10 redenen waarom wij tegen het "homohuwelijk" moeten zijn

10 redenen waarom wij tegen het "homohuwelijk" moeten zijn

1. Het is niet het huwelijk

Iets ‘trouwen’ noemen maakt het nog geen huwelijk. Het huwelijk is altijd een verbond geweest tussen een man en een vrouw dat van nature is geordend naar de voortplanting en opvoeding van kinderen en naar de eenheid en het welzijn van de echtgenoten.

De pleitbezorgers van het "homohuwelijk" stellen iets heel anders voor. Zij stellen de vereniging voor tussen twee mannen of twee vrouwen. Dit ontkent de vanzelfsprekende biologische, fysiologische en psychologische verschillen tussen mannen en vrouwen die hun complementariteit in het huwelijk vinden. Het ontkent ook het specifieke primaire doel van het huwelijk: het voortbestaan van het menselijk ras en de opvoeding van de kinderen.

Twee totaal verschillende dingen kunnen niet als hetzelfde worden beschouwd.

2. Het schendt de natuurwet

Het huwelijk is niet zomaar een relatie tussen mensen. Het is een relatie die geworteld is in de menselijke natuur en dus beheerst wordt door het natuurrecht.

Het meest elementaire voorschrift van het natuurrecht is dat "het goede moet worden gedaan en nagestreefd, en het kwade moet worden vermeden". Door zijn natuurlijke rede kan de mens waarnemen wat moreel goed of slecht voor hem is. Zo kan hij het doel van elk van zijn daden kennen en weten hoe het moreel verkeerd is om de middelen die hem helpen om een daad te volbrengen om te zetten in het doel van de daad.

Elke situatie die het omzeilen van het doel van de seksuele daad institutionaliseert, schendt de natuurwet en de objectieve norm van de moraal.

De natuurwet is geworteld in de menselijke natuur en is universeel en onveranderlijk. Het geldt voor de hele mensheid, in gelijke mate. Het beveelt en verbiedt consequent, overal en altijd. De apostel Paulus heeft in de Brief aan de Romeinen geleerd dat de natuurwet in het hart van ieder mens is gegrift. (Rom. 2:14-15)

Nederland heeft nood aan een Nationaal Actieplan tegen Pornografie!

3. Het ontzegt een kind of een vader of een moeder

Het is in het belang van het kind dat hij wordt opgevoed onder de invloed van zijn natuurlijke vader en moeder. Deze regel wordt bevestigd door de evidente moeilijkheden waarmee de vele kinderen die wees zijn of worden opgevoed door een alleenstaande ouder, een familielid of een pleegouder, worden geconfronteerd.

De ongelukkige situatie van deze kinderen zal de norm zijn voor alle kinderen van een "homohuwelijk". Een kind van een "homohuwelijk" zal altijd beroofd worden van zijn natuurlijke moeder of vader. Hij zal noodzakelijkerwijs worden opgevoed door een partij die geen bloedverwantschap met hem heeft. Hij zal altijd verstoken blijven van een moeder of een vader als rolmodel.

Het "homohuwelijk" negeert het belang van het kind.

4. Het rechtvaardigt en promoot de homoseksuele levensstijl

In de naam van het “gezin” dient het "homohuwelijk" niet alleen om dergelijke verbintenissen te rechtvaardigen, maar de hele homoseksuele levenswijze in al zijn biseksuele en transgender-varianten.

De burgerlijke wetten structureren de principes van het leven van de mens in de maatschappij. Als zodanig spelen zij een zeer belangrijke en soms beslissende rol in het beïnvloeden van denk- en gedragspatronen. Ze geven het leven van de samenleving van buitenaf vorm, maar veranderen ook ieders perceptie en evaluatie van gedragsvormen ingrijpend.

Wettelijke erkenning van het "homohuwelijk" vertroebelt noodzakelijkerwijs bepaalde morele basiswaarden, devalueert het traditionele huwelijk en verzwakt de publieke moraal.

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

5. Het verandert een moraalfout in een burgerrecht

Homoseksuele activisten stellen dat het "homohuwelijk" een kwestie van burgerrechten is die vergelijkbaar is met de strijd voor rassengelijkheid in de jaren 1960.

Dit is onjuist.

Ten eerste, seksueel gedrag en ras zijn in wezen verschillende realiteiten. Een man en een vrouw die willen trouwen kunnen verschillend zijn in hun kenmerken: de ene kan zwart zijn, de andere blank; de ene rijk, de andere arm; of de ene lang, de andere kort. Geen van deze verschillen zijn onoverkomelijke obstakels voor het huwelijk. De twee individuen zijn nog steeds man en vrouw, en dus worden de eisen van de natuur gerespecteerd.

Het "homohuwelijk" staat tegenover de natuur. Twee individuen van hetzelfde geslacht, ongeacht hun ras, rijkdom, gestalte, eruditie of roem, zullen nooit kunnen trouwen vanwege een onoverkomelijke biologische onmogelijkheid.

Ten tweede kunnen erfelijke en onveranderlijke raciale eigenschappen niet worden vergeleken met niet-genetisch en veranderlijk gedrag. Er is eenvoudigweg geen analogie tussen het interraciale huwelijk tussen man en vrouw en het "huwelijk" tussen twee personen van hetzelfde geslacht.

