Kuisheid: een achterhaalde deugd?

Kuisheid en reinheid zijn schoon als een bloem.

Kuisheid: een achterhaalde deugd?

THEMA'S:

"Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien." (Matt. 5:8)

Zelfbeheersing bij voedsel, dan ook bij ander lichamelijk genot

Kuisheid is onderdeel van de deugd van de zelfbeheersing. Kuisheid helpt de rede het verlangen naar en het gebruik van de dingen die het meeste zintuiglijk genot verschaffen, te matigen. De grootste bronnen van genot zijn 1) voedsel en drank, waardoor het leven van de persoon in stand wordt gehouden, en 2) seksuele gemeenschap, waardoor het voortbestaan van de menselijke soort wordt verzekerd. [1] De meeste mensen zien in hoe misbruik van eten en drinken schadelijke gevolgen heeft voor het individu en zijn of haar omgeving. Het misbruik van het seksuele instinct daarentegen, dat al even rampzalige gevolgen heeft voor de samenleving als geheel, wordt tegenwoordig verheerlijkt en bevorderd.

Kuisheid, de deugd van de engelen

Kuisheid wordt geminacht, of in het beste geval als achterhaald beschouwd. Waarom? Kuisheid is door de christelijke beschaving altijd bejubeld als de deugd van de engelen, dat wil zeggen, het maakt ons op de een of andere manier gelijk aan de engelen. Laten we gaan kijken wat de relatie is tussen de deugd van de kuisheid en de engelen. Kuisheid is de deugd die de voorrang van geest over materie veronderstelt. De mens is een dierlijk wezen, maar hij heeft een geestelijke ziel, en daarin lijkt hij op de engelen, die zuivere geesten zijn, begiftigd met intelligentie en wil. Ook de mens heeft intelligentie en wil, terwijl het dier slechts instincten heeft. Ons laten domineren door de materie, door de instincten, door de hartstochten, stompt de intelligentie af en verzwakt de wil. Dit is omdat de instincten, wanneer zij overheersen, de invloed van onze intelligentie en wil doen afnemen, waardoor wij dan slechts door hormonale impulsen handelen. De kuise mens is niet alleen degene die zich onthoudt van ongeoorloofde seksuele contacten, maar ook degene die in alles de geest boven de materie stelt. En daarom, wanneer er een conflict is tussen het seksuele instinct en de morele wet, bijvoorbeeld, weet hij zichzelf te beheersen en te kiezen voor wat juist is, en niet voor wat op het moment het meest plezierig lijkt.

Lees ook: Waarom kuisheid noodzaak is

Geestelijke waarden levensnoodzakelijk

Trouwens, wat we zeggen over kuisheid kan ook gezegd worden over vele andere deugden, zoals eerlijkheid. Bijvoorbeeld, iemand die er altijd van gedroomd heeft een gouden Rolex te bezitten, ziet een eenzame dame die er een draagt en niemand die toekijkt. Wie eerlijk is, stelt het eigendomsrecht van de dame boven zijn drang om het horloge voor zichzelf te nemen. Zonder deze principiële keuze voor dat wat juist is, boven het onrechtmatige genot, valt de maatschappij eenvoudigweg uiteen. (Is dat niet wat we langzamerhand zien gebeuren?) Maar wat zijn de geestelijke waarden? Het zijn die waarden die bij uitstek te maken hebben met intelligentie en wil. Alles wat te maken heeft met cultuur, harmonieuze sociale betrekkingen, vriendschap, goede wil, moederlijke en vaderlijke genegenheid, kinderlijke genegenheid, gezelligheid, een goed gesprek, regionale bijzonderheden, onderscheid en rangorde, elegantie.

Rationaliteit en geestelijk voedsel

Waarom hebben wij zo'n sterk verlangen om te reizen en andere plaatsen te bezoeken? Wij reizen om verschillende geestelijke waarden meer te waarderen. De meest bezochte plaatsen in de wereld zijn architectonische juweeltjes zoals de Notre Dame kathedraal, musea zoals het Prado, ons eigen Rijksmuseum, enz. Dit is omdat de mens, een rationeel wezen, zoekt naar geestelijke waarden. En aangezien die in het dagelijks leven steeds schaarser worden, is de mens geneigd ze dan maar verder weg te zoeken, meestal in monumenten en culturele aspecten die uit het verleden zijn geërfd. Hetzelfde kan gezegd worden over de verschillen in gastronomie, in folklore, in een ontelbaar aantal aspecten. Er bestaat een misvatting, die sinds het begin van de 20e eeuw veel door Hollywood-films is gepropageerd, en die alleen maar verder is verbreid, dat de bekroning van het leven van een mens wordt gevonden in zijn of haar materiële vervulling, met de nadruk op de seksuele vervulling. Tot op de dag van vandaag kun je het aantal films zonder onkuise scènes op één hand tellen.

