De les van Hongarije's gezinsbeleid: vorm gezinnen niet voor geld, maar voor God

De Hongaarse leider Viktor Orbán

De les van Hongarije's gezinsbeleid: vorm gezinnen niet voor geld, maar voor God

THEMA'S:

Een samenleving kan alleen werkelijk floreren wanneer zij gericht is op de wet van God. Zij moet geleid worden door de beginselen van de christelijke moraal en het gezinsleven aanmoedigen als een goed op zich. Dit scenario van een waarlijk christelijke samenleving is helaas maar al te vaak niet het doel van naties die alleen aan economische welvaart denken.

Viktor Orbán

In recente tijden hebben sommige voorstanders van traditie en gezin gekeken naar de Hongaarse premier Viktor Orbán als iemand die beleid en wetten voorstelt die het gezin ondersteunen. Hoewel het programma van Orbán positieve pro-gezins elementen bevat, mist het de middelen om het land te regenereren. Het faalt omdat de nadruk ligt op de zeer reële fiscale voordelen van het gezin. De echte focus zou geworteld moeten zijn in en zich moeten houden aan de morele wet, het christelijk geloof en de daaruit voortvloeiende bevordering van het gezinsleven.

Hongaars beleid faalt

Lyman Stone van Amerikaans tijdschrift National Review presenteerde onlangs een analyse van het gezinsbeleid van Orbán, dat geprezen wordt als ondersteuning van het gezinsleven en stimulering van het geboortecijfer. Stone, een onderzoeker aan het Institute for Family Studies, kwam tot de verrassende conclusie dat dit beleid heeft gefaald. Ondanks enorme stimuleringsmaatregelen is de regering er niet in geslaagd de bevolkingsafname te keren.

Grafiek hongarije

De ontwikkeling van de Hongaarse bevolking. Bron: Macrotrends.

Beperkingen van conservatief interventionisme

"Verre van het bewijs te zijn dat een nieuw conservatief interventionisme kan slagen," schrijft Stone, "is Hongarije een waarschuwing over de beperkingen van een dergelijke aanpak, en een herinnering dat de politiek, zoals het altijd is geweest, stroomafwaarts van de cultuur blijft."

Focus op economie

Een dergelijke veroordeling is op het eerste gezicht schokkend, maar niet ongegrond. Orbán diende zijn eerste termijn als premier van 1998 tot 2002, als onderdeel van een coalitieregering, in een premierschap dat werd gekenmerkt door een focus op de opbouw van de economie. Vervolgens werd hij verkozen voor drie termijnen als premier, in 2014, 2018 en nu in 2022. Tijdens deze periode is de Hongaarse bevolking echter gestaag gedaald.

Krediet voor woning

Aan de hand van gegevens uit 2017 schrijft Stone dat Hongarijes dalende bevolking diende als katalysator voor "het uitrollen van een reeks pro-familie-initiatieven," met name CSOK, een programma dat "krediet voor hypotheken" voor paren met drie kinderen. Het beleid voorzag in belastingvoordelen, leningen en financiële prikkels voor paren om kinderen te krijgen. Toch was dit eerste beleid een "flop", aldus Stone. De reden voor deze mislukking zijn de prioriteiten van Orbán. De economische focus van zijn eerste premierschap lijkt een leidend thema te zijn gebleven voor zijn opeenvolgende termijnen.

Pro-bouwbeleid verkocht als pro-gezinsbeleid

Inderdaad, zoals Stone opmerkt, Orbán's CSOK beleid was niet pro-gezin op zich, maar eerder pro-economie in de eerste en belangrijkste plaats. Het probeerde de groeiende bouwsector in Hongarije aan te moedigen door leningen te verstrekken die moesten worden gebruikt voor deze nieuwe eigendommen, en zo tegelijkertijd de economie van het land te ondersteunen. "Wat begon als een programma ter ondersteuning van de financiële en de bouwsector onderging dus een metamorfose en werd een 'gezinsbeleid'."

