Kleinkinderen weghouden bij grootouders

Kleinkinderen weghouden bij grootouders

THEMA'S:

Veel ouder wordende en gepensioneerde mensen uiten diep ongeluk in hun relaties met kinderen en kleinkinderen.

Angstkreten

De diepte van dit ongeluk kwam onlangs tot uiting in een tweetal artikelen van de conservatieve opiniemaker Dennis Prager. In het eerste artikel beschrijft Prager een nachtmerrie. "Ouder na ouder belt mijn radioshow, vaak bijna in tranen, soms zelfs snikkend, en stort zijn hart uit over het feit dat hij alleen is op feestdagen, ondanks het feit dat hij kinderen en kleinkinderen heeft. In vrijwel alle gevallen is de ouder conservatief en het kind links."

Ontbrekende morele basis

Prager speculeert dat er drie redenen zijn voor deze harteloosheid. De eerste is dat toegewijde linkse mensen waarschijnlijk geen absolute morele code erkennen, zoals die van het Vierde Gebod - "Eer uw vader en uw moeder, zoals Jahweh, uw God, u bevolen heeft, opdat gij lang moogt blijven leven, en het u goed moge gaan in het land, dat Jahweh, uw God, u zal schenken." (Deuteronomium 5:16)

NPO, stop met het seksualiseren van kleine kinderen!

Ideologie gaat boven gezinsverplichtingen

De tweede reden houdt verband met de eerste. Een gevolg van een leven gewijd aan seculiere belangen is het gebrek aan geweten. De linkse toewijding aan "sociale rechtvaardigheid" verdringt elke innerlijke stem die waarschuwt dat het weghouden van kinderen bij grootouders zeer onrechtvaardig is voor beiden.

Scholen breken met gezinsverband

Tenslotte denkt Prager dat de universiteiten een aanzienlijk negatief effect hebben op de ouder-kindrelatie. Hij stelt dat vier jaar linkse indoctrinatie een wig drijft die voor de ouder moeilijk, misschien wel onmogelijk, te verwijderen is. De laatste regel is aangrijpend. "Voor links is het een ernstige zonde om de aarde te misbruiken. Niet de ouders."

Gemengde reacties

Een vervolg op dit artikel bespreekt de reacties op het oorspronkelijke stuk. Sommige kwamen van conservatieve ouders, die het grotendeels eens waren met de stellingen van Prager. Op linkse sites verschenen echter ook verschillende venijnige reacties, waaronder de twee hieronder.

Kinderen 'beschermen' tegen conservatieve grootouders

"Er is geen greintje tolerantie in conservatieve kringen. Tolereer de intolerantie is wat je vraagt, en dat doen we niet." En: "Waarom zou je vrijwillig mensen met gevaarlijke opvattingen in je huis uitnodigen? Dat geldt vooral als je kinderen hebt. Ouders willen hun kinderen beschermen, en dat kan betekenen dat ze beschermd worden tegen het 'sprookjesgeloof' van hun grootouders."

Lees ook: Waarom je moet weten wat een gezin is voordat je gezinnen kunt helpen

De intoleranten acteren tolerantie

Niemand hoeft zich te verbazen over de intolerantie van de zogenaamde toleranten. Degenen die het meest geneigd zijn respect voor hun opvattingen te eisen, zijn vaak het minst geneigd zelf zulke consideratie te tonen.

Een deel van de natuurwet

De relatie tussen ouders en kinderen is - na de relatie met God en tussen echtgenoten - de meest fundamentele. Zoals met alle relaties in deze zondige en decadente wereld, worden veel ouder-kindrelaties verbroken. Soms ligt de fout bij de ouders en soms bij de kinderen. Vaak uiten deze verbroken relaties zich in rebellie. De woke-woordenschat van "onderdrukking" en "sociale rechtvaardigheid" zijn slechts nieuwe wapens.

Natuurwet

Zowel kinder- als ouderliefde zijn functies van de natuurwet, geldig voor alle tijden en alle mensen, zelfs voor hen die nooit aan de christelijke leer zijn blootgesteld. Maar voordat we verder gaan, is het zinvol de verplichtingen te beschrijven die de Heilige Moederkerk aan volwassen kinderen oplegt.

Strijd mee! Voor de toekomst van uw kinderen

Wat betekent het om je ouders te eren?

