Wat is seksualiteit naar de wil van God – en wat is homoseksualiteit dan?

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving

Wat is seksualiteit naar de wil van God – en wat is homoseksualiteit dan?

THEMA'S:

1 – Wat is de natuurwet?

Zoals de naam aangeeft, is de natuurwet een geheel van gedragsnormen die eigen zijn aan de menselijke natuur. God heeft die diep in onze harten gegrift, zoals de H. Paulus leert (vgl. Rom. 2, 14–15), en de mens kan die kennen door het licht van het verstand, zonder de hulp van de goddelijke openbaring.

Zoals het universum geordend is naar zijn doeleinden en geleid wordt door natuurkundige wetten die begrepen kunnen worden, zo heeft ook de mens een ultiem doel waarnaar hij zijn handelingen moet ordenen.

De Schepper heeft wetten ingesteld die het menselijk handelen ordenen, en als rationeel wezen kan de mens deze wetten herkennen en begrijpen. De natuurwet weerspiegelt in de mens de eeuwige wet, die overeenkomt met de goddelijke Wijsheid die het universum bestuurt en een opperste orde en bestuur instelt over alle zichtbare of onzichtbare, levende of levenloze dingen. De mens moet gehoorzamen aan deze wet, of opperste orde die door God in de schepping is ingesteld. In tegenstelling tot de fysische wetten van het universum, die een bestaanswijze opleggen, wijst de natuurlijke morele wet op wat juist is, maar de mens wordt niet gedwongen om op een bepaalde manier te handelen, zodat hij zijn vrijheid en vrije wil behoudt.

Paulus Valentin de Boulogne

God heeft de natuurwet in onze harten gegrift, zo leert Sint Paulus. (schilderij Valentin de Boulogne)

2 – Kan de mens begrijpen wanneer een handeling goed of slecht is?

Ja, want anders zou hij niet weten hoe te handelen, en zou hij in een lagere positie verkeren dan de dieren, die zich laten leiden door instincten. Door het gebruik van zijn verstand kent de mens de eindigheid der dingen en de noodzaak zich door die eindigheid te laten leiden. Wanneer hij handelt overeenkomstig het doel dat hem door het verstand wordt aangegeven (bijvoorbeeld om zich te voeden om zijn kracht te behouden), is zijn handeling goed. Wanneer hij in strijd met dit doel handelt (bijvoorbeeld overdadig eten alleen om van de overdaad aan voedsel te genieten), is zijn handeling slecht. Het gemeenschappelijk getuigenis van alle volkeren bevestigt het bestaan van deze kennis, want de geschiedenis getuigt dat allen eensgezind zijn in het onderscheiden van goed en kwaad.

Alles zou geoorloofd zijn als God niet zou bestaan, want in dat geval zou er geen objectieve morele norm zijn, gebaseerd op onveranderlijke en eeuwige waarheden. Zonder Gods orde in het heelal, of als die niet begrepen kon worden, zou de mens drijven op een zee van dwaasheid. Zijn daden zouden van rationaliteit zijn gespeend, daarom zouden zij geen morele dimensie hebben.

De natuurwet, die in het hart van alle mensen is ingeprent, is waarneembaar en kenbaar voor alle mensen die het verstand hebben ontwikkeld. Zij is dezelfde voor allen, in elke tijd en plaats, en is dus universeel. Zij is ook onveranderlijk, want de tijd verandert haar niet. En niemand is vrijgesteld van de natuurwet; alle mensen moeten haar gehoorzamen.

3 - Hoe kan men de wil van God kennen?

De opperste Wil van God kan worden gekend door middel van de natuurwet, die tot uitdrukking komt in de Schepping, en voorts expliciet wordt gemaakt in de positieve wetten, vervat in de Openbaring en door God vastgesteld als Geboden. De openbaring kan worden gekend in de Heilige Schrift en de Traditie, waarvan de Katholieke Kerk de hoedster is. Het is de taak van de Kerk de goddelijke leer van Onze Heer te verkondigen en te beschermen, en als uitvloeisel van deze opdracht veroordeelt zij alle vormen van immoraliteit, vooral die welke tegen de natuurlijke orde ingaan.