Lening van 33.000 euro

Eén van Hongarijes nieuwe pro-gezinsbeleid in het bijzonder - waarbij pas getrouwde Hongaarse stellen een verlengde lening kunnen aanvragen tot 33.000 euro, afhankelijk van het aantal kinderen dat ze krijgen - is succesvoller gebleken in het afremmen van de bevolkingsafname van het land. "De geboorten in Hongarije stegen met sprongen negen maanden nadat dit programma van start was gegaan, schrijft Stone, "en tijdens de wereldwijde 'Covid baby bust' zijn de geboorten in Hongarije op of boven het niveau van voor de Covid gebleven, een uiterst zeldzame prestatie."

Lees ook: De mythe van overbevolking ontmaskerd

Waarom niet eerder?

In termen van een manier om een dalende bevolking aan te pakken, bleek dit beleid succesvoller dan CSOK, en dit zette Stone aan tot de vraag: "Waarom heeft Hongarije deze voor de hand liggende stap niet eerder genomen?"

Cash-voor-kinderen

"Het antwoord lijkt opnieuw eenvoudig," schrijft hij. "Het gooien van stapels onvoorwaardelijk geld naar gezinnen heeft een budgettaire kostprijs, en Fidesz wilde bezuinigen. Pas nu het gezinsbeleid van Fidesz enorm populair is geworden en een waardevolle reddingslijn van goede pers in het buitenland, zijn de conservatieven van Hongarije eindelijk meegesleurd in de richting van acceptatie dat cash-voor-kinderen hun enige optie was."

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Economische benadering is onvoldoende

Deze opmerking benadrukt het kernprobleem van het Hongaarse gezinsbeleid. Namelijk, de economische motivatie van eigenbelang kan nooit een cultuur van zelfopoffering vervangen die het gezin bevordert, vooral wanneer deze wordt gemotiveerd door religie. Een zuiver economische benadering zal altijd gedoemd zijn te mislukken.

Christus en Zijn Kerk centraal

Een land heeft een jonge, gezonde bevolking nodig om vitaal en welvarend te zijn. De toekomst van een nationale economie vraagt dus om het behoud van het gezin. Als het beleid echter alleen op de economie is gericht, is het uiteindelijk niet meer dan een omslachtige omkoping van paren. Een dergelijk beleid zal niet de traditionele gezinswaarden bevorderen die nodig zijn om een cultuur op te bouwen waarin Christus en zijn Kerk centraal staan.

Rol van religie

Wil een samenleving welvarend zijn, dan moet zij eerst gericht zijn op het volgen van God en het bepleiten van de verspreiding van het geloof, en dan zullen zowel het gezinsleven als een bloeiende economie daaruit voortvloeien. In het artikel in de National Review wordt inderdaad gewezen op dit verband tussen de rol van religie bij het doorvoeren van een ware opleving van het geboortecijfer in Georgia. Stone schrijft: "de grootste opleving van de vruchtbaarheid ter wereld was een religieuze campagne ondersteund door overheidsmaatregelen tijdens de nationalistische opleving van Georgië na de invasie door en oorlog met Rusland in 2008."

Lees ook: Thuisles over seksualiteit: ‘Laat ouders niet meeluisteren’

Regeringen zijn gericht op materie en geld

Moderne regeringen en staten zijn goddeloos geworden, zoals Onze Lieve Vrouw van Fatima waarschuwde. Dientengevolge zijn de acties van zulke regeringen niet gericht op het nastreven van God en het algemeen welzijn, wat het heil van de mens is, maar veeleer op materialisme en geld. Hongarije valt tot op zekere hoogte ook onder deze categorie.

Mensen omkopen

De vrouw van de heer Orbán is katholiek, maar de leider van de Fidesz-partij is zelf calvinist. Hoewel hij enkele standpunten heeft ingenomen tegen de lhbt-agenda en andere zaken, heeft zijn beleid om het gezinsleven te bevorderen de cultuur niet veranderd. Het werkt eerder de materialistische mentaliteit in de hand. Door mensen om te kopen om een gezonde samenleving na te bootsen, kunnen regeringen geen deugdzame of stabiele natie opbouwen, maar eenvoudigweg een land gevuld met mensen die alleen maar bezig zijn met het grootste waargenomen goed van deze wereld - rijkdom.

