Homolobby ruikt kans: via Gomarus afrekenen met onderwijsvrijheid

NRC Handelsblad opende de perscampagne tegen de christelijke Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem, maar andere media sprongen er enthousiast op in. (Screenshot WNL Vandaag)

Homolobby ruikt kans: via Gomarus afrekenen met onderwijsvrijheid

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de christelijke scholengemeenschap Gomarus in Gorinchem. Dit gebeurt na aangifte door de Onderwijsinspectie. Deze meent op grond van een eigen rapport dat deze school zich schuldig maakt aan discriminatie van leerlingen op grond van homoseksuele ‘geaardheid’.

‘Discriminatie’

De Gomarus heeft als beleid om ouders van leerlingen met een op school gebleken homoseksuele relatie daarover in te lichten. Dat is in overeenstemming met een beleidsnotitie uit 2013 van de school. De reden dat het OM hierin ‘discriminatie’ vermoedt, is dat ouders van leerlingen met een normale relatie of verkering niet actief door de school worden ingelicht.

Parodie van recht

Discriminatie? Hier zien we wat er gebeurt als de positieve recht niet meer beantwoordt aan de natuurwet en de goddelijke wet: er ontstaat een parodie van het recht. Dat een school tegennatuurlijke en dus ongewenste relaties van een leerling bij diens ouders meldt, is niet meer dan normaal. Welke ouder wil nu dat zijn kind zich homoseksueel ontwikkelt?

Natuurlijk fenomeen

Hoe dan ook, elke christelijke school die, gedekt door artikel 23 Grondwet van de onderwijsvrijheid, ook maar enigszins wil vasthouden aan haar identiteit, zal zich gedwongen voelen contact met de ouders op te nemen wanneer een leerling homoseksuele relaties blijkt te ontwikkelen. Homoseksualiteit is iets wezenlijk anders dan het natuurlijke fenomeen dat jongens en meisjes zich tot elkaar aangetrokken voelen. Onderscheid is dus gerechtvaardigd.

Sluitstuk journalistieke campagne

Uiteraard ligt het strikt juridisch thans niet meer zo: de homolobby is erin geslaagd de wetgeving naar zijn hand te zetten en te perverteren. Met de inlassing van “seksuele gerichtheid” als strafbare discriminatie dreigt binnenkort zelfs artikel 1 Grondwet te worden aangepast. De media ondersteunen dit. Ook het strafrechtelijk onderzoek tegen de Gomarus scholengemeenschap komt niet uit de lucht vallen, maar is het sluitstuk van een journalistieke campagne die door de NRC Handelsblad dit voorjaar is ingezet.

Onderzoeksjournaliste

Onder de kop School duwt kinderen ongevraagd uit de kast meldde NRC Handelsblad in het zaterdagnummer van 27 maart dat de Gomarus contact opneemt met ouders als hun zoon of dochter homoseksuele neigingen vertoont. Maar de krant trekt de zaak meteen al breder. De schrijfster van het artikel, onderzoeksjournaliste Esther Rosenberg, ‘ontdekte’ namelijk dat de school óók tegen voorbehoedsmiddelen is, tegen voorhuwelijkse seksualiteit en dat zij de man als hoofd van het gezin beschouwt.

Bescherm onze kinderen tegen porno. Teken voor een Nationaal Actieplan tegen Pornografie

‘Zonde tegen natuur’

Maar het vreselijkst van alles vindt NRC Handelsblad uiteraard dat de school het waagt het "praktiseren van homoseksualiteit een zonde tegen de natuur" te noemen en "een gruwel in de ogen van God". Het Gomarus doet daarmee echter niets anders dan zijn leerlingen de christelijke moraal bijbrengen. De moraal van tweeduizend jaar christelijke beschaving.

Kinderrechtenverdrag

Na het openingsschot in maart blijft NRC Handelblad de negatieve publiciteit tegen de Gomarus aanwakkeren. Andere media springen daar enthousiast op in. Ook Kinderombudsvrouw Magrite Kalverboer laat zich horen. Zij noemt de behandeling van homoseksuele leerlingen door de Gomarus "een grove schending van hun rechten", zoals het Kinderrechtenverdrag die formuleert. Uiteraard kan zij haar mening uitgebreid kwijt in NRC Handelsblad.