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

4 – Wat hebben seksuele betrekkingen te maken met de natuurwet?

Het begrip zonde in het algemeen en de zonde tegen de kuisheid in het bijzonder, zijn zozeer vervaagd dat het passend is in dit verband enkele beginselen van de natuurwet en de katholieke leer in herinnering te brengen.

De irrationele dieren zijn door God begiftigd met instincten, waardoor zij zich voeden, bewegen, zich verdedigen tegen agressie, enz. Op deze wijze leven zij en voeren zij Gods plan op aarde uit. Maar door de mens te scheppen als een rationeel wezen – begiftigd met intelligentie en wil – schonk God hem het vermogen om te begrijpen wat goed of slecht is voor zijn natuur, en bijgevolg om de juiste handelingen te verrichten en te vermijden welke strijdig zijn met zijn doel. Hij moet zijn intelligentie gebruiken om te begrijpen, en zijn wil om te beslissen. Dit alles maakt dat de rede zelf de mens ertoe aanzet zijn instincten te volgen binnen de grenzen van wat goed is voor zijn natuur, dat wil zeggen binnen de grenzen van de rechtschapenheid. Dit geldt ook voor het seksuele instinct.

Paar elanden Photo by Hagerty Ryan USFWS

De irrationele dieren zijn door God begiftigd met instincten, waardoor zij zich voeden, bewegen en zich voortplanten. (Foto: Hagerty Ryan USFWS)

De mens begrijpt gemakkelijk dat het voortbestaan van zijn soort afhangt van de seksuele daad tussen een man en een vrouw. Maar hij begrijpt ook dat het onderhoud en de opvoeding van het nageslacht een zeer zware last betekent, die hem gemakkelijk zou laten weigeren mee te werken aan de voortplanting van de soort, als er geen krachtige stimulans was om dat wel te doen. Daarom schiep God het seksuele instinct, met de aantrekking tot personen van het andere geslacht en het genot in hun seksuele relatie. Deze aantrekking en dit genot vormen dus een stimulans om het eigenlijke doel van de seksuele daad te bereiken, namelijk de voortplanting van de soort. Voortplanting is het hoofddoel, aantrekkingskracht en genot zijn slechts secundaire doeleinden.

Laten we om deze realiteit beter te begrijpen een vergelijking maken. Het voedsel dat we eten is om onze kracht te behouden, maar dit wordt geholpen en bevorderd door het plezier dat we voelen als we lekker eten. Als we het doel van eten (om op krachten te blijven) negeren en alleen voor ons plezier gaan eten, begaan we een vraatzuchtige daad en schaden we onze gezondheid. Op dezelfde wijze begaat iemand die van het genot van seksuele betrekkingen het hoofddoel maakt, een afwijking die vergelijkbaar is met die van de veelvraat, zij het met ernstiger gevolgen. Handelen in strijd met de natuurwet betekent dat wij niet handelen volgens de juiste doeleinden die de rede ons aanduidt.

NPO, stop met het seksualiseren van kleine kinderen!

5 – Kan de mens, die vrij is, handelen naar zijn aanleg?

Het zijn niet de “lusten” of de “keuzes” die een daad goed of slecht maken. Het is noodzakelijk dat de eetlust en de bedoeling goed zijn, en dat de daad zelf wettig is. Als iemand dus trek heeft in goed voedsel en het eet volgens het voedingsdoel, doet hij iets goeds. Als hij daarentegen zin heeft in marihuana en dat begint te gebruiken, doet hij iets slechts.

Bestel gratis: Genderboek

6 – Waarin bestaat ware vrijheid?

Nadat God het heelal uit het niets had geschapen, liet Hij zijn schepselen niet aan het toeval over, noch liet Hij hen zonder doel en richting achter. Integendeel, Hij heeft hen geordend en gericht op een doel volgens het plan dat door Zijn goddelijke Wijsheid is opgesteld. Rationele schepselen moeten zich er vrijelijk aan aanpassen, en daarom heeft de mens, begiftigd met intelligentie en wil, het vermogen te kiezen tussen het al dan niet verrichten van de handelingen die zich aan zijn keuze voordoen.

