De ketterse religie van de homoseksuele beweging

De bestraffing van Sodom, prent van Jan Luyken (1649-1712)

De ketterse religie van de homoseksuele beweging

THEMA'S:

Veel ketterijen die de vroege Kerk infiltreerden, kwamen voort uit een onjuiste antropologie. Een onjuiste opvatting van de menselijke natuur leidt tot een valse theologie en een onjuiste opvatting over de natuur van de Schepper.

Aard van God beter begrijpen

Verscheidene gnostische ketterijen in de eerste eeuwen van de Kerk zijn daarvan typische voorbeelden. (1) Iets soortgelijks gebeurt vandaag met de homoseksuele ketterij die in de Kerk is geïnfiltreerd. Het is meer dan een ketterij, het is een nieuwe religie, gegrond in de gnostiek, die bevestigt dat men de aard van God beter begrijpt door homoseksualiteit. De gelovigen beweren dat God homoseksuele mannen en vrouwen schiep om zijn beeld en gelijkenis beter te weerspiegelen.

Infiltratie in Katholieke Kerk

Pater Jim McDermott, S.J., samen met pater James Martin, S.J. redacteur van America Magazine, zet deze leer uiteen in een heiligschennend en godslasterlijk artikel in het tijdschrift van de Amerikaanse Jezuïeten. (2) De titel vat zijn stelling samen: ‘The Catholic Church Needs L.G.B.T. Saints’. De auteur verklaart ronduit: "Ik ben homo." (3) Hier zullen we één punt van het artikel benadrukken dat nieuw licht (of nieuwe duisternis) werpt op de doctrine die ten grondslag ligt aan de homoseksuele beweging en haar infiltratie in de Katholieke Kerk. Het verklaart de houding van veel hooggeplaatste leden van de hiërarchie en priesters in deze kwestie.

Vals syllogisme

De doctrine van pater McDermott over de noodzaak van homoseksualiteit om God beter te leren kennen kan worden teruggebracht tot een vals syllogisme (sluitrede). dat hij in zijn eigen woorden formuleert:

a. "Als katholieken geloven wij dat ieder van ons geboren is naar het beeld en de gelijkenis van God. Niet alleen hetero's, blanke mensen of mannen - iedereen."

b. "Zeggen dat God ons geschapen heeft of dat wij naar Gods beeld gemaakt zijn, is zeggen dat wij een glimp laten zien van wie God is."

c. Dus "kan ieder van ons [homoseksuelen] zo'n geschenk zijn, een manier waarop anderen God en zichzelf beter kunnen leren kennen."

‘LGBT-mensen’

Pater McDermott maakt geen onderscheid tussen de homoseksuele neiging die, hoewel intrinsiek ongeordend, als zodanig niet zondig is en met behulp van de genade kan worden weerstaan, en de praktijk van homoseksualiteit die door de natuurlijke en goddelijke wet, zoals onderwezen door de Kerk, veroordeeld wordt. Hij heeft het alleen over "L.G.B.T.-mensen", waarmee hij doelt op degenen die deze ondeugd beoefenen of de homoseksuele beweging steunen. We kunnen dus aannemen dat hij verwijst naar hen die homoseksualiteit praktiseren of daarvan een ‘bondgenoot’ zijn.

‘Beeld en gelijkenis van God’

De drogreden houdt in dat homoseksuelen zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, niet als mensen, maar als homoseksuelen. Hij zegt: "Als katholieken geloven wij dat ieder van ons geboren is naar het beeld en de gelijkenis van God. Niet alleen hetero's, blanke mensen of mannen - iedereen." ("Iedereen" is een indirecte manier om te zeggen "homoseksuelen" in tegenstelling tot "hetero's").

Bescherm kinderen tegen seksuele indoctrinatie door COC!

De zonde in God invoeren

Hij beschouwt dit als een "waarheid van ons geloof" - een dogma. Nu is het waar dat alle mensen geschapen zijn naar beeld en gelijkenis van God. Inderdaad, dit is een "waarheid van ons geloof". Maar het is verkeerd en godslasterlijk te impliceren dat de praktijk van de zonde tegen de natuur op een of andere manier lijkt op of een afspiegeling is van de Goddelijke natuur, en dat dit een "waarheid van ons geloof" is. Dat is de zonde in God zelf in te voeren.

