Respectvol antwoord aan Mgr. De Korte

Respectvol antwoord aan Mgr. De Korte

De affaire-Pim Lammers blijft reacties geven. Op 24 februari publiceerde het Nederlands Dagblad als opinie van Zijne Excellentie Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch enkele opmerkingen over onze stichting Civitas Christiana en over het netwerk van zuster- en autonome verenigingen, in de vijf continenten, ter verdediging van traditie, familie en privé-eigendom.

Goed dat de bisschop oproept tot dialoog

Alvorens in te gaan op de verdiensten van de tekst, spreken wij onze vreugde uit dat Mgr. De Korte over deze onderwerpen hoopt "dat een interne katholieke dialoog mogelijk is", ook als "dit niet gemakkelijk zal zijn." Deze voorkeur voor serieuze en verheven gesprekken is voor mij des te aangenamer als deze van een bisschop van de Heilige Kerk komt. Ik sta daarom tot uw beschikking. Mits beargumenteerd, logisch en intellectueel eerlijk, opent een debat de weg naar wederzijds begrip, of tenminste naar een heldere uiteenzetting van ideeën.

Ons verdedigingsdocument is nog niet beantwoord

Hoe contrasterend hiermee is het standpunt van de Alkmaarse pastoor Jan-Jaap van Peperstraten. Tot op heden heeft de eerwaarde pastoor niet geantwoord op mijn uitvoerig antwoord van 17 februari jl. op zijn onterechte aanvallen tegen mij en de stichting. Al die dagen heb ik gezwegen om hem de tijd te geven het te lezen. Niet alleen heeft hij niet geantwoord, ook bleef hij ons aanvallen in kranten en radioprogramma's. Ondertussen lopen de kinderboekenschrijvers die pedofilie promoten nog steeds rond. Ze doen en schrijven ze wat ze willen, zonder ook maar één woord van kritiek van de eerwaarde priester.

Kerk sluit geen compromis met dwaling

De katholieke Kerk, gesticht door Onze Heer Jezus Christus (Mt 16:18), ontving van onze goddelijke Verlosser de primaire opdracht om de bewaker te zijn van de geopenbaarde waarheid, deze uit te leggen en steeds geliefder te maken bij de gelovigen. Zij is niet gemaakt om nieuwe waarheden te scheppen. Altijd klaar om zich aan te passen aan de omstandigheden van tijd en plaats in alles wat geen principes betreft, heeft het leergezag van de Heilige Kerk nooit een compromis gesloten met dwaling. Dat staat in vette letters geschreven in de roemrijke geschiedenis van de martelaren.

We wijzen terecht de Franse Revolutie af

Wanneer Mgr. De Korte dus zegt dat de beweging Traditie, Familie en Privé-eigendom (TFP) en Stichting Civitas Christiana zich niet hebben aangepast aan de beginselen van de Franse Revolutie, en dus aan de "moderne cultuur", dan is dat een erkenning van onze trouw aan de gezonde leer. Omdat de betekenis die de Franse Revolutie aan zulke vage principes gaf, volgens paus Johannes Paulus II neerkwam op een "maalstroom van represailles, geweld en religieuze haat." En wanneer een bisschop zo positief spreekt over de principes van de Franse Revolutie, dan moeten de martelaren van die revolutie het maar niet horen. Hebben zij hun leven voor niets geofferd?

We gebruiken moderne technieken

Wat de aanpassing aan de huidige omstandigheden betreft, zijn de moderne technieken en het optreden van de TFP succesvol en professioneel. Het bewijs daarvoor is het belang dat de media er tijdens de Lammers-affaire van de afgelopen twee weken aan hebben gehecht. Als het een stichting was die volledig los stond van de werkelijkheid, zou het enorme succes van onze acties niet hebben plaatsgevonden, en zouden de ontstemde roeptoeters van de seculiere en pseudo-christelijke media niet zo luid hebben geklonken. Er zijn meer dan 100 kranten- en tijdschriftartikelen, radio- en televisie-interviews geweest. Alleen al in de laatste twee weken.

Polarisatie is inderdaad onwenselijk

De bisschop van Den Bosch zegt dat hij geen polemiek wil in een "sfeer van polarisatie", wat wij volkomen begrijpen. Wat de media betreft, vooral de zogenaamde christelijke of katholieke media, is het minste wat men kan vragen dat zij, alvorens ons aan te vallen, de documenten lezen die door ons of door zusterorganisaties zijn gepubliceerd over de onderwerpen waarover zij sensationeel nieuws willen maken. Het staat allemaal op het internet. Reageer met goede argumenten, of onthoud u van beschuldigingen.

Wat wij vinden van vrijheid, gelijkheid en broederschap

Plinio Corrêa de Oliveira, de oprichter van de Braziliaanse TFP en inspirator van de andere TFP's in de wereld, heeft een studie gepubliceerd, vertaald in verschillende talen, waarin hij verwijst naar de leer van Zijne Heiligheid Johannes Paulus II… juist over de trilogie vrijheid, gelijkheid en broederschap. Het boek heeft in het Portugees de titel: Nobreza e elites tradicionais análogas nas Alocuções de Pio XII ao Patriciado e à Nobreza romana, wat zich laat vertalen als: Adel en vergelijkbare traditionele elites in de toespraken van Pius XII aan de Romeinse adel en het patriciaat. Dit boek heeft van verschillende kardinalen, aartsbisschoppen en bisschoppen een lovende brief ontvangen. Het is geschreven in 1993, lang na het Tweede Vaticaans Concilie, met citaten van de conciliaire pausen en het Concilie zelf...

Verder lezen

Wij wensen u allen een goede en bevredigende lezing:

1 - Over de trilogie van de Franse Revolutie, zie blz. 228 van dit document: https://pliniocorreadeoliveira.info/DE%20_Adelsbuch_Komplett.pdf

2 - In hetzelfde document, pagina 54, wat paus Pius XII erover zei.

3 - De tijd laat het ons nog niet toe, maar de aanvallen op onze stichting in dit opzicht tonen aan dat de vertaling van dit boek naar het Nederlands van groot nut lijkt...

Voetnoot

[1] Insegnamenti di Giovanni Paolo II., Libreria Editrice Vaticana, 1984,13d. VII, 1, S. 447-448.

Laatst bijgewerkt: 28 februari 2023 06:56

Doneer