Pater Charles Coppens s.j. legt uit: “Menselijke daden zijn daden waarover de mens meester is, waarover hij de macht heeft te doen of te laten wat hij wil. Wij zijn inderdaad lichamelijk vrij om bepaalde handelingen te verrichten of na te laten – om iets te doen of het tegendeel ervan, om te kiezen tussen de ene handeling en de andere. Maar zijn wij ook moreel vrij ten aanzien van al deze handelingen? Is het juist dat ik in alle gevallen doe wat mijn neiging mij ingeeft te doen? Mijn verstand antwoordt duidelijk: Neen! Zelfs voor een kind is het duidelijk dat sommige handelingen op zichzelf goed zijn, moreel goed, en andere op zichzelf slecht, moreel slecht. De goede daden, die onze rede onderschrijft en goedkeurt; deze noemen wij juist. Slechte daden daarentegen keurt ons verstand af en veroordeelt het; deze noemen wij verkeerd.

Bescherm kinderen tegen seksuele indoctrinatie door COC!

7 – Wat betekent zonde?

Een slechte daad is een afwijking van het doel dat door de Schepper voor de menselijke natuur is vastgesteld. Het is een zonde, het betekent ongehoorzaamheid aan een positieve wet. Maar belangrijker dan dat, het is een afwijking van het doel dat door de Schepper voor de menselijke natuur is vastgesteld. Alle andere beginselen zijn van deze universele beginselen afgeleid: eerbied voor de ouders, verbod op moord, diefstal, overspel, incest, liegen en laster. De Tien Geboden (behalve het derde – het houden van de zondagen en verplichte feestdagen – dat een goddelijke positieve wet is) zijn een samenvatting van alles wat een mens al dan niet mag doen om in overeenstemming te zijn met de wijze beschikkingen van God ten aanzien van het menselijk schepsel.

Gomarus, hou stand tegen lhbt-vervolging!

8 – Waar komen de ongeordende neigingen van de mens vandaan?

In de staat van onschuld hadden Adam en Eva volledige controle over hun hartstochten: “De man en de vrouw waren naakt en schaamden zich niet” (Gen. 2:25). Maar nadat Adam de erfzonde beging, “werden hun ogen geopend. En toen zij zagen, dat zij naakt waren, namen zij vijgenbladeren, bonden die samen en maakten zich gordels” (Gen. 3:7).

De erfzonde bracht bij de mens een grote wanorde van zijn hartstochten teweeg. Deze stoornis, gewoonlijk begeerlijkheid genoemd, eist van hem een voortdurende strijd om de Tien Geboden na te leven. Onze Heer Jezus Christus heeft de mensheid verlost door de uitstorting van zijn kostbaarste Bloed, en de doop wist de vlek van de erfzonde in onze ziel uit, maar de gevolgen van die zonde blijven: de zwakheid van het vlees en de opstand van de ongeordende hartstochten.

Paulus zegt: “In mijn ledematen bespeur ik een andere wet, die strijd voert met de wet van mijn rede en die mij gevangen houdt in de wet van de zonde, welke in mijn ledematen heerst.” (Rom. 7, 23). Deze kwade neigingen kunnen overwonnen worden met de hulp van Gods genade, zoals de H. Paulus zelf verkondigt: “Tot alles ben ik in staat door Hem, die mij sterkt.” (Fil. 4,13).

Alfons Maria Liguori

De heilige Alfons de Liguori waarschuwde dat “de meeste zielen in de hel vallen” vanwege de ondeugd van onzuiverheid.