Beeld en gelijkenis

De heilige Thomas zegt: "Het is duidelijk dat in de mens een zekere gelijkenis met God bestaat, gekopieerd van God als van een voorbeeld." (4) Welnu, de homoseksuele praktijk, die in strijd is met de menselijke natuur zoals God die geschapen heeft, kan geen kopie zijn van de Goddelijke natuur. Dezelfde heilige zegt dat het beeld en de gelijkenis van de mens met God vooral voortkomen uit zijn verstandelijke natuur. (5) Maar homoseksualiteit druist in tegen de menselijke rede, de natuurwet, en gaat daarom in tegen een gelijkenis met God.

Zonde geeft nooit ‘glimp van God’

Hoewel de gelijkenis met de Schepper in de menselijke natuur staat ingeprent, handelt de mens daar niet altijd en noodzakelijkerwijs naar. De mens kan zwaar zondigen als hij, gebruikmakend van zijn vrije wil, ontrouw is aan de genade en vrij spel geeft aan de wetteloze begeerlijkheid die het gevolg is van de erfzonde. Door de zonde, zegt de engelachtige leraar, wordt het beeld van God verduisterd en misvormd. (6) Hoewel een zondaar in zijn natuur een gelijkenis met God de Schepper behoudt, lijkt geen enkele zonde op Zijn Opperste Heiligheid of biedt "een glimp van wie God is".

Gomarus, hou stand tegen lhbt-vervolging!

‘Wie ben ik om te oordelen?’

Volgens pater McDermott vormt deze "waarheid van ons geloof" de basis van paus Franciscus' theologie en gedachten over de praktijk van homoseksualiteit: "Het is deze waarheid van ons geloof ... die Franciscus in staat stelde om, toen hem een vraag werd gesteld over homoseksuele priesters, te zeggen: 'Als een homoseksuele persoon naarstig op zoek is naar God, wie ben ik dan om over hem te oordelen?'" Deze nieuwe "waarheid van ons geloof," vervolgt de jezuïet, "heeft hem [paus Franciscus] in staat gesteld het werk te prijzen van organisaties als New Ways Ministry en mensen als Jeannine Gramick, S.L., en mijn collega James Martin, S.J., die allen al meer dan 50 jaar zorg dragen voor L.G.B.T. katholieken, in het geval van zuster Gramick al meer dan 50 jaar ..."

Een antropologische vergissing...

Deze nieuwe godsdienst, die stelt dat het beoefenen van homoseksualiteit een deugd is waardoor men heiligheid kan bereiken, is gebaseerd op de valse vooronderstelling dat God sommige mensen heteroseksueel en anderen homoseksueel heeft geschapen. Deze conclusie zou betekenen dat Hij twee verschillende menselijke naturen schiep: een heteroseksuele en een homoseksuele. Deze veronderstelling is in tegenspraak met de Schrift, die zegt dat God "hen mannelijk en vrouwelijk schiep" (Gen. 5:2) en ook met de Goddelijke wijsheid. Hoe zou God homoseksuele mensen kunnen scheppen en tegelijkertijd homoseksualiteit kunnen verbieden? Want alle geschapen dingen zijn gericht op hun doel.

. . . leidt tot een theologische dwaling

Wij moeten volhouden dat homoseksualiteit in tegenspraak is met de menselijke natuur zoals God die geschapen heeft en niet "een glimp kan bieden van wie God is". De enige manier om deze tegenstrijdigheid te bevestigen is door het concept van God te veranderen. Door te beweren de menselijke natuur te veranderen, verandert de homoseksuele beweging in de Kerk ook de natuur van God. Als de daden van een slecht mens veroorzaakt zouden worden door zijn natuur, die God naar zijn beeld en gelijkenis geschapen heeft, dan zou het onvermijdelijke gevolg zijn dat de Goddelijke natuur zelf slecht zou zijn en de oorzaak van alle morele kwaad, zoals vele gnostici beweerden.