Jean Eugène Buland Loffrande 1885

De roemrijke deugd van de kuisheid

Vulgariseringsagenda

Het is interessant om te zien hoe ditzelfde besef van sensualiteit zich in de loop der tijd heeft ontdaan van die romantische façade van de ideale man of vrouw, aanvankelijk nog met enige glamour, om vandaag uit te komen bij de meest schaamteloze bandeloosheid. Wat vroeger gehuld was in een mantel van elegantie, schoonheid, prestige, wordt nu gepresenteerd in zijn meest rauwe, banale, vulgaire aspecten. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de absurde "drag queen story hours" die in de Verenigde Staten zijn begonnen en nu her en der ook in Nederland opduiken. Gezin in Gevaar heeft met succes geprotesteerd tegen deze gruwel. Het bestaat uit een vertelgedeelte voor kinderen van de jongste leeftijd, gedaan door een als vrouw verklede man, zonder de mannelijke aspecten te verhullen, en met extravagante "versieringen". Waarom doet men dit voor zulke jonge kinderen? Precies om hen te laten wennen aan het groteske, het abnormale, het vulgaire. Materie, materie, materie. Weten we nog wie ook zo aandrongen op plat materialisme? Marx, Engels en consorten. Geen wonder dat vooral linkse partijen deze agenda zo promoten.

De aanval op de kuisheid

Hetzelfde kan gezegd worden over het programma Gewoon Bloot, waarbij wij ook de eer hadden ertegen te mogen protesteren, samen met duizenden Gezin in Gevaar-aanhangers. Mannen en vrouwen die geheel naakt optreden voor een zaal met kinderen, en dat alles wordt gefilmd. Het doel? Het doorbreken van "taboes". Om kinderen te laten wennen aan het vulgaire, het banale. Met andere woorden, om de mens alleen in zijn louter dierlijke aspecten te tonen. En daarmee het besef te vernietigen van de mens als een geestelijk wezen met een onsterfelijke ziel. Maar wat heeft dit alles te maken met kuisheid? Alles, simpelweg alles. De banale kijk op de dingen die tegenwoordig zo bevorderd wordt, biedt een excuus voor alle seksuele gruwelen, alle echtelijke ontrouw, alle "gender"-perversies die we steeds weer zien. Voor diegenen die deze golf bevorderen, wiens hoogste doel het is zintuiglijk genot te bereiken, is alles gerechtvaardigd. Zelfs elke poging tot het maken van onderscheid, iedere opvoeding, elegantie, bescheidenheid, goede zeden, alles gaat het riool in!

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Verdierlijkte mens is erger dan een dier

Daarom stevent een samenleving waarin kuisheid wordt veracht af op lelijkheid, banaliteit, gebrek aan goede manieren, onvriendelijkheid en disharmonie. Want alleen materieel genot wordt nagestreefd. Daarmee komen cultureel genot en alle waarden van de geest op de tweede plaats, terwijl juist deze in staat zijn ons het ware gevoel van vervulling te geven. Het is merkwaardig: wanneer de mens zich ertoe verlaagt alleen zijn dierlijke kant te gebruiken, wordt hij in zekere zin erger dan een dier. Dieren hebben geen seksuele afwijkingen. Zij volgen hun instinct van behoud, en dus van voortplanting van de soort. Maar zij leven niet dag en nacht seksueel genot eisend, verdorvenheid, enz. Wanneer de mens de kuisheid veracht en zich op het hellend vlak van de onzedelijkheid begeeft, is hij bereid in elke afgrond, in elke val te lopen. Zoals het Latijnse spreekwoord zegt: corruptio optimum pessima: de corruptie van het zeer goede kan alleen maar het zeer slechte zijn. Hoe hoger men is, hoe groter de val.

Dankzij Gods genade is kuisheid mogelijk

Maar hoe zit het met mij, zullen sommige lezers vragen? Wat kan ik doen om de kuisheid te bewaren, of wat moet ik mijn kinderen en kleinkinderen adviseren, opdat zij niet op dit hellend vlak terechtkomen, maar in plaats daarvan een rein leven leiden en zich voorbereiden op een solide en vruchtbaar huwelijk? Is dat niet onmogelijk in een wereld als de onze, die zo vol is van verleidingen? Het antwoord is: zonder Gods genade is het onmogelijk. Maar met Gods genade is het mogelijk. Eenvoudigweg zo is het. Wat niet wil zeggen dat dit gemakkelijk is. Hier zijn enkele concrete tips. Het is niet mijn bedoeling om een toverformule te geven, noch om het onderwerp te bagatelliseren, maar om belangstelling te wekken bij hen die dieper op de materie willen ingaan:

Lees ook: The Voice: seksueel misbruik is wat er gebeurt als je de kuisheid verwerpt

1 - Kuisheid is de deugd van de sterke

Het eerste wat uit ons verdreven moet worden is zelfmedelijden. Wie denkt dat hij kuis zal zijn door in een hoekje te gaan huilen, zonder enige inspanning te leveren, is al klaar om te vallen. Eerst zal hij tot spot vervallen, dan tot zonde, uit schaamte voor de anderen. Daarom zegt onze Heer Jezus Christus dat de hemel behoort aan de geweldenaars (Mt 11,12). Dus, maak geen smoesjes voor jezelf in deze zaak: ah, ik ben zwak, er is geen oplossing voor mij. Geen sprake van! Als ik een keer gevallen ben, moet ik bidden en opstaan. Probeer het opnieuw, opnieuw, opnieuw. Geef nooit op!