Moraaltheologen hebben altijd aangeraden uiterst voorzichtig te zijn om te voorkomen dat wij beheerst worden door vleselijke begeerten, vanwege de zwakte die de erfzonde in ons heeft achtergelaten. In zijn zedelijk traktaat stelt de heilige Alfons de Liguori dat “de meeste zielen in de hel vallen” vanwege de ondeugd van onzuiverheid. Hij voegt eraan toe: “Ik aarzel niet te zeggen dat alle verdoemden daarvoor veroordeeld zijn, of althans daarmee veroordeeld zijn.” De zonde van Koning David toont aan hoe belangrijk waakzaamheid is. Bij gebrek daaraan liet hij zich verleiden door de schoonheid van Bathseba, pleegde uiteindelijk overspel en veroorzaakte de dood van haar echtgenoot, Uria. De goddelijke Heiland waarschuwt: “Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is gewillig, maar het vlees is zwak” (Mc. 14, 38).

9 – Wat zijn de gevolgen van de zonde tegen de kuisheid?

Lust – een woord dat alles aanduidt wat naar deze vorm van zonde verwijst – wordt gerekend tot de zeven hoofdzonden. Op individueel niveau vernietigt het de vrede van de ziel, de edelmoedigheid van karakter, het verlangen naar de hemel, en veroorzaakt het geestelijke blindheid. Hoe meer men de begeerte bevredigt, hoe heviger zij wordt en nervositeit, opwinding en ongeduld veroorzaakt, vaak leidend tot andere zonden en zelfs misdaad. Het voedt egoïsme, nalatigheid, impulsiviteit en instabiliteit. Daardoor worden uiterst pijnlijke ziekten opgelopen en verspreid, waarvan sommige zeer ernstig zijn, zoals AIDS. Wat de maatschappij betreft, werkt wellust corruptie in de hand, bevordert het prostitutie en pornografie, maakt het gezinnen onstabiel, schaadt het de kindervorming, moedigt het anticonceptie en abortus aan.

De heilige Thomas van Aquino verklaart: “Wanneer de lagere krachten sterk geprikkeld zijn met betrekking tot hun doelen, is het resultaat dat de daden van de hogere krachten belemmerd worden, waardoor de menselijke daden ongeordend worden. Het gevolg van de ondeugd der begeerte is, dat de lagere, zinnelijke lusten zich heftig naar haar voorwerp, het genot keren. Zo worden de hogere krachten – intelligentie en wil – door lust ernstig ontregeld.”

Aquino 2

Sint Thomas Aquino leert dat de begeerte de lagere, zinnelijke lusten heftig op haar voorwerp, het genot, keren.

10 – Wat zijn de voordelen van het beoefenen van kuisheid?

De deugd van de kuisheid bevrijdt de mens van de tirannie van de begeerte, maakt hem beter geschikt voor edele en geestelijke activiteiten en versterkt zijn wil voor de gevechten van het leven. Zoals de heilige Thomas van Aquino zegt, houdt de beoefening van de deugd van de matigheid het evenwicht in stand tussen de geestelijke en zintuiglijke componenten van de mens. Het leidt de gevoelens en controleert of vervolmaakt de zinnelijkheid. Gematigdheid brengt de mens in evenwicht, vooral in die handelingen en gevoelens die het meest direct verband houden met de instincten van zelfbehoud en voortplanting.

Hoewel de opwelling van het vleselijk genot de neiging heeft de geest te domineren en te onderwerpen, is dit effect gewoonlijk afwezig of verzwakt in huwelijksrelaties. Dit is wat de heilige Alfons de Liguori uitlegt over ontucht (een term die wordt toegepast op vleselijke verbintenis wanneer geen van beide partijen getrouwd is): “Ontucht is altijd slecht, zelfs wanneer een ontuchtige soms en toevalligerwijs zijn kinderen goed kan opvoeden. Het is inderdaad tegen de natuurwet om door het genot het verstand aan het vlees te onderwerpen, zoals gebeurt bij ontucht. Maar in het huwelijk, hoewel daarin hetzelfde genot aanwezig is, komt door de bijzondere bedoeling van de Voorzienigheid een dergelijke wanorde niet voor.”

Bescherm onze kinderen tegen porno. Teken voor een Nationaal Actieplan tegen Pornografie

11 – Hoe moet liefde worden opgevat als het doel van het huwelijk?