6. Het schept geen gezin, maar een van nature steriele unie

Het traditionele huwelijk is meestal zo'n vruchtbaar huwelijk dat degenen die het einde ervan zouden dwarsbomen, door gebruik van anticonceptie geweld tegen de natuur moeten gebruiken om de geboorte van kinderen te voorkomen. Het huwelijk heeft natuurlijk de neiging om gezinnen te scheppen.

Het "homohuwelijk" is daarentegen intrinsiek steriel. Als de "echtgenoten" een kind willen, moeten ze de natuur met dure en kunstmatige middelen omzeilen of surrogaten gebruiken. De natuurlijke neiging van een dergelijke verbintenis is niet om gezinnen te scheppen. Daarom kunnen we een gelijkgeslachtelijke verbintenis geen huwelijk noemen en moeten we het evenmin de voordelen van een echt huwelijk geven.

7. Het hindert het doel van de staat om het huwelijk te begunstigen

Een van de belangrijkste redenen waarom de staat het huwelijk tal van voordelen toekent, is dat het huwelijk door zijn aard en opzet de normale voorwaarden biedt voor een stabiele, liefdevolle en morele sfeer die gunstig is voor de opvoeding van de kinderen - alle vruchten van de wederzijdse genegenheid van de ouders. Dit helpt bij het bestendigen van de natie en het versterken van de samenleving, een duidelijk belang van de staat.

Het “homohuwelijk” biedt dergelijke voorwaarden niet. Het voornaamste doel ervan is, objectief gezien, de persoonlijke bevrediging van twee personen wier vereniging van nature steriel is. Het heeft dus geen recht op de bescherming die de overheid biedt aan het echte huwelijk.

Minister, stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

8. Het legt zijn aanvaarding op aan de gehele samenleving

Door het “homohuwelijk” te legaliseren, wordt de staat zijn officiële en actieve promotor. De overheid roept ambtenaren op om de ceremonie te organiseren, beveelt openbare scholen om de aanvaardbaarheid ervan aan kinderen te onderwijzen, en straft overheidspersoneel dat zijn afkeuring uitspreekt.

In de privésfeer worden bezwaarde ouders geconfronteerd met het blootstellen van hun kinderen aan deze nieuwe “moraal”. Bedrijven die huwelijksdiensten leveren worden gedwongen om mee te werken. Huisbazen worden verplicht om gelijkgeslachtelijke koppels als huurders te accepteren.

In elke situatie waar het huwelijk de samenleving beïnvloedt, zal de staat verwachten dat christenen en alle mensen van goede wil hun geweten verraden door zwijgen of handelen. Dit is een aanval op de natuurlijke orde en de christelijke moraal.

9. Het is het speerpunt van de Seksuele Revolutie

In de jaren zestig werd de samenleving onder druk gezet om allerlei immorele seksuele betrekkingen tussen mannen en vrouwen te accepteren. Vandaag de dag zien we een nieuwe seksuele revolutie waarbij de samenleving wordt gevraagd om sodomie en het "huwelijk" tussen mensen van hetzelfde geslacht te accepteren.

Als het “homohuwelijk” universeel geaccepteerd wordt als volgende stap in seksuele "vrijheid", welke logische argumenten kunnen dan gebruikt worden om de daaropvolgende stappen van incest, pedofilie, bestialiteit en andere vormen van onnatuurlijk gedrag te stoppen? De voorhoede van de Seksuele Revolutie pleit al voor dergelijke afwijkingen.

Het opdringen van het "homohuwelijk" bij het volk maakt steeds duidelijker wat homoactivist Paul Varnell schrijft: "De homobeweging, of we het nu erkennen of niet, is geen burgerrechtenbeweging, zelfs geen seksuele bevrijdingsbeweging, maar een morele revolutie die gericht is op het veranderen van de visie van mensen op homoseksualiteit."

Bescherm onze kinderen tegen porno. Teken voor een Nationaal Actieplan tegen Pornografie

10. Het beledigt God

Dit is de belangrijkste reden. Wanneer men de door God ingestelde natuurlijke morele orde schendt, dan zondigt en beledigt men Hem. Het "homohuwelijk" doet precies dit. Daarom moet iedereen die beweert God lief te hebben, zich ertegen verzetten.

Het huwelijk is niet het schepsel van een staat. Het werd door God in het paradijs vastgesteld voor onze eerste ouders, Adam en Eva. Zoals we in het boek Genesis lezen: "God schiep den mens als zijn beeld. Als het beeld van God schiep Hij hem; Man en vrouw schiep Hij hen. Toen zegende God ze, en sprak tot hen: Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u; bevolkt de aarde en onderwerpt haar." (Gen. 1:27-28)

Hetzelfde werd geleerd door Onze Verlosser Jezus Christus: "Van de aanvang der schepping af, heeft God hen man en vrouw gemaakt; daarom zal de mens vader en moeder verlaten, en de twee zullen één vlees zijn." (Mar. 10:6-8).

Genesis leert ook hoe God Sodom en Gomorra strafte voor de zonde van sodomie. De Heer liet “zwavel en vuur” regenen over de steden. “Hij vernietigde die steden en de hele streek tot de grond toe, met al de bewoners van die steden en al wat op de akkers stond.” (Gen. 19:24-25)

(Dit is een vertaling van het artikel "10 Reasons Why Homosexual “Marriage” is Harmful and Must be Opposed" van TFP Student Action.)

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 28 november 2023 06:59

Doneer