2 - Kuise ogen - kuis leven

De ogen zijn het venster van de ziel. In beide betekenissen: mensen zien iets van ons innerlijk, maar wat buiten ons is kan ook via de ogen binnenkomen. Door iemands blik te observeren, kunnen we vaak weten of de persoon blij is, verdrietig, bezorgd. Maar door dat raam kunnen ook indringers binnenkomen. Wat via onze ogen binnenkomt, voedt de verbeelding. Welnu, de verbeelding kan, gestimuleerd door de hartstochten en vooral door de verleiding van de duivel, de hele dag blijven ronddraaien en het verlangen naar zonde voeden. Daarom moet de voorzichtige mens, wanneer hij over straat loopt in de steden van vandaag, die vaak vol zijn van immoraliteit, proberen zijn of haar blik niet te richten op onzedelijke propaganda, video's en advertenties. Als dit al geldt voor de straat, hoeveel te meer voor het internet! Hoe groot de gevaren van internet zijn blijkt wel uit het feit dat volgens de beste schattingen maar liefst 77% van de bevolking in een Westers land naar pornografie kijkt. [2] Een studie die uitgevoerd is in het Verenigd Koningkrijk toont aam dat maar liefst 20% van de kinderen van 12-13 jaar oud schokkende pornografie gezien heeft. [3]

Lees ook: 9 schokkende voorbeelden van seksuele indoctrinatie in schoolboeken

3 – De gelegenheid tot zonde vermijden

De gelegenheden om te zondigen zijn 80% van het probleem. Iemand die bijvoorbeeld uit nieuwsgierigheid en uit vrije wil op de Wallen van Amsterdam gaat rondhangen, plaatst zichzelf duidelijk in de gelegenheid te zondigen. Iemand die zonder dringende noodzaak een abonnement neemt op tijdschriften en zenders die altijd onzedelijke inhoud bevatten, "vraagt" erom te vallen. Een jongeman die naar een verdacht feest gaat, kan zich over de gevolgen niet beklagen! Het seksuele instinct is een van de meest "vulkanische", dat wil zeggen geneigd tot zeer sterke uitbarstingen, vooral bij de jeugd. Daarom kan een gebrek aan waakzaamheid op dit gebied de deur openen naar alle afgronden. En, zoals de Heilige Schrift zegt, de ene afgrond trekt een andere afgrond aan (Psalm 41, 8).

4 - Vertrouwen is goed, controle is beter

We kunnen erop vertrouwen dat wij wel sterk genoeg zijn om de zonde te weerstaan. Dat ‘onze kinderen zoiets niet doen’. Maar het is waarschijnlijk beter te erkennen dat we allemaal zwak zijn en gemakkelijk in zonde vallen. Voor ouders die hun kinderen gefilterd internet willen aanbieden en voor volwassen die hun eigen zwakte kennen is de app Qustodio een goede optie. Met deze app kunt u bepaalde slechte websites afsluiten, of gebruik van Youtube blokkeren. U kunt met uw kind meekijken en gewaarschuwd worden wanneer seksueel expliciete content bekeken wordt. En het is mogelijk om ervoor te zorgen dat het internet op bepaalde uren uitgezet wordt, op de uren dat je moet slapen.

5 - De smaak voeden voor geestelijke en culturele waarden

Ik hoef hier niet lang op in te gaan, want wij hebben dit hierboven reeds behandeld. Als onkuisheid fundamenteel een overdrijving is en een misbruik van het materiële deel van de mens ten nadele van zijn ziel, dan is het niet mogelijk om kuisheid te bewaren, voor of na het huwelijk, zonder bij zichzelf en bij anderen de smaak voor culturele waarden, voor een goed gesprek, voor lekker eten, voor onderscheid, voor respect aan te wakkeren.

Zoals ik hierboven heb aangegeven, behandel ik het onderwerp niet uitputtend. Ik zal eindigen met het aanreiken van enkele boeken en artikelen die de lezer kunnen interesseren en die gemakkelijk beschikbaar zijn op het Internet, met name in het Engels.

Lees meer (pdf links):

  Noten:

  1. Melody, J. (1908). Kuisheid. In The Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. Op 25 januari 2022 ontleend aan Nieuwe Advent: http://www.newadvent.org/cathe...
  2. https://www.lifesitenews.com/n...
  3. https://www.lifesitenews.com/n...

  Laatst bijgewerkt: 30 mei 2022 20:57

  Doneer