De heilige Thomas van Aquino stelt dat de echtelijke liefde door haar rationaliteit alleen eigen is aan het menselijk schepsel, en niet alleen gericht is op de voortplanting, maar ook op de opvoeding van het nageslacht en de zorg voor de huiselijke haard.

Javier Hervada, kenner van het Kerkelijk recht, legt dit duidelijk uit: “Het is duidelijk dat de echtelijke daad gericht is op voortplanting. De natuurlijke structuur ervan is die van de bevruchting van de vrouw door de man, waarbij het voortplantingsapparaat van de echtgenoten in werking wordt gesteld”. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft dit bevestigd: “Het huwelijk en de huwelijksliefde zijn van nature gericht op de voortplanting en de opvoeding van het nageslacht” (Gaudium et Spes, nr. 50).

Het ter wereld brengen van een nieuw leven brengt de verplichting mee om een kind op te voeden en te zorgen voor zijn materiële behoeften, en vooral voor zijn opvoeding en zijn vorming. Dit is geen geringe verantwoordelijkheid, en het vergt opoffering en toewijding.

Tussen ouders en hun kinderen bestaat een permanente band van genegenheid, verantwoordelijkheid en respect, die voorbestemd is een leven lang te duren, en zelfs daarna. Zelfs de dood kan de emotionele herinneringen aan familie niet uit hun hart wissen.

Aquino

In de woorden van de heilige Thomas van Aquino, “een vriend een andere ik”, niet iemand die je gebruikt voor eigen voordeel.

12 – Is de wederzijdse liefde van de echtgenoten belangrijk?

Die is zeker belangrijk, want zonder wederzijdse liefde zouden de huwelijksbetrekkingen moeizaam en moeilijk worden. Aangezien de voortplantingsdaad een menselijke daad is, is bovendien de hele menselijke persoonlijkheid erbij betrokken, niet alleen het verstand maar ook het gevoel.

De liefde kan worden beschouwd als liefde van begeerte (zinnelijke liefde), waarin de zinnen overheersen, en liefde van vriendschap, die voortvloeit uit een affiniteit tussen menselijke wezens en geleid wordt door intelligentie en wil. Deze liefde heeft de neiging het goede voor de ander te verlangen, hem lief te hebben alsof hij “een ander zelf” was, en dat niet uit puur egoïsme of eigenbelang. In de woorden van de heilige Thomas van Aquino, “een vriend is een andere ik”, en “hij die liefheeft, handelt ten opzichte van het voorwerp van zijn liefde alsof hij het zelf is of een deel van zichzelf.

Ouder koppel Senior Living op Stock Snap

De diepste laag van de echtelijke liefde moet een belangeloze en verheven vriendschapsliefde zijn, (foto: Senior Living - StockSnap)

Het is deze liefde van vriendschap die de echtelijke liefde uitmaakt. Het is de basis van het huwelijk, dat gewoonlijk resulteert in het verwekken, beschermen en opvoeden van nageslacht. De echtelijke liefde bevredigt de natuurlijke neiging van het menselijk instinct, maar de mens moet zich er niet blindelings door laten overweldigen. De diepste laag van de echtelijke liefde moet een belangeloze en verheven vriendschapsliefde zijn, hoewel aan de voortplantingsdaad een genot is verbonden. God heeft het zo gewild, zodat mensen zich niet onttrekken aan hun plicht om het menselijk ras voort te planten. Het besef van deze plicht verheft de mens boven zijn dierlijkheid.

Wanneer de echtgenoten deugdzaam zijn, ontstaat de echtelijke liefde met het oog op een hoger goed en wordt zij fundamenteel deugdzaam, hetgeen aan het huwelijk vastheid geeft. Als de deugd niet in de echtgenoten aanwezig is, of vervalt en verdort, valt het huwelijk vaak uiteen.

Strijd mee! Voor de toekomst van uw kinderen

13 – Is heteroseksualiteit een sociale en culturele dwang?