Minister, stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

Paus Leo XIII biedt een oplossing

In tegenstelling tot de materialistische kijk op het opbouwen van een samenleving, die in veel landen, waaronder Hongarije, zo overheersend is, stelt paus Leo XIII (1810 - 1903) een authentieke manier voor om een samenleving op te bouwen die geordend is aan God. Zijn encycliek Inscrutabili Dei uit 1878 handelt over het "kwaad van de maatschappij" en benadrukt een kernpunt dat vandaag de dag nog steeds geldt. Leo XIII schrijft: "De bron van deze kwaden ligt hoofdzakelijk hierin, daar zijn wij van overtuigd, dat het heilige en eerbiedwaardige gezag van de Kerk, die in Gods naam de mensheid regeert en alle wettige autoriteit handhaaft en verdedigt, is veracht en terzijde gesteld."

Kwaad is toegenomen

Als deze analyse al waar was in 1878, dan is zij 144 jaar later nog meer waar. Sterker nog, het kwaad waarvoor paus Leo XIII waarschuwde is alleen maar toegenomen, zozeer zelfs dat Onze Lieve Vrouw van Fatima opriep tot gebed, boetedoening en de toewijding van Rusland om te voorkomen dat het kwaad van die natie zich over de wereld en de Kerk zou verspreiden.

Papa Leone XIII

Paus Leo XIII

Heilige gezinnen bevorderen

Voor paus Leo XIII ligt de sleutel tot het veiligstellen van de verbondenheid van de samenleving met God en zijn Kerk in het bevorderen van heilige gezinnen. Maar hij merkt op dat de bevordering van het gezinsleven alleen mogelijk is wanneer het ondersteund wordt door katholieke wetten, en niet door de materialistische financiële motieven die Hongarije hanteert.

Katholieke wetten

Paus Leo schetst inderdaad precies hoe de moraal in het gezin wordt onderwezen, en het gezinsleven kan niet gedijen als het niet door echte katholieke wetten wordt ondersteund. "Welnu, de opleiding van de jeugd die het meest bevorderlijk is voor de verdediging van het ware geloof en de ware godsdienst en voor het behoud van de zedelijkheid moet haar begin vinden in een vroeg stadium binnen de kring van het gezinsleven; en deze christelijke gezinsopleiding, die in deze tijd helaas is ondermijnd, kan onmogelijk worden hersteld in de waardigheid die haar toekomt, behalve door die wetten waaronder zij in de Kerk is ingesteld door haar Goddelijke Stichter zelf."

In eerste plaats gericht op God

Volgens de leer van de Romeinse paus, ontleend aan het gebod van Christus in de Evangeliën, moet de samenleving, wil zij tot bloei komen, in de eerste plaats gericht zijn op het volgen van God en het gehoorzamen aan het gezag van Zijn Kerk. Met de Kerk als centrum van de samenleving zullen wetten worden uitgevaardigd die vooral betrekking hebben op de morele wet en niet zozeer op het vergaren van rijkdom.

"Nastreven van deugdzaamheid"

Het gezinsleven wordt niet bevorderd door verleidelijke financiële prikkels, maar door een samenleving die uiteindelijk op God gericht is. Zoals paus Leo leert: "Wanneer de huiselijke samenleving gevormd is naar de vorm van het christelijke leven, zal ieder lid geleidelijk aan gewend raken aan de liefde voor godsdienst en vroomheid, aan het verafschuwen van valse en schadelijke leer, aan het nastreven van deugdzaamheid, aan gehoorzaamheid aan ouderen, en aan het beteugelen van het onverzadigbare zoeken naar eigenbelang alleen, dat het karakter van de mensen zo bederft en verzwakt."

Dit artikel is een vertaling van "Pope Leo XIII’s Lesson for Hungary’s Failed Family Policies: Mold Society to God Not the Economy" van Michael Haynes en verscheen eerder op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 29 november 2023 17:18

Doneer