Homopropaganda door Jezuïeten

De doctrine van de priester-Jezuïet is geen geïsoleerde of onbeduidende mening. America Magazine, een van de meest invloedrijke religieuze tijdschriften in het land, brengt deze mening op de markt door middel van een grote promotiecampagne: Bovendien deelden een Amerikaanse kardinaal en verschillende bisschoppen deze doctrine in een pro-L.G.B.T. "manifest" genoemd in het artikel van pater McDermott: America is onlangs een nationale marketingcampagne gestart onder de naam #OwnYourFaith. Dit artikel maakt deel uit van een reeks essays over de vragen die veel katholieken zich stellen over de kerk en de wereld. Het is tijd om #OwnYourFaith.”

Beruchte filmmaker Martin Scorsese

"Weet dat God je geschapen heeft, dat God van je houdt en dat God aan jouw kant staat", schreven bovendien kardinaal Joseph Tobin en 13 andere Amerikaanse aartsbisschoppen en bisschoppen afgelopen december in een verklaring, waarin zij zich richtten tot de L.G.B.T.-jongeren." (7) Die tekst verscheen kort na het uitkomen van de propagandafilm over het pro-homoseksuele activisme van pater James Martin. De film, getiteld Building a Bridge, is geregisseerd door de beruchte godslasterlijke filmmaker Martin Scorsese. (8)

Een waanzinnige, atheïstische en fetisjistisch goedgelovige lofzang

Prins der Duisternis

Uit dit alles blijkt de omvang van de verschrikkelijke crisis in de godsdienstige en wereldlijke sfeer. Het brengt ons ertoe ons af te vragen, met Prof. Plinio Corrêa de Oliveira: (Ps. 123:8)

"In hoeverre is een katholiek in staat de bedrieglijke flitsen te zien, de lofzang (die tegelijk sinister en aantrekkelijk, kalmerend en delirant, atheïstisch en fetisjistisch goedgelovig is) waarmee de Prins der Duisternis, vanaf de bodem van de afgronden waar hij eeuwig ligt, diegenen aantrekt die Jezus Christus en zijn Kerk hebben verloochend?" (9)

‘Adjutorium nostrum in nomine Domini’

Adjutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. ("Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.") Door de voorspraak van Onze Lieve Vrouw zal Hij ons helpen trouw te blijven aan de Kerk van Onze Heer Jezus Christus. Laten we God smeken deze verschrikkelijke tijden te verkorten en spoedig de belofte van Onze Lieve Vrouw in Fatima in vervulling te doen gaan: “Uiteindelijk zal mijn Onbevlekt Hart triomferen.”

Dit artikel verscheen eerder op tfp.org.

  1. Cf. John Arendzen, “Gnosticism,” The Catholic Encyclopedia (New York: Robert Appleton Company, 1909), Vol. 6. from New Advent: http://www.newadvent.org/cathen/06592a.htm.
  2. Jim McDermott, “The Catholic Church needs L.G.B.T. saints,” America Magazine, June 2, 2022, https://www.americamagazine.org/faith/2022/06/02/lgbt-saints-catholic-243073.
  3. Alle citaten van de eerw. McDermont zijn uit het aangehaalde artikel.
  4. Summa Theologica, I, q. 93, a.1.
  5. Id. I, q. 93, a. 6.
  6. Id. Ibid. a. 8.
  7. Jim McDermott, op. cit. Zie ook “God Is On Your Side” stelling op https://tylerclementi.org/catholicbishopsstatement/.
  8. Cf. Luiz Sérgio Solimeo, “Father Martin Smiles at the Sin of Homosexuality and Pope Francis Thanks Him,” 27 mei 2022, https://www.tfp.org/father-martin-smiles-at-the-sin-of-homosexuality-and-pope-francis-thanks-him/.
  9. Plinio Corrêa de Oliveira, Revolution and Counter-Revolution, https://www.tfp.org/revolution-and-counter-revolution/. Civitas Christiana brengt binnenkort de eerste Nederlandse vertaling van deze klassieke tekst uit.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 20 juni 2022 15:19

Doneer