeten alles doordringen

Hoe dan ook, het ‘nationaal actieplan’ neemt zich uitdrukkelijk voor niemand buiten schot te laten. Het is moeilijk niet aan de WHO zelfbevredigings-richtlijn voor zuigelingen te denken, als het kabinet aan de Kamer schrijft: “Het is van belang om kinderen al op jonge leeftijd voor te lichten en om thuis en op school met hen in gesprek te gaan over relaties en seksualiteit.” Daarbij is het zaak, aldus de Kamerbrief, te “borgen” dat er “geactualiseerde kerndoelen seksuele vorming” komen die een “doorlopende leerlijn” moeten doordesemen.

Obscene en schadelijke schoolmaterialen

De enig mogelijke conclusie is dat Rutte IV bezig is, onder dekmantel van deernis met slachtoffers van seksueel misbruik, de globalistische integrale agenda van seksuele indoctrinatie te versnellen, die als Comprehensive Sexuality Education (CSE) door de organisaties van de Verenigde Naties is uitgevaardigd en gepromoot wordt en die ook naar onze scholen wordt doorgegeven. De internationaal befaamde onderzoeksters Judith Reisman en Gabriele Kuby hebben erop gewezen hoe obsceen en schadelijk de daarbij behorende materialen voor kinderen zijn, maar ook dat daar nauwelijks tegen wordt opgetreden. Integendeel, het ‘nationaal actieplan’ zal met het aanscherpen van de seksueel indoctrinerende ‘kerndoelen’ zowel de genderideologie als de ‘Uitgebreide Seksuele Vorming’ van de Verenigde Naties alleen maar bepalender voor het onderwijs maken, voor zover zij daar nu al niet maatgevend zijn.

Laatst bijgewerkt: 29 november 2023 17:16

Doneer