Integendeel! Heteroseksualiteit is een natuurlijke eigenschap, die bewezen wordt door de menselijke anatomie en fysiologie. Vanuit fysiologisch en anatomisch oogpunt zijn de geslachtsorganen voortplantingsorganen, omdat zij mannelijk en vrouwelijk zijn, zich op adequate wijze voor de voortplanting verenigen. Sociaal of cultureel opgelegd zou de verplichting zijn deze organen te gebruiken op manieren die niet bevorderlijk zijn voor de voortplanting. De Heilige Congregatie voor de Geloofsleer herinnert ons er in het document Persona Humana (december 1975) aan, dat de moraal niet afhangt van menselijke grillen of culturele veranderingen, maar van de natuurwet. Daarom moet elke individuele keuze worden geleid door de natuurwet, zoals uitdrukkelijk wordt gesteld in de leer van de Katholieke Kerk. Een wet of een gewoonte kan het geweten van een mens alleen binden wanneer zij in overeenstemming is met de plannen van God, de hoogste Wetgever, Wiens bepaling van nature superieur is aan die van de mens, dus superieur aan die van wetgevers.

Minister, stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

14 – Waarom veroordeelt de natuurwet homoseksualiteit?

Indien het specifieke doel van de seksuele daad de voortplanting is, heeft een seksuele daad die van nature steriel is, zoals die wordt bedreven tussen personen van hetzelfde geslacht, slechts een genot tot doel, en niet het doel dat er eigen aan zou zijn. En de heilige Thomas van Aquino leert: “Het is duidelijk dat, volgens de natuurlijke orde, de vereniging van de geslachten bij dieren gericht is op de voortplanting.” Hieruit volgt dat elke seksuele handeling die niet tot voortplanting kan leiden, in strijd is met de dierlijke natuur van de mens. Daarom wordt die gekwalificeerd als een zonde tegen de natuur.

Bulbuls Wikipedia

Het is duidelijk dat, volgens de natuurlijke orde, de vereniging van de geslachten bij dieren gericht is op de voortplanting. (Foto: Wikipedia)

Wanneer de mens willens en wetens het plan van de Schepper verlaat – dus niet uit onwetendheid of zonder met de daad volledig in te stemmen –is zijn handelen een opstand tegen de wijze en wonderbaarlijke orde die God in het heelal heeft ingesteld. Velen overstemmen de stem van het geweten, verwerpen de natuurwet en handelen opzettelijk tegen het door God ingestelde plan. Door aldus de wil van de Schepper tegen te spreken, beledigen zij Zijn goddelijke Wijsheid. Dit is een vorm van praktisch atheïsme, die kan leiden tot de ontkenning van het bestaan van God zelf (theoretisch atheïsme), want alleen op die manier kan de mens voor zichzelf zijn verkeerde gedragsnormen rechtvaardigen.

Hoewel het hier specifiek gaat om homoseksualiteit, de aanduiding voor seksuele handelingen tussen mensen van hetzelfde geslacht, moeten we niet vergeten dat masturbatie en de talloze vormen van seksuele afwijkingen en perversies om dezelfde reden ook veroordeeld moeten worden, zelfs als ze binnen het huwelijk worden bedreven, omdat ze evenmin tot voortplanting leiden.

Samenvattend: seksuele activiteit is alleen in overeenstemming met Gods wil en de regels die Hij in de natuur heeft gelegd, wanneer zij plaatsvindt binnen een monogaam en onverbrekelijk huwelijk, gericht op het verwekken en opvoeden van kinderen.

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

15 – Maakt een individuele keuze homoseksueel gedrag aanvaardbaar?

Nee, want wat een handeling legitiem maakt is niet de keuze, maar de aard ervan. Als iemand er bijvoorbeeld voor kiest een dief te zijn, is zijn diefstal daardoor niet gerechtvaardigd. Vanuit seksueel oogpunt gebeurt hetzelfde. Als iemand besluit iets te doen dat tegen de aard van de seksuele daad ingaat, wordt dat niet legitiem omdat hij die keuze heeft gemaakt.

Bovenstaande tekst is ontleend aan het boek De waarheid over homoseksualiteit, een uitgave van Gezin in Gevaar. U kunt hier een gratis exemplaar bestellen.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 21 oktober 2022 19:35

Doneer