De Catechismus van het Concilie van Trente zet uiteen hoeveel respect kinderen hun ouders verschuldigd zijn:

"Vaders zijn als het ware beelden van de onsterfelijke God. In hen zien wij een beeld van onze eigen oorsprong; van hen hebben wij het bestaan ontvangen, God heeft hen gebruikt om ons een ziel en verstand in te brengen, door hen zijn wij tot de sacramenten geleid, in onze godsdienst onderwezen, in goed gedrag en heiligheid geschoold, en in burgerlijke en menselijke kennis opgeleid."

"De naam moeder wordt in dit gebod genoemd, om ons te herinneren aan haar voordelen en aanspraken ten opzichte van ons, aan de zorg en bezorgdheid waarmee zij ons droeg, en aan de pijn en moeite waarmee zij ons baarde en opvoedde."

"De eer die kinderen geboden wordt aan hun ouders te bewijzen moet het spontane aanbod zijn van oprechte en plichtsgetrouwe liefde. Dit is niets meer dan hun verdienste, aangezien zij uit liefde voor ons niet terugdeinzen voor arbeid, inspanning en gevaar."

Natuurlijk zijn er ook verplichtingen voor de ouders.

"Zoals de wet van God kinderen opdraagt hun ouders te eren, te gehoorzamen en te respecteren, zo zijn er ook wederzijdse plichten die ouders aan hun kinderen verschuldigd zijn. De ouders zijn verplicht hun kinderen op te voeden in de kennis en de praktijk van de godsdienst, en hun de beste regels te geven voor de regeling van hun leven; zodat zij, onderwezen en getraind in de godsdienst, God heilig en voortdurend kunnen dienen."

De catechismus maakt geen melding van samenwonen met grootouders, wat in 1566 ongebruikelijk was. De gemiddelde levensverwachting in die tijd was minder dan vijfenveertig jaar.

Bescherm onze kinderen tegen porno. Teken voor een Nationaal Actieplan tegen Pornografie

Diepere redenen

Dus, hoe kan dit huidige gebrek aan respect voor iemands ouder(s) worden verklaard? Inderdaad, de drie redenen van Prager zijn een goed uitgangspunt, maar zo'n onnatuurlijke situatie moet wortels hebben die veel dieper gaan dan universitaire invloeden. Het ligt in een vorm van wederzijds egoïsme.

Familiebreuk geworteld in hedonisme

Helaas hebben of hadden veel moderne ouders onvolgroeide (soms onbestaande) relaties met hun eigen grootouders. Sinds de jaren zestig gingen veel mensen met pensioen rond de tijd dat hun kleinkinderen werden geboren. Veel van deze gepensioneerden offerden hun familie op om een "zon en plezier"-leven te zoeken in pensioneringsgemeenschappen in Florida of Arizona. Deze beslissingen beperkten hun interactie met hun kleinkinderen tot korte bezoekjes.

Lees ook: Waarom feministen zich bedreigd voelen door het gezin

Komst ouders gezien als hinderlijke formaliteit

Veel jonge ouders ervoeren de bezoeken van hun eigen ouders als hinderlijk - verplichtingen die het gewone leven verstoorden. Ze dwongen hun kinderen genegenheid te tonen voor een paar oudere volwassenen die ze nauwelijks kenden. Tussen de generaties werd de situatie nog ingewikkelder door de steeds vaker voorkomende echtscheidingen en nieuwe partners. Vakanties werden vaak een test van loyaliteit.

Hollywood leerde het conflictmodel aan

Zelfs kinderen met marginaal bevredigende relaties met hun grootouders zagen in films of televisieprogramma's complexe en belachelijke conflicten tussen de generaties. Op basis van dergelijke ervaringen zien deze kinderen, nu ze volwassen zijn en zelf kinderen hebben, weinig reden om deze ongemakkelijke situaties te bestendigen. De politieke verschillen maken deze situaties alleen maar erger.

Opoffering zal wonden doen helen

Zoals bij de meeste familiebanden ligt de oplossing in opoffering. De precieze vorm van deze onbaatzuchtige daden zal variëren naargelang de omstandigheden. Ze zijn niet nieuw of ongewoon. Ze liggen allemaal in het beschermen van een van Gods meest gelukkige en essentiële geschenken aan de mensheid - het gezin.

Dit artikel verscheen eerder op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 24 februari 2023 12:28

Doneer