Retorisch

Dezelfde krant vraagt zich in een hoofdredactioneel commentaar (‘Orthodoxie verwijdert zich van seculiere samenleving’) retorisch af of de staat hier niet moet ingrijpen. Dat laat D66 zich geen twee keer zeggen: de onderwijsspecialist van de partij, Paul van Meenen, vraagt een Kamerdebat over de Gomarus aan. Dat zal echter pas na het zomerreces plaatsvinden.

Strijd mee! Voor de toekomst van uw kinderen

Minister Slob

Gevolg gevend aan de oproep in NRC Handelsblad heeft de Onderwijsinspectie een kritisch rapport over de Gomarus opgesteld. De school ziet de bui hangen en tracht met een kort geding de publicatie hiervan tegen te houden. Minister Slob heeft de school dan al laten vallen door de kwestie "volkomen onaanvaardbaar" te noemen en zijn "bewondering" uit te spreken voor homoseksueel gedrag vertonende leerlingen van de Gomarus.

Gelekt

Terwijl de zaak nog onder de rechter is, meldt NRC Handelsblad dat het melden van dergelijke leerlingen bij hun ouders geen incidenten zijn geweest, maar het gevolg van een beleidslijn van de school, die zwart op wit staat. Blijkbaar is er vanuit de Onderwijsinspectie naar de krant gelekt. Als de Gomarus het kort geding tegen de Onderwijsinspectie verloren heeft, wordt het inspectierapport op 7 september vrijgegeven.

Strafrechtelijk onderzoek

Daarmee legt de Onderwijsinspectie feitelijk de bal voor het OM op de stip. Tien dagen later laat het Openbaar Ministerie weten dat het een strafrechtelijk onderzoek tegen de school begint. Ook de Onderwijsraad laat het christelijk onderwijs vallen. In een advies zegt die dat scholieren "te horen moeten krijgen dat homoseksuele handelingen breed geaccepteerd" en "toegestaan" zijn. Let op dat moeten.

Minister, stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

‘Onaangekondigd binnenvallen’

Op 30 september komt dan eindelijk het Kamerdebat over de Gomarus: D66 wil dat de Onderwijsinspectie voortaan "onaangekondigd" op christelijke scholen binnenvalt en in voorkomend geval direct aangifte doet: "Wat D66 betreft moet dit de standaardpraktijk worden." De SP bestaat het zelfs om de Gomarus te betichten van "gesubsidieerde kindermishandeling".

Verbod identiteitsverklaringen

Bij monde van SP'er Peter Kwint grijpt de partij de affaire aan om stemming te maken tegen identiteitsverklaringen. Sommige christelijke scholen laten ouders namelijk zo'n identiteitsverklaring tekenen om er zeker van te zijn dat zij zich achter het christelijk onderwijs van de school scharen. De SP spreekt er schande van dat dergelijke verklaringen stellen dat een "relatie voorbehouden is aan één man en één vrouw." U leest het goed: zelfs het onderwijzen van deze toch wel bijzonder vanzelfsprekende moraal willen de socialisten verbieden.

Voorsorteren op homoseksualiteit

Zelfs valt de SP over het voorschrift dat "leerlingen zich dienen te kleden naar hun geslacht." Een school zou dus niet meer mogen voorschrijven dat jongens jongenskleding en meisjes meisjekleding moeten dragen? Kennelijk dienen van de SP scholen - ook christelijke - alvast op homoseksualiteit en transgenderisme bij hun leerlingen voor te sorteren. De SP wil overigens sowieso van het toelatingsbeleid van christelijk onderwijs af, anders, zo dreigt Kwint "komt er een moment dat artikel 23 moet worden afgeschaft."

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

‘Ophefdebat’

Tegenover deze politieke dwingelandij komt de enige werkelijk rondborstige verdediging van het christelijk onderwijs wonderlijk genoeg van een niet-christelijke partij, namelijk de Partij voor de Vrijheid. PVV-onderwijsspecialist Harm Beertema haalt in het Tweede Kamerdebat ongenadig uit. Hij karakteriseert het debat terecht als een "ophefdebat":

‘Kopschoppen’

"Ophef over een misstand die er nu met de haren wordt bij gesleept om artikel 23 van de Grondwet onderuit te halen. Ophef om het christelijk onderwijs na te trappen. Het is kopschoppen." Volgens Beertema komt de campagne tegen Gomarus en het bijzonder onderwijs neer op het "nog eens flink natrappen" van "slachtoffers die toch al op de grond liggen".

‘Christelijk onderwijs afbreken’

Beertema stelt zijn eigen generatie van boomers aan de kaak, die voorheen "geen gelegenheid voorbij lieten gaan om het christendom belachelijk te maken, te bashen en te cancelen. En nu moet het karwei worden afgemaakt." De Gomarus-kwestie dient hun slechts tot aanleiding om het christelijk onderwijs af te breken in de hoop het vervolgens af te kunnen schaffen.

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Intimidatie

De vraag is intussen hoe sterk het OM staat, wanneer het na het strafrechtelijk onderzoek tot werkelijke vervolging zou overgaan van scholen zoals de Gomarus, die vasthouden aan de christelijke moraal. Het antwoord is: niet sterk. Vooralsnog beschermen zowel het Nederlands als het Europees recht de positie van christelijke scholen. Dat versterkt de indruk dat het ‘strafrechtelijk onderzoek’ vooral als intimidatie is bedoeld.

Schizofreen onderwijs

Prof. Renée van Schoonhoven van de Vrije Universiteit veroordeelt in gesprek met het Reformatorisch Dagblad, dat de overheid via school kinderen 'waarden' probeert op te dringen die kinderen van huis vreemd zijn. Behalve dat dit de onderwijsvrijheid uitholt, leidt het tot schizofreen onderwijs: "Je kunt kinderen niet op het ene moment voorhouden dat heteroseksualiteit de Bijbelse norm is en een uurtje laten zeggen dat kinderen zich moeten gedragen alsof ze bij wijze van spreken lid van D66 zijn", aldus Van Schoonhoven.

Nederland heeft nood aan een Nationaal Actieplan tegen Pornografie!

Hetze NRC Handelsblad

Volgens Van Schoonhoven is het de overheid niet geoorloofd te treden "in de klassieke vrijheden van gemeenschappen in ons land om zelf te bepalen op welke waarden en normen hun vereniging of gemeenschap is geënt." Dat neemt niet weg dat het perspectief voor het bijzonder onderwijs, zowel door de hetze van NRC Handelsblad, het beschadigende rapport van de Onderwijsinspectie als het aangekondigde strafrechtelijk onderzoek, er bepaald niet beter op is geworden. Als de Gomarus in een soort showproces D66-rechters treft - en die kans is groot - en veroordeeld wordt, staat het christelijk onderwijs voor de keus: óf zich aanpassen, zoals veel andere scholen al hebben gedaan, óf zichzelf opheffen.

‘Mooie woorden’

Afgezien daarvan, de groeiende onverdraagzaamheid voor voor andere opvattingen in de politiek leidt tot een steeds grilliger beleid vanuit Den Haag. ”De houding van de politiek is ongewis”, zegt Pieter Moens van de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) in het Reformatorisch Dagblad. “De ene dag is het de identiteitsverklaring, de andere dag het toelatingsbeleid; wat er volgt, weten we niet. Dat geeft zorg en wantrouwen.” Over de SP-motie tegen identiteitsverklaringen concludeert hij dat die duidelijk “uit onvrede” met de christelijke opvatting van huwelijk en seksualiteit is opgesteld. “Dat signaal doet afbreuk aan alle mooie woorden over onderwijsvrijheid die veel fracties in de Kamer in de mond nemen.”

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 4 mei 2022 13